Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:886 · Visa register
Förordning (1987:886) om licens för yrkesfiske
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1987-09-17
Ikraft: 1987-11-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1097
Upphävd: 1994-01-01
1 § Prisstöd till fisket eller stöd enligt 1 § 1--4 förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m. kan lämnas till fiskeföretag som har licens för yrkesfiske enligt denna förordning. 2 § Licens kan beviljas fiskeföretag som innehas eller drivs av yrkesfiskare eller av någon annan för vars försörjning fisket är av väsentlig betydelse. För licens krävs dessutom att fisket bedrivs eller avses bedrivas med fartyg som är infört i skepps- eller båtregistret enligt 2 § andra stycket sjölagen (1891:35 s. 1). Om det finns särskilda skäl, kan licens beviljas även om fisket inte bedrivs eller avses bedrivas med sådant fartyg. Licens får inte beviljas fiskeföretag som innehas eller drivs av någon som har ålderspension, om det inte finns särskilda skäl att ge licens. 3 § När en fråga om licens prövas, skall särskilt beaktas 1. tillgången på fisk, 2. förutsättningarna i övrigt att bedriva ett rationellt fiske, 3. möjligheterna att avsätta fångsterna, och 4. förutsättningarna för företaget att få en sådan inkomst av enbart fisket att den ensam eller tillsammans med någon annan varaktig inkomstmöjlighet ger företagaren en tillfredsställande försörjning. 4 § Licenshavarna är skyldiga att lämna de uppgifter om fångsten som behövs för tillämpningen av denna förordning. De är även i övrigt skyldiga att i den utsträckning fiskeriverket föreskriver upplysa om omständigheter som har betydelse för licensinnehavet. Förordning (1991:569). 5 § En licens meddelas för viss tid eller tills vidare. Den kan förenas med särskilda villkor. En licens kan återkallas om villkor åsidosätts eller om förutsättningarna för att få licens inte längre är uppfyllda. 6 § Frågor om licens prövas av fiskeriverket eller, efter bemyndigande av verket, av länsstyrelsen. Förordning (1991:569). 7 § Länsstyrelsens beslut får överklagas hos fiskeriverket. Fiskeriverkets beslut i ett särskilt fall får överklagas hos kammarrätten. Förordning (1991:569). 8 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning får meddelas av fiskeriverket. Förordning (1991:569). Övergångsbestämmelser 1987:886 Denna förordning träder i kraft den 1 november 1987, då förordningen (1978:517) om licens för yrkesfiske skall upphöra att gälla. Licenser som har beviljats enligt den äldre förordningen gäller för den tid de har meddelats eller tills de återkallas enligt bestämmelserna i denna förordning. 1990:868 Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.