Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:683 · Visa register
Förordning (1988:683) med instruktion för övervakningsnämnderna
Departement: Justitiedepartementet KRIM
Utfärdad: 1988-06-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 2005:1005
Ikraft: 1988-09-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:1174
Upphävd: 2008-01-01
1 § Övervakningsnämndernas verksamhetsområden beslutas av regeringen. I 37 kap. brottsbalken finns bestämmelser om övervakningsnämndernas sammansättning m.m. Ordförande och vice ordförande i övervakningsnämnderna förordnas av Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Förordning (1998:960). 2 § Övervakningsnämnden biträds av en sekreterare, som förordnas av nämnden. Mer än en sekreterare får förordnas endast om Kriminalvården medger det. Det ingår i sekreterarens uppgifter att ansvara för att ärenden och inkommande handlingar diarieförs. Förordning (2005:1005). 3 § Ärendena avgörs efter föredragning av sekreteraren, eller om nämnden så beslutar, av en kriminalvårdstjänsteman. Nämnden får bestämma att en kriminalvårdstjänsteman skall närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar. En kriminalvårdstjänsteman har alltid rätt att vara närvarande, när nämnden behandlar ett ärende som han handlägger. Chefen för kriminalvårdsregionen har också rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 4 § Den som är ersättare för ledamot skall få tillfälle att genom information följa arbetet i nämnden. När det är lämpligt bör ersättaren kallas till sammanträde även när inte någon ordinarie ledamot har förfall. Vid behov skall särskilda informationsmöten för ledamöter och ersättare anordnas. 5 § Vid övervakningsnämndens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden. I ärenden om nämndens administration gäller i stället 31 § verksförordningen (1995:1322) om myndighetens beslut. I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1996:399). 6 § En underrättelse om övervakningsnämndens beslut skall sändas till Kriminalvården. Har övervakningsnämnden ändrat villkoren i en behandlingsplan som har föreskrivits enligt 28 kap. 6 a § brottsbalken, skall en underrättelse om beslutet också sändas till åklagaren. Förordning (2005:1005). 7 § Övervakningsnämnden skall genom besök i de kriminalvårdsanstalter som hör till nämndens verksamhetsområde skaffa sig kännedom om förhållandena i anstalterna. Därvid skall de intagna få tillfälle till samtal med nämnden eller någon ledamot av denna. 8 § Övervakningsnämnden skall varje år före den 1 mars ge in en berättelse till Kriminalvården om sin verksamhet under det senaste budgetåret. Förordning (2005:1005). 9 § Ordföranden och sekreteraren samt den eller de kriminalvårdstjänstemän som ordföranden utser får pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar och frågor som uppkommer i samband med att nämndens beslut överklagas eller att omprövning begärs av ett sådant beslut. 9 a § För arbete i en övervakningsnämnd skall följande ersättning lämnas. Befattning Ersättning Ordförande 12 200 kronor per år samt 140 kronor per dag under vilken arbete utförts för nämndens räkning Vice ordförande 5 800 kronor per år samt 140 kronor per dag under vilken arbete utförts för nämndens räkning Tillfällig ersättare för en ordförande 950 kronor per sammanträde Ordförande som har beredskap enligt 5 § förordningen (1994:1060) om intensivövervakning med elektronisk kontroll 600 kronor per dag Kriminalvården beslutar om ersättning till övriga ledamöter i en övervakningsnämnd. Förordning (2005:1005). 10 § Kallelser och andra handlingar får tillställas den dömde genom delgivning. Övergångsbestämmelser 1988:683 Denna förordning träder i kraft den 1 september 1988, då förordningen (1983:257) med instruktion för övervakningsnämnderna skall upphöra att gälla. Bestämmelsen i 8 § om berättelse till kriminalvårdsstyrelsen skall första gången omfatta tiden den 1 januari 1988 t. o. m. den 30 juni 1989.