Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:560 · Visa register
Lag (1987:560) om skatteutjämningsavgift
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1987-07-01
Ändring införd: t.o.m. SFS 1993:1656
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1656
Upphävd: 1994-01-01 överg.best.
1 § Landsting skall erlägga avgift (skatteutjämningsavgift) enligt denna lag. Lag (1992:673). 2 § Avgiftsunderlaget utgörs av antalet skattekronor enligt skattemyndighetens beslut enligt 4 kap. 2 § taxeringslagen (1990:324) vid taxeringen till kommunal inkomstskatt närmast föregående år. Lag (1990:397). 3 § Avgiften utgör för landsting 40 öre per skattekrona. Lsg (1992:673). 4 § har upphävts genom lag (1992:673). 5 § har upphävts genom lag (1989:605). 6 § Ändras rikets indelning i landsting eller kommuner, beräknas skatteutjämning savgift på grundval av den indelning som gäller vid ingången av året. Lag (1992:673). 7 § Skattemyndigheten fastställer skatteutjämningsavