Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:851 · Visa register
/r1/ Förordning (1988:851) med instruktion för statens vattenfallsverk;
Departement: Näringsdepartementet
Utfärdad: 1988-06-22
Ikraft: 1988-08-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS1991:2015
Upphävd: 1992-01-01
/r3/ Vattenfall 1 § Statens vattenfallsverk (Vattenfall) har till uppgift att driva affärsverksamhet inom energitjänstområdet med huvudsaklig inriktning på elförsörjning. /r3/ Vattenfallskoncernen 2 § Vattenfall och de företag där staten genom Vattenfall direkt eller indirekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsammans Vattenfallskoncernen. /r3/ Vattenfalls närmare uppgifter 3 § Vattenfall skall särskilt verka för att Vattenfallskoncernen affärsmässigt utövar följande verksamheter: 1. produktion, överföring, distribution och försäljning av el och värme, 2. inköp, överföring, distribution och försäljning av naturgas, 3. energitjänster inom och utom landet, 4. forskning, utveckling och demonstration av ny teknik inom energiområdet, 5. byggnation och drift av anläggningar för verksamheten. 4 § Vattenfall skall också 1. handha statens kraftverksrörelse och därmed sammanhängande verksamhet samt bära sektoransvar för elkraftteknisk forskning och utveckling, 2. handha kanalrörelsen vid Trollhätte kanalverk, 3. inom sitt verksamhetsområde arbeta för en avveckling av kärnkraften till senast år 2010, 4. verka för en rationell elenergiförsörjning och en effektiv användning av elenergi i landet, 5. leda och samordna beredskapsplaneringen för landets elförsörjning med inriktning mot åtgärder som tillgodoser samhällets behov av el i en kris- eller krigssituation. 5 § Vattenfall uppbär och redovisar inkomsterna av sin verksamhet samt betalar med dessa och andra medel som står till dess förfogande verksamhetens utgifter. Vattenfall beslutar om leverans av energi från sina anläggningar och om utförande av Vattenfalls tjänster samt fastställer priser för sådana leveranser och tjänster. Vattenfall fastställer efter samråd med sjöfartsverket taxor och övriga villkor för kanalrörelsen. 6 § Inom sitt verksamhetsområde företräder Vattenfall staten vid domstol. /r3/ Vattenfalls ledning och organisation 7 § Vattenfall leds av en styrelse. Den består av högst sju personer. I styrelsen ingår dessutom Vattenfalls generaldirektör och personalföreträdarna vid Vattenfall. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. 8 § Under styrelsen leds Vattenfalls verksamhet av en generaldirektör. 9 § Vid Vattenfall finns en personalansvarsnämnd. 10 § */-k/ Vattenfall organiseras i övrigt enligt styrelsens beslut. /r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter 11 § Styrelsen ansvarar för Vattenfalls verksamhet. Styrelsen ansvarar också för att statens intressen som ägare tas till vara i Vattenfallskoncernens företag och i andra företag där Vattenfall förvaltar statens aktier eller andelar. 12 § Styrelsen skall särskilt 1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen inom koncernen, 2. bestämma hur rapportering och samordning mellan Vattenfall och koncernens företag skall ske, 3. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med hänsyn till totalförsvaret, regionalpolitiken och miljöpolitiken, 4. se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika delar. 13 § Styrelsen skall årligen lämna regeringen 1. förslag senast den 1 september till treårsplan för koncernen innehållande bl. a. resultatbudget samt investerings- och finansieringsplaner, 2. årsredovisning senast den 1 maj med resultat- och balansräkning, finansieringsanalys och förvaltningsberättelse för Vattenfall och för koncernen, 3. anslagsframställning för kanalrörelsen, 4. delårsrapport för koncernen senast den 31 oktober. /r3/ Generaldirektörens ansvar och uppgifter 14 § Generaldirektören ansvarar för den löpande verksamheten enligt de riktlinjer och direktiv som styrelsen beslutar. 15 § Det ingår i generaldirektörens uppgifter 1. att förse styrelsen med underlag för beslut och att verkställa styrelsens beslut, 2. att själv avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller personalansvarsnämnden, 3. att se till att allmänhetens, organisationers, företags och andra myndigheters kontakter med Vattenfall underlättas genom en god service och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt språk i Vattenfalls skrivelser och beslut. 16 § Generaldirektören skall också se till att Vattenfalls personalpolitik motsvarar de krav som ställs på verksamheten. Detta innebär bl. a. att jämställdhet mellan kvinnor och män skall eftersträvas och att de anställda skall vara väl förtrogna med målen för verksamheten. /r3/ Redovisning och medelsförvaltning 17 § Vattenfallskoncernens verksamhet skall i årsredovisningen redovisas med resultat- och balansräkningar inom vart och ett av följande affärsområden. 