Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1179 · Visa register
Förordning (1988:1179) med instruktion för transportrådet
Departement: Kommunikationsdepartementet
Utfärdad: 1988-11-24
Ikraft: 1989-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1991:1728
Upphävd: 1992-01-01
Uppgifter 1 § Transportrådet är central förvaltningsmyndighet för frågor som rör 1. trafikplanering, 2. handikappanpassning av kollektiva färdmedel, 3. riksfärdtjänsten, 4. yrkestrafik och internationell vägtrafik. Förordning (1991:1227). 2 § Transportrådet skall särskilt 1. bistå vid länsstyrelsernas trafikplanering, 2. sköta kansligöromålen åt buss- och taxivärderingsnämnden samt åt kollektivtrafiknämnden. Förordning (1991:1227). 2 § Transportrådet skall särskilt 1. ställa samman översikter, prognoser och annat material inom transportområdet samt bistå vid länsstyrelsernas trafikplanering, 2. medverka i den samordnade investeringsplaneringen inom transportsektorn främst genom att tillhandahålla gemensamt planerings- och prognosunderlag samt att samordna och utvärdera investeringsplanerna, 3. planera, samordna och utvärdera energibesparande åtgärder inom transportområdet och informera om sådana åtgärder, 4. planera och samordna ransoneringar och andra regleringar som gäller förbrukning av drivmedel, 5. fastställa taxor och turplaner för viss linjesjöfart på Gotland, 6. sköta kansligöromålen åt buss- och taxivärderingsnämnden samt åt kollektivtrafiknämnden. 3 § har upphävts genom förordning (1991:1227). Verksförordningens tillämpning 4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på transportrådet. Transportrådets ledning 5 § Transportrådets generaldirektör är chef för myndigheten. Styrelsen 6 § Transportrådets styrelse består av högst åtta personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande. Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Organisation 7 § Under generaldirektören finns en chefstjänsteman. Inom transportrådet finns en enhet för personal, ekonomi och administration samt de andra enheter som transportrådet bestämmer. 8 § Vid transportrådet finns en rådgivande delegation för handikappfrågor och en nämnd för yrkestrafikfrågor. Förordning (1991:1227). Rådgivande delegationen för handikappfrågor och nämnden för yrkestrafikfrågor 9 § Rådgivande delegationen för handikappfrågor har till uppgift att bistå transportrådet i sådana frågor som anges i 1 § 2 och 3 och som är av större vikt. Nämnden för yrkestrafikfrågor har till uppgift att följa utvecklingen på yrkestrafikområdet och ge förslag till åtgärder. Förordning (1991:1227). 10 § har upphävts genom förordning (1991:1227). 11 § Rådgivande delegationen för handikappfrågor består av transportrådets generaldirektör, ordförande, samt företrädare för statens handikappråd, handikappinstitutet, statens järnvägar, Svenska kommunförbundet, Svenska Lokaltrafikföreninen, De handikappades riksförbund, Handikappförbundens centralkommitté och Synskadades riksförbund. Förordning (1990:703). 12 § Nämnden för yrkestrafikfrågor består av transportrådets generaldirektör, ordförande, samt företrädare för rikspolisstyrelsen, riksskatteverket, länsstyrelserna, Svenska Busstrafikförbundet, Svenska Lokaltrafikföreningen, Svenska Taxiförbundet, Svenska Transportarbetareförbundet och Svenska åkeriförbundet. 13 § I den rådgivande delegationen för handikappfrågor och i nämnden för yrkestrafikfrågor får företrädare för andra myndigheter och organisationer ingå i särskilda fall, om delegationen eller nämnden bestämmer det. Förordning (1991:1227). Personalföreträdare 14 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på transportrådet. Personalansvarsnämnden 15 § Transportrådets personalansvarsnämnd består -- förutom av generaldirektören och personalföreträdarna -- av chefstjänstemannen, chefen för enheten för personal, ekonomi och administration samt en jurist som generaldirektören utser. Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter, däribland juristen, är närvarande. Styrelsens ansvar och uppgifter 16 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta gäller dock inte föreskrifter som har principiell betydelse eller annars är av särskild vikt. Tjänstetillsättningar m.m. 17 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid. Tjänsten som chefstjänsteman tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Andra tjänster tillsätts av transportrådet. 18 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören. 19 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. 20 § Andra ledamöter i den rådgivande delegationen för handikappfrågor och nämnden för yrkestrafikfrågor än ordföranden och de ledamöter som utses för särskilda fall förordnas av transportrådet för en bestämd tid. Förordning (1991:1227). Bisysslor 21 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av transportrådet även i fråga om chefstjänstemannen.