Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:860 · Visa register
Förordning (1987:860) om statsbidrag till kommunerna för barnomsorg
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1987-08-27
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:1206
Upphävd: 1993-01-01
Kommunal barnomsorg Definition m. m. 1 § Statsbidrag lämnas till kommunal barnomsorg. Därmed avses i denna förordning den förskole- och fritidshemsverksamhet som bedrivs i form av daghem, deltidsgrupp, familjedaghem och fritidshem samt sådan kompletterande förskoleverksamhet som i särskild ordning har anordnats för barn i förskoleåldern tillsammans med föräldrar eller dagbarnvårdare (öppen förskola). 2 § För statsbidrag krävs att verksamheten bedrivs fortlöpande. För annan verksamhet än öppen förskola krävs också att barnen är inskrivna. Därmed avses att överenskommelse har träffats mellan föräldrarna och kommunen om att kommunen skall svara för omsorgen om barnen under en viss angiven del av dygnet. Denna överenskommelse skall dokumenteras av kommunen. För deltidsgrupp gäller bestämmelserna i 14 § socialtjänstlagen (1980:620). Daghem, fritidshem och deltidsgrupp 3 § Statsbidrag lämnas för daghem, fritidshem och deltidsgrupp med följande enhetsbidrag per år. Daghem 475 000 kr. Fritidshem 185 000 kr. Deltidsgrupp 50 000 kr. Antalet enhetsbidrag beräknas genom att det genomsnittliga antalet barn i kommunen som under bidragsåret är inskrivna i daghem, fritidshem resp. deltidsgrupper delas med 15. Genomsnittsantalet beräknas på det antal barn som är inskrivna den 1 april och den 1 oktober bidragsåret. Om antalet barn inte är jämnt delbart med 15 lämnas bidrag för det överskjutande antalet eller det antal som inte når upp till 15 med en så stor del av enhetsbidraget som svarar däremot. Förordning (1989:679). 4 § Vid beräkningen enligt 3 § av antalet enhetsbidrag för daghem medräknas endast barn inskrivna i daghem som hålls öppna minst åtta timmar per dag. Även barn inskrivna i daghem på en sådan avdelning som hålls öppen kortare tid medräknas, om någon annan daghemsavdelning vid samma daghem hålls öppen minst den angivna tiden. Vid beräkningen av antalet enhetsbidrag för fritidshem medräknas endast barn inskrivna i fritidshem som hålls öppna minst fem timmar per dag. Även barn inskrivna i fritidshem på en sådan avdelning som hålls öppen kortare tid medräknas, om någon annan fritidshemsavdelning vid samma fritidshem hålls öppen minst den angivna tiden. Barn inskrivna enbart i deltidsgrupp medräknas aldrig som inskrivna i daghem eller fritidshem. Skolbarn som får sin omsorg i ett daghem räknas som inskrivna i fritidshem. 5 § Av enhetsbidraget för daghem avser 20 000 kr. bidrag till insatser för barn med behov av särskilt stöd. Vidare avser 30 000 kr. bidrag till fortbildningskostnader enligt följande. För daghemspersonal 15 000 kr. För personal i deltidsgrupper och öppna förskolor 5 000 kr. För dagbarnvårdare 10 000 kr. Av enhetsbidraget för fritidshem avser 20 000 kr. bidrag till insatser för barn med behov av särskilt stöd och 10 000 kr. bidrag till fortbildning av personalen i fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Förordning (1989:679). 6 § Varje enhetsbidrag för fritidshem ökas med 25 000 kr. avsedda för sådan kompletterande öppen fritidsverksamhet för skolbarn som kommunen bedriver utan krav på att barnen är inskrivna. 7 § För varje avdelning i daghem som är öppen på natten lämnas ett särskilt bidrag med 150 000 kr. per år. För varje avdelning i daghem som inte är öppen på natten lämnas ett särskilt bidrag med 75 000 kr. per år, under förutsättning att avdelningen är öppen antingen dagligen minst tre timmar utöver den normala tiden mellan klockan 06.30 och 18.00 eller varje lördag och söndag minst sju timmar per dag. Om förutsättningarna enligt detta stycke uppfylls i fråga om såväl förlängt dagligt öppethållande som öppethållande på lördagar och söndagar lämnas två särskilda bidrag. Förordning (1989:679). Öppen förskola 8 § Statsbidrag lämnas för varje enhet inom den öppna förskolan som hålls öppen minst tre dagar per vecka med 50 000 kr. per år. Förordning (1989:679). Familjedaghem 9 § Statsbidrag för familjedaghem lämnas för det genomsnittliga antal barn som är inskrivna under bidragsåret. Genomsnittsantalet