Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:695 · Visa register
Lag (1988:695) med anledning av Sveriges tillträde till den europeiska konventionen mot tortyr m.m.
Departement: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1988-06-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:438
Ikraft: 1989-02-01
1 § I denna lag meddelas föreskrifter med anledning av Sveriges åtaganden enligt 1. den europeiska konventionen den 26 november 1987 till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (konventionen), och 2. det fakultativa protokollet den 18 december 2002 till Förenta nationernas konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (protokollet). Lag (2005:511). 2 § De kommittéer som har upprättats enligt konventionen respektive protokollet har rätt att besöka varje plats här i riket där en person som har berövats sin frihet genom en myndighets åtgärd är placerad, om 1. besöket har till syfte att undersöka hur personen behandlas, och 2. kommittén har underrättat regeringen om sin avsikt att göra besöket. Lag (2005:511). 3 § Den som ansvarar för en frihetsberövad ska lämna kommittéerna det biträde som de behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter. Denne ska därvid ge kommittéerna 1. tillträde till och möjlighet att fritt förflytta sig inom de platser där personer som berövats sin frihet är placerade, 2. möjlighet till enskilda samtal med frihetsberövade personer och med andra som kan ge upplysningar om en sådan persons behandling, och 3. information som behövs för att syftet med besöket ska kunna uppnås. Upplysningar och information som avses i första stycket får lämnas utan hinder av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:438). 4 § Om en myndighet som är berörd av ett avsett besök har invändningar mot kommitténs förslag i fråga om tid eller plats för besöket, skall myndigheten genast anmäla detta till regeringen. Regeringen avgör om en invändning skall framställas hos kommittén enligt artikel 9 i konventionen respektive artikel 14 punkt 2 i protokollet. Regeringen får besluta om förflyttning av personer som en kommitté avser att besöka för att göra det möjligt för kommittén att genomföra sin uppgift. Lag (2005:511). 5 § Bestämmelser om immunitet för ledamöter och experter i kommittéerna finns i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Lag (2005:511).