Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1988:1148 · Visa register
Kyrkofondsförordning (1988:1148)
Departement: Kulturdepartementet
Utfärdad: 1988-11-10
Omtryck: SFS 1992:1101
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:251
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:1230
Upphävd: 1997-01-01
Inledande bestämmelse 1 § Begreppen pastorat, bidragsår och medelskattekraft har i denna förordning samma betydelse som i 42 kap. 2 och 3 §§ kyrkolagen (1992:300). Förordning (1992:1102). Förvaltningen av kyrkofonden 2 § Kyrkofondens styrelse utför de förvaltningsuppgifter i fråga om kyrkofonden som den enligt 42 kap. kyrkolagen (1992:300), förordningen (1994:250) om förvaltningen av kyrklig jord m. m., denna förordning eller särskilda regeringsbeslut skall utföra. Kyrkofonden förvaltas i övrigt av Kammarkollegiet. I frågor av större vikt bör Kammarkollegiet samråda med Kyrkofondens styrelse. Förordning (1994:251). 3 § Kyrkofonden skall förvaltas utan sammanblandning med andra medel. För förvaltningen gäller vad som föreskrivs i förordningen (1987:778) om placering av fondmedel under Kammarkollegiets förvaltning, om något annat inte följer av 42 kap. 12 § kyrkolagen (1992:300). Förordning (1992:1102). Budget för kyrkofonden 4 § Regeringen fastställer årligen budget för kyrkofonden. 5 § Kyrkofondens styrelse skall senast den 15 oktober till regeringen ge in förslag till budget för kyrkofonden för nästkommande år. Vissa anslag och bidrag ur kyrkofonden Beslutande myndighet 6 § Kyrkofondens styrelse beslutar om följande anslag och bidrag ur kyrkofonden: 1. extra utjämningsbidrag enligt 42 kap. 20 § kyrkolagen (1992:300), 2. stiftsbidrag enligt 42 kap. 21 § kyrkolagen, 3. kyrkobyggnadsbidrag enligt 42 kap. 22 § kyrkolagen, 4. kostnader för kyrkomötet och dess myndigheter enligt 42 kap. 11 § 1 kyrkolagen, 5. förvaltningskostnader för Ärkebiskopsämbetet enligt 42 kap. 11 § 3 kyrkolagen, 6. kostnader för verksamhet som bedrivs av Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet enligt 42 kap. 11 § 4 kyrkolagen, 7. kostnader för annan rikskyrklig verksamhet som inte regleras i lag eller någon annan författning. Förordning (1992:1102). Anslag och bidrag till rikskyrklig verksamhet 7 § Ansökan om anslag eller bidrag för nästkommande år till sådana kostnader som avses i 6 § 4--6 skall göras hos Kyrkofondens styrelse senast den 15 september. 8 § Ansökan om bidrag för nästkommande år till sådana kostnader som avses i 6 § 7 skall göras hos Svenska kyrkans centralstyrelse senast den 1 juli. Centralstyrelsen skall senast den 15 september med eget yttrande ge in en sammanställning av bidragsansökningarna till Kyrkofondens styrelse. Extra utjämningsbidrag 9 § Extra utjämningsbidrag enligt 42 kap. 20 § kyrkolagen (1992:300) får beviljas, om det allmänna utjämningsbidraget inte ger tillfredsställande utjämningseffekt. Ansökan om extra utjämningsbidrag skall göras skriftligen hos Kyrkofondens styrelse senast den 15 april året före bidragsåret. Om det finns särskilda skäl får extra utjämningsbidrag beviljas även utan ansökan. Till ett pastorats ansökan om extra utjämningsbidrag skall fogas ett yttrande från stiftsstyrelsen. Förordning (1992:1102). Stiftsbidrag 10 § Ansökan om stiftsbidrag skall göras skriftligen hos Svenska kyrkans centralstyrelse före februari månads utgång året före bidragsåret. Till ansökan skall fogas stiftsstyrelsens planer över resursbehoven under kommande verksamhetsår samt yttrande från domkapitlet. Centralstyrelsen skall före april månads utgång året före bidragsåret med eget yttrande till Kyrkofondens styrelse ge in de ansökningar om stiftsbidrag som har kommit in till centralstyrelsen. 11 § har upphävts genom förordning (1992:1102). 12 § har upphävts genom förordning (1992:1102). Kyrkobyggnadsbidrag 13 § Kyrkobyggnadsbidrag enligt 42 kap. 22 § kyrkolagen (1992:300) får beviljas ett pastorat som behöver ett sådant bidrag för underhåll och restaurering av en kulturhistoriskt värdefull kyrka. Förordning (1992:1102). 14 § Ansökan om kyrkobyggnadsbidrag skall göras skriftligen hos Kyrkofondens styrelse före november månads utgång. Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, Svenska kyrkans central- styrelse och stiftsstyrelsen skall ges tillfälle att yttra sig över ansökningarna. Förordning (1991:109). Lån ur kyrkofonden 15 § Frågor om lån ur kyrkofonden prövas av Kammarkollegiet. Utbetalningar ur kyrkofonden m. m. Uppgifter till underlag för utbetalningar m. m. 16 § Statistiska centralbyrån skall senast den 25 augusti året före bidrags- året lämna Kyrkofondens styrelse preliminär uppgift om medelskattekraften. 17 § Skattemyndigheten skall varje år lämna Kyrkofondens styrelse uppgift för varje pastorat och stiftssamfällighet om det antal skattekronor på vilket församlingsskatt för närmast föregående kalenderår skall beräknas. Uppgifter om uppskattat utfall av taxeringen skall lämnas senast den 25 augusti och uppgifter om den avslutade taxeringen senast den 28 december. Förordning (1990:1286). Avräkning av kyrkoavgifter och utjämningsbidrag 18 § Allmän kyrkoavgift påförs pastoraten med en tolftedel varje kalendermånad och avräknas mot det förskott på församlingsskatt som skattemyndigheten varje gång betalar ut. Utjämningsbidrag tillgodoräknas och tillförs pastoraten och stiftssamfälligheterna på motsvarande sätt. Kyrkofondens styrelse får dock besluta att extra utjämningsbidrag skall betalas ut till pastoraten och stiftssamfälligheterna på annat sätt. Förordning (1994:251). 19 § Under januari och februari månad kan regleringen av avgifter och allmänt utjämningsbidrag vara preliminär. Från och med mars månad skall den vara slutlig. Under mars månad skall även rättelse ske av de regleringar som har skett under januari och februari månad. 20 § Skattemyndigheterna skall den 25 i varje kalendermånad genom Skatte- myndigheten i Stockholms län till Kammarkollegiet redovisa resultatet av regleringen av avgifter och bidrag vid det närmast föregående utbetalnings- tillfället. På motsvarande sätt skall skattemyndigheterna till kyrkofonden föra över de medel som tillkommer fonden. Om redovisningen utvisar att summan av bidragen överstigersumman av avgifter skall Kammarkollegiet före kalender- månadens utgång till skattemyndigheterna genom Skattemyndigheten i Stockholms län föra över mellanskillnaden. Förordning (1990:1286). 21 § Kyrkofondens styrelse skall ge skattemyndigheterna nödvändigt underlag för regleringen av avgifter och bidrag. Förordning (1990:1286). Vissa andra utbetalningar 22 § Bidrag och kostnader som avses i 42 kap. 10 § 2--5 och 11 § 1--6 kyrko- lagen (1992:300) betalas ut av Kammarkollegiet. Detsamma gäller extra utjämningsbidrag som skall betalas ut enligt 18 § andra stycket sista meningen denna förordning. Förordning (1992:1102). Inskränkning av utjämningsbidrag 23 § Den i 42 kap. 24 § kyrkolagen (1992:300) angivna nivån skall utgöra 20 öre över medelutdebiteringen av församlingsskatt i landet. Förordning (1992:1102). Överklagande av beslut 24 § Beslut av Kyrkofondens styrelse enligt denna förordning får inte överklagas. Övergångsbestämmelser 1988:1148 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1971:861) om kyrkliga kostnader. 3. För bidragsåret 1989 får kyrkofondens styrelse besluta om stiftsbidrag utan ansökan. 4. För bidragsåret 1990 får kyrkofondens styrelse besluta att ansökan om stiftsbidrag och kyrkobyggnadsbidrag får göras vid en senare tidpunkt än som anges i 10 och 14 §§. 5. Om kyrkofondens styrelse enligt punkt 10 i övergångsbestämmelserna till kyrkofondslagen (1988:182) beslutat att allmänt utjämningsbidrag skall utgå till annan kyrklig kommun än som avses i 2 § kyrkofondslagen, skall vad som sägs i förordningen om pastorat också avse sådan kyrklig kommun. 6. Om det i en författning som har beslutats av regeringen hänvisas till en föreskrift som ersatts genom en föreskrift i denna förordning tillämpas i stället den nya föreskriften. 1991:109 Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1991 och tillämpas första gången i fråga om bidragsåret 1993. 1992:1102 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. 2. Kostnader för försäkringsförmåner som avses i 15 § lagen (1992:301) om införande av kyrkolagen betalas ut av Kammarkollegiet.