Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1463 · Visa register
Lag (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1988-12-15
Ändring införd: t.o.m. SFS 2007:197
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2010:111
Upphävd: 2011-01-01
1 § I enlighet med vad som föreskrivs i denna lag lämnas bidrag av allmänna medel till adoptivföräldrars kostnader vid adoption av utländska barn. Med utländska barn avses i lagen barn som inte är svenska medborgare och som inte är bosatta här i landet när adoptivföräldrarna får dem i sin vård. 2 § Bidrag lämnas till den eller de adoptivföräldrar som har fått tillstånd av svensk domstol till en adoption. Med svensk domstols tillstånd jämställs 1. beslut av regeringen, eller av den myndighet som regeringen har bestämt, om att ett utomlands meddelat beslut om adoption skall gälla här i landet, och 2. ett utomlands meddelat beslut om adoption som gäller här i landet enligt lagen (1997:191) med anledning av Sveriges tillträde till Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner. Lag (1997:196). 3 § I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse och om anmälan m.m. Som villkor för tillämpningen av denna lag gäller vidare att adoptivföräldrarna var bosatta här i landet såväl när de fick barnet i sin vård som när adoptionen blev giltig här. Lag (2004:817). 4 § För varje barn lämnas bidrag med 40 000 kronor. Lag (2000:1398). 5 § Har upphävts genom lag (1997:196). 6 § Bidrag lämnas endast för barn som inte fyllt tio år när adoptivföräldrarna fick det i sin vård. Bidrag lämnas inte om adoptionen avser eget eller makes barn eller makes adoptivbarn. Bidrag lämnas endast för adoptioner som förmedlats av en sammanslutning som är auktoriserad enligt lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling. Lag (2004:766). 7 § Frågor om bidrag enligt denna lag handhas av Försäkringskassan. Lag (2004:817). 8 § Adoptivföräldrar som önskar erhålla bidrag skall ansöka därom hos Försäkringskassan inom ett år räknat från den tidpunkt då adoptionen blev giltig här i landet. Är adoptivföräldrarna inte ense om annan fördelning tillkommer bidraget dem med hälften vardera. Lag (2004:817). 9 § I fråga om bidrag enligt denna lag tillämpas även följande bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring: 20 kap. 3 § tredje stycket om indragning eller nedsättning av ersättning, 20 kap. 4 § om återbetalningsskyldighet, 20 kap. 4 b-4 d §§ om ränta, 20 kap. 5 § om preskription, 20 kap. 8 § första-tredje styckena och 9 § om skyldighet att lämna uppgifter, 20 kap. 8 § fjärde stycket om utredningsåtgärder, 20 kap. 10-13 §§ om omprövning och ändring av beslut samt om överklagande. Lag (2007:197). Övergångsbestämmelser 1988:1463 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989 och tillämpas i fråga om barn som kommit i adoptivföräldrarnas vård här i landet efter utgången av juni 1988. 1991:235 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre föreskrift gäller fortfarande i fråga om barn som kommit i adoptivföräldrarnas vård här i landet före ikraftträdandet. 1997:196 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om barn, som kommit i adoptivföräldrarnas vård här i landet före ikraftträdandet. 1998:93 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. 1999:814 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001. 2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på en ansökan som gjorts före ikraftträdandet. 2000:1398 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och tillämpas i fråga om barn som kommit i föräldrarnas vård här i landet från och med detta datum. 2004:766 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. 2. Den nya föreskriften gäller enbart i fråga om barn, som kommit i adoptivföräldrarnas vård här i landet efter utgången av december 2004. 2004:817 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. 2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en allmän försäkringskassa. 2007:197 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007. 2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.