beräknas på det antal barn som är inskrivna den 1 april och den 1 oktober bidragsåret. Statsbidrag lämnas med följande belopp. Genomsnittlig vistelsetid Bidrag per per dag barn kronor Minst 7 timmar 18 000 Mindre än 7 timmar 8 000 För skolbarn i familjedaghem lämnas alltid det lägre beloppet. Dagbarnvårdarens egna barn räknas inte som inskrivna i familjedaghemmet. Förordning (1989:679). Enskilda daghem och fritidshem 10 § Till kommunen lämnas statsbidrag även för sådan barnomsorg i form av daghem eller fritidshem som drivs av någon annan än kommunen under förutsättning att hemmet 1. är inrättat med tillstånd enligt 69 § socialtjänstlagen (1980:620), om sådant tillstånd krävs, 2. är upptaget i den plan för förskole- och fritidshemsverksamheten som anges i 17 § nämnda lag, 3. uppfyller de krav på verksamheten som anges i 2 §, 4. har en personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses, och 5. inte tar ut avgifter för barnomsorgen som oskäligt överstiger de avgifter som gäller inom den kommunala barnomsorgen. Statsbidraget beräknas på samma sätt som bidrag för daghem och fritidshem enligt 3 och 4 §§. Förordning (1992:113). 11 § I bidrag enligt 10 § ingår medel för ändamål och med belopp som anges i 5 §. Sådana medel får förmedlas av kommunen till den som driver barnomsorgen endast i den mån denne har kostnader för verksamhet som medlen avser. I annat fall stannar sådana medel hos kommunen. I den mån bidrag stannar hos kommunen och avser fortbildning av personal i daghem och fritidshem skall kommunen erbjuda den som driver barnomsorgen fortbildning åt personalen. Utbildning m. m. 12 § Statsbidrag beviljas och betalas ut av socialstyrelsen. Bidraget betalas ut i efterskott för kalenderår. Förskott lämnas med 75 % av statsbidraget året före bidragsåret och betalas ut med en fjärdedel i vardera april, juli och oktober under bidragsåret samt januari året efter bidragsåret. Slutbetalning sker i april året efter bidragsåret. Ansökan om statsbidrag ges in till socialstyrelsen senast den 1 november bidragsåret. Till ansökan fogas behövliga uppgifter om barnen och verksamheten. På socialstyrelsens eller riksrevisionsverkets begäran är kommunen skyldig att tillhandahålla det underlag som behövs för dessa myndigheters granskning. 13 § En kommun som avser att söka statsbidrag skall senast den 1 juni bidragsåret lämna preliminära uppgifter om barnen och verksamheten. Uppgifterna skall avse dels de faktiska förhållandena den 1 april bidragsåret och dels de beräknade förhållandena den 1 oktober bidragsåret. 14 § Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. 15 § Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 1987:860 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988, då förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg skall upphöra att gälla. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före utgången av år 1987. Förskott för år 1988 skall beräknas på grundval av det statsbidrag som lämnas för år 1987. 2. Vid beräkningen av statsbidrag för år 1988 skall följande gälla. Om de statsbidrag som kommunen får enligt denna förordning är mindre än vad kommunen skulle ha fått enligt de före år 1988 gällande reglerna, skall kommunen få kompensation för den del av skillnaden som överstiger ett sammanlagt belopp motsvarande 10 öre per skattekrona i kommunen. På motsvarande sätt innehålls en ökning av statsbidraget till den del ökningen överstiger 10 öre per skattekrona. Beräkningen sker på grundval av antalet skattekronor och skatteören enligt taxeringsnämndens beslut vid 1987 års taxering, justerat enligt bestämmelserna i 1 c § lagen (1982:221) med särskilda bestämmelser angående det kommunala skatteunderlaget m. m. och ökat med det antal skattekronor som staten skall tillskjuta bidragsåret 1988 enligt lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag. 1989:679 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före utgången av år 1989. 1990:1188 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före ikraftträdandet. 1991:237 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Den nya bestämmelsen tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 1991. 1992:113 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992 och tillämpas för tid från och med den 1 januari 1992.