Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:624 · Visa register
Förordning (1988:624) med instruktion för koncessionsnämnden för miljöskydd;
Departement: Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad: 1988-06-09
Ändring införd: t.o.m. SFS 1989:1107
Ikraft: 1988-08-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:579
Upphävd: 1993-07-01
/r3/ Uppgifter 1 § Koncessionsnämnden för miljöskydd har de uppgifter som anges i miljöskyddslagen (1969:387) samt i 12 och 13 §§ bilavgaslagen (1986:1386). Förordning (1989:1107). 2 § Nämnden skall bereda och lämna yttranden till regeringen i ärenden om tillåtlighetsprövning av industrianläggningar m. m. enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m. /r3/ Sammansättning och organisation 3 § En generaldirektör är chef för och ordförande i nämnden. Vid nämnden finns ställföreträdare för ordföranden, överingenjörer och sekreterare. Vid nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda föreskrifter eller andra beslut som regeringen meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel. Vid prövning av ärenden enligt miljöskyddslagen (1969:387), bilavgaslagen (1986:1386) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m. är nämnden uppdelad på fem avdelningar. En avdelning leds av generaldirektören och var och en av de fyra övriga av en ställföreträdare för ordföranden (avdelningsordförande). Ytterligare bestämmelser om nämndens sammansättning finns i miljöskyddslagen. Förordning (1989:1107). /r3/ Verksförordningens tillämpning 4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden: 14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning, 16 § om interna föreskrifter, 17 § om inhämtande av uppgifter, 18 § om ärendeförteckning, 27 § om rätt att besluta i vissa frågor, 28 § om vem som får begära in förklaringar m. m., 29 § om myndighetens beslut. I administrativa ärenden tillämpas också reglerna om överklagande i 30 § verksförordningen. Förordning (1989:506). 5 § I administrativa frågor har generaldirektören det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7 och 9--10 §§ verksförordningen (1987:1100). Förordning (1989:1107). /r3/ Handläggningen av ärenden enligt miljöskyddslagen m. m. 6 § I miljöskyddslagen (1969:387), miljöskyddsförordningen (1989:364) och bilavgaslagen (1986:1386) finns bestämmelser om nämndens handläggning av ärenden. Vid handläggningen av ärenden som avses i 2 § skall bestämmelserna om förfarandet vid nämnden i tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen tillämpas. Förordning (1989:1107). /r3/ Handläggningen av administrativa ärenden 7 § Plenum består av generaldirektören och de fyra övriga ledamöter som anges i 11 § andra stycket miljöskyddslagen (1969:387). Förordning (1989:1107). 8 § I plenum avgörs ärenden om 1. interna föreskrifter, 2. nämndens anslagsframställning och årsbokslut samt riksrevisionsverkets revisionsberättelser och revisionssynpunkter, 3. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning, 4. disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning. 9 § Plenum är beslutför när samtliga ledamöter är närvarande. 10 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning, tillämpas bestämmelserna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. I 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och i 26 § anställningsförordningen (1965:601) finns särskilda bestämmelser om omröstning i vissa personalfrågor. 11 § Om ett ärende är så brådskande att plenum inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och ledamöterna. Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa plenum. Förordning (1989:1107). 12 § Ärenden som inte skall avgöras i plenum avgörs av generaldirektören ensam. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får nämnden överlåta åt annan tjänsteman att avgöra ärenden som inte är av det slaget att de behöver prövas av generaldirektören. Förordning (1989:1107). 13 § När generaldirektören inte är i tjänst utövas den av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer. Förordning (1989:1107). 14 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 12 § inte behöver föredras. 15 § Generaldirektören får utan föredragning fatta beslut som inte kan uppskjutas till dess ärendet hunnit föredras. Förordning (1989:1107). 16 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad. /r3/ Tjänstetillsättningar m. m. 17 § Av 11 § miljöskyddslagen (1969:387) framgår att regeringen utser generaldirektören, övriga ledamöter samt ersättare för dem. Förordning (1989:1107). 18 § Generaldirektören, övriga ledamöter samt ersättare för dem utses för högst sex år. Ledamöter och ersättare som är anställda hos nämnden utses dock tills vidare. Tjänst som avdelningsordförande och tjänst som överingenjör tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Andra tjänster tillsätts av nämnden. Förordning (1989:1107). /r3/ Bisysslor 19 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om överingenjör. /r3/ Övriga bestämmelser 20 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig anställning skall gälla för generaldirektören, avdelningsordförande och överingenjör. Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet gäller generaldirektören. Förordning (1989:1107).