1. Elproduktion. 2. Transmission. 3. Regional energimarknad. 4. Entreprenad och konsulttjänster. 5. Finansverksamhet. 6. Fastighetsförvaltning i fråga om förvaltningsbyggnader samt fastigheter och byggnader som inte erfordras för den direkta driften av verksamheten. 7. Kanalrörelse. Beträffande affärsområdet Regional energimarknad skall Vattenfalls regioner redovisas var för sig. Verksamhet som inte redovisas inom dessa affärsområden skall redovisas särskilt som övriga kostnader och intäkter. Av redovisningen skall framgå inriktning och omfattning av koncernens insatser i fråga om forskning, utveckling och demonstration av ny teknik inom energiområdet. Varje affärsområde leds av en chef. Förordning (1990:991). 18 § Styrelsen skall se till att redovisningen och förvaltningen av Vattenfalls medel är organiserade på ett tillfredsställande sätt. Generaldirektören skall se till att redovisningen görs enligt gällande föreskrifter och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt. 19 § Vattenfalls medel får användas för de ändamål som regeringen har fastställt i treårsplanen och resultatbudgeten. 20 § Vattenfall får genom riksgäldskontoret inom den ram som regeringen fastställer låna de medel som behövs för investeringar och som rörelsekapital. Kontanter som inte behövs i rörelsen får användas för amortering av sådan upplåning. Tillfälliga likviditetsöverskott får också placeras till förräntning på betryggande sätt eller användas för annan amortering än sådan som avses i första stycket. Om inte regeringen föreskriver annat, skall utdelning betalas senast den 1 juni påföljande år. Motsvarighet till skatt skall under ett verksamhetsår betalas med lika stora belopp senast den 15 mars, den 15 maj, den 15 juli, den 15 september och den 15 november samt den 15 januari året därefter. Ränta och amortering på statslån skall betalas senast den 1 december varje år. 21 § Efter medgivande av regeringen får Vattenfall för statens räkning bilda aktiebolag eller förvärva aktier i befintliga bolag. /r3/ Intern revision 22 § Generaldirektören skall genom intern revision vaka över att verksamheten i Vattenfallskoncernen bedrivs effektivt, författningsenligt och också i övrigt ändamålsenligt. Viktigare resultat av revisionen skall redovisas för styrelsen. /r3/ Extern revision 23 § Riksrevisionsverket ansvarar enligt sin instruktion i anslutning till sin granskning av Vattenfalls årsredovisning också för granskningen av verkets koncernredovisning. Styrelsen skall se till att riksrevisionsverket får de uppgifter som behövs för revisionen. Styrelsen skall också se till att riksrevisionsverket får tillfälle att utse en revisor i de dotterbolag som riksrevisionsverket anger. /r3/ Vattenfalls regelgivning 24 § Innan Vattenfall beslutar en föreskrift, skall det noga överväga om detta är den mest ändamålsenliga åtgärden. Om Vattenfall finner att föreskrifter behövs, skall det se till att 1. behövliga upplysningar och yttranden inhämtas, innan föreskrifterna beslutas, 2. föreskrifterna utformas så, att de blir enkla, klara och lätta att överblicka. 25 § Vattenfall skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut meddela de närmare föreskrifter som behövs om Vattenfalls organisation och formerna för verksamheten. Om föreskrifterna gäller styrelsen eller uppgiftsfördelningen mellan den och generaldirektören, skall de beslutas av styrelsen. 26 § Vattenfall skall fortlöpande se över sina föreskrifter och pröva om de behövs och om de är lämpligt utformade. Att Vattenfall skall ha en förteckning över sina föreskrifter m. m. framgår av 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725). /r3/ Inhämtande av uppgifter 27 § När Vattenfall skall hämta in uppgifter från enskilda, kommuner eller landstingskommuner, skall det sträva efter att begränsa och förenkla uppgiftslämnandet. Ytterligare föreskrifter om detta finns i förordningen (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner. /r3/ Personalföreträdare 28 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Vattenfall. /r3/ Personalansvarsnämnden 29 § Följande frågor enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning skall prövas av personalansvarsnämnden: 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning, 2. disciplinansvar, 3. åtalsanmälan, 4. avstängning eller läkarundersökning. Nämnden består -- förutom av personalföreträdarna -- av generaldirektören, ordförande, samt tre andra ledamöter. En av ledamöterna skall vara jurist. /r3/ Ärendenas handläggning 30 § Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter, bland dem ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande. 31 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om detta förfarande inte är möjligt, får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. 