Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:74 · Visa register
Förordning (1987:74) om förändring av statliga personalpensioner under åren 1960-1975
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 1987-02-26
Ändring införd: t.o.m. SFS 2010:1669
Ikraft: 1987-05-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Denna förordning gäller förändring under åren 1960--1975 av normalbelopp (bruttobelopp) av pension enligt statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287, SPR) eller bruttobelopp och basbelopp enligt kungörelsen (1959:290) med bestämmelser om vissa pensionsförmåner enligt föreskrifter meddelade före utfärdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente. 2 § Med normalbelopp avses vid egenpension bruttobeloppet för månad utan höjning enligt 12 § 3 mom. SPR och vid familjepension det bruttobelopp för månad som gäller för ensam berättigad. 3 § Bestämmelserna i 12 § 3 mom. och 15 § 1 mom. andra stycket SPR tillämpas även i fråga om egenpension enligt 1 § första stycket. Ändring av pensionsbelopp 4 § Normalbeloppet (basbeloppet) för månad höjs för det år och med den procentsats eller det krontalsbelopp som anges i följande sammanställning. Höjningen gäller i förhållande till normalbeloppet (basbeloppet) vid utgången av det föregående året. Såvitt gäller familjepension är krontalsbeloppet hälften av det angivna. Avgång Förmånens ökning för år i procent, såvitt gäller i kronor, såvitt gäller andra belopp belopp enligt andra än basbelopp enligt 3 § tredje stycket belopp 3 § tredje stycket kung. 1959:290 kung. 1959:290 1958 1959 2 2 -- 1959 1960 5 5 -- 1960 1961 5 5 -- 1961 1962 6,5 6,5 -- 1962 1963 3,5 3,5 -- 1963 1964 3,5 3,5 -- 1964 1965 4,8 4,8 -- 1965 1966 7,5 7,5 -- 1966 1967 6 6 -- 1967 1968 5 5 -- 1968 1969 2 -- 53 1969 1970 2,5 -- 75 1970 1971 5 -- 110 1971 1972 5 -- 84 1972 1973 5 -- 84 1973 1974 7 7 140, om den procentu- ella höjningen skulle ha blivit lägre 1974 1975 7 7 120, om normalbeloppet efter den procentu- ella höjningen understiger 2 000 kronor för egen- pension och 1 000 kronor för familje- pension. Ökningen får dock inte med- föra att normal- beloppet blir högre än 2 000 respektive 1 000 kronor 5 § Utöver den beloppshöjning för år 1974 som följer av 4 § höjs pension som bestämts enligt kungörelsen (1959:290) med bestämmelser om vissa pensionsförmåner enligt föreskrifter meddelade före utfärdandet av statens allmänna tjänstepensionsreglemente. Det sker genom att normalbeloppet eller normalbeloppet för det jämförelsebelopp som avses i 6 § kungörelsen ökas med ytterligare 45 kronor. Beloppet är detsamma för egen- och familjepension. 6 § För tid från och med den 1 juli 1975 ändras normalbelopp och basbelopp av pension enligt 4 § i samma grad som prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken ändrats i förhållande till talet 9 300. Första stycket gäller också sådan familjepension för frånskild make som är begränsad enligt 14 § 3 mom. SPR. Förordning (2010:1669). 7 § Är pensionen avkortad, begränsas höjningen med krontalsbelopp enligt 4 § i motsvarande mån. För tid, under vilken årlig ersättning har minskats med tio procent, begränsas höjningen i motsvarande mån. Övergångsbestämmelser 1987:74 Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1987 och tillämpas i fråga om förmåner som beviljas efter ikraftträdandet. Genom förordningen upphävs 1. kungörelsen (1960:220) om vissa statliga personalpensioner m. m. under år 1960, 2. kungörelsen (1962:228) om vissa statliga personalpensioner m. m. under år 1962, 3. kungörelsen (1964:251) om vissa statliga personalpensioner m. m. under år 1964, 4. kungörelsen (1966:473) om vissa statliga personalpensioner m. m. under år 1966, 5. kungörelsen (1966:737) om förändring av vissa statliga personalpensioner m. m. från och med den 1 januari 1967, 6. kungörelsen (1967:442) om höjning av egenpensionsförmån m. m. inom den statliga personalpensioneringen för tiden januari--juni 1967, 7. kungörelsen (1967:710) om förändring av vissa statliga personalpensioner m. m. från och med den 1 januari 1968, 8. kungörelsen (1968:130) om höjning av egenpensionsförmåns bruttobelopp m. m. inom den statliga personalpensioneringen för tiden januari--juni 1968, 9. kungörelsen (1969:461) om vissa statliga personalpensioner m. m. under år 1969, 10. kungörelsen (1969:543) om statliga personalpensioner från och med den 1 januari 1970, 11. kungörelsen (1971:523) om statliga personalpensioner m. m. under år 1971, 12. kungörelsen (1971:848) om statliga personalpensioner under år 1972, 13. kungörelsen (1972:619) om statliga personalpensioner under år 1973, 14. kungörelsen (1974:180) om statliga personalpensioner från och med den 1 maj 1974, m. m., 15. förordningen (1975:237) om statliga personalpensioner från och med den 1 juni 1975, m. m. De upphävda författningarna gäller fortfarande i fråga om förmåner som har beviljats före ikraftträdandet. 2010:1669 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppräkning för tid före ikraftträdandet.