Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:369 · Visa register
Förordning (1988:369) med instruktion för sprängämnesinspektionen;
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1988-05-26
Omtryck: SFS 1990:32
Ändring införd: t.o.m. SFS 1993:561
Ikraft: 1988-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:62
Upphävd: 1996-04-01
Uppgifter 1 § Sprängämnesinspektionen är central förvaltningsmyndighet för frågor som rör brandfarliga eller explosiva varor. Det övergripande målet för verksamheten är att förebygga att personer och egendom kommer till skada vid hantering av sådana varor. Inspektionen skall följa den internationella utvecklingen och främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt verksamhetsområde. Inspektionen skall samverka med berörda myndigheter och näringslivs-, arbetstagar- och andra intresseorganisationer. Förordning (1993:561). 2 § Inspektionen fullgör, med stöd av bestämmelser i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor eller förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor, uppgifter som tillstånds-, tillsyns- och föreskrivande myndighet i fråga om hantering av brandfarliga och explosiva varor. Förordning (1993:561). 3 § Inspektionen skall, efter samråd med Riksrevisionsverket, fastställa en taxa för de avgifter som får tas ut enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor samt meddela de närmare föreskrifter som behövs för att ta ut avgifterna. Förordning (1993:561). Verksförordningens tillämpning 4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på sprängämnesinspektionen. /r3/ Myndighetens ledning 5 § Sprängämnesinspektionens generaldirektör är chef för myndigheten. */k/ Förordning (1989:898). */-k/ /r3/ Styrelsen 6 § Sprängämnesinspektionens styrelse består av högst nio ledamöter, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande. Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. */k/ Förordning (1989:898). */-k/ /r3/ Organisation 7 § Inom Sprängämnesinspektionen finns enheter med de uppgifter inspektionen särskilt anger. Varje enhet leds av en chef. En av enhetscheferna är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1993:561). Personalföreträdare 7 a § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på sprängämnesinspektionen. */k/ Förordning (1988:1012). */-k/ /r3/ Personalansvarsnämnden 8 § Sprängämnesinspektionens personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av enhetscheferna. Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. */k/ Förordning (1989:898). */-k/ /r3/ Tjänstetillsättning m. m. 9 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid. Andra tjänster tillsätts av inspektionen. */k/ Förordning (1989:898). */-k/ 10 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören. */k/ Förordning (1989:898). */-k/ 11 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid. */k/ Förordning (1989:898).