32 § Generaldirektören får i lämplig utsträckning delegera sin beslutanderätt till andra tjänstemän i Vattenfall. 33 § I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor. /r3/ Vattenfalls beslut 34 § I fråga om varje beslut skall det finnas en handling som utvisar -- dagen för beslutet, -- beslutets innehåll, -- vem som har fattat beslutet, -- vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet, -- vem som har varit föredragande. /r3/ Tjänstetillsättningar m. m. 35 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser ordförande och vice ordförande i styrelsen. Förordnandena ges för en bestämd tid. 36 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid. Andra tjänster tillsätts av Vattenfall. Tjänst som chef för ett affärsområde tillsätts därvid av styrelsen. Förordning (1990:991). 37 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören. 38 § Tjänster som Vattenfall tillsätter behöver inte kungöras lediga till ansökan. När kungörande sker, beslutar Vattenfall hur detta skall göras. När Vattenfall avser att söka personal från ett företag inom Vattenfallskoncernen tillämpas inte förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar. 39 § Vattenfalls beslut om tillsättning av tjänst som har kungjorts ledig eller beslut om att inte tillsätta en sådan tjänst skall genast anslås på lämpliga anslagstavlor hos Vattenfall. Det skall framstå av anslaget när det sattes upp. 40 § Vikariat tillsätts av Vattenfall. Avgör regeringen frågan om ledighet från tjänsten, tillsätts dock vikariatet av regeringen. /r3/ Bisysslor 41 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas även av Vattenfall i fråga om chefer närmast under generaldirektören och andra tjänstemän med tjänster med beteckningen p än generaldirektören och dennes ställföreträdare. /r3/ Överklagande 42 § Vattenfalls beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av -- lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål, -- lagen (1987:439) om inskränkningar i rätten att överklaga, -- andra föreskrifter. Vattenfalls beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt föreskrivet. 43 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut får Vattenfall föreskriva att sådana beslut i personalärenden som en lägre chef meddelar, skall överprövas av högre chef, om den som beslutet angår begär det inom viss tid. När en sådan föreskrift finns, tillämpas 42 § första stycket endast på den högre chefens beslut. I fråga om sådant beslut om tjänstetillsättning eller sådant beslut om att inte tillsätta tjänst som tillkännages genom anslag räknas tiden för överklagande från den dag då anslaget skedde. Detsamma gäller beslut om långvårdsvikariat som tillsätts i samma ordning som tjänsten. /r3/ Övriga bestämmelser 44 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet tillämpas på generaldirektören. 45 § Innan namnet på en större anläggning fastställs eller ändras, skall Vattenfall samråda med den eller de berörda kommunerna. Uppnås inte enighet i frågan, skall ärendet överlämnas till regeringens prövning. 46 § Innan Vattenfall för regeringen lägger fram förslag att en kraftstation skall anläggas, skall Vattenfall inhämta yttrande av överbefälhavaren. Begäran om yttrande skall avse frågan om det från militär synpunkt finns någon invändning mot valet av plats och om det från allmän försvarssynpunkt finns särskilda önskemål om den planerade anläggningen. 47 § Föreskrifter om Vattenfalls medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civilas del. För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida verksamheten skall Vattenfall samråda med överbefälhavaren och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter. 48 § Vattenfall får överlägga direkt med kraftförsörjningsmyndigheter i andra länder i frågor av huvudsakligen teknisk art. Övergångsbestämmelser 1988:851 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988, då förordningen (1982:705) med instruktion för statens vattenfallsverk skall upphöra att gälla. 2. I fråga om Vattenfalls organisation skall 14 och 16 §§ i den upphävda instruktionen gälla till den 1 januari 1989. 3. Beträffande Vattenfalls redovisning för verksamhetsåret 1988 skall 5 § 2 i den upphävda instruktionen tillämpas. 4. Bestämmelserna i 20 § om inbetalning av skatt skall tillämpas från och med verksamhetsåret 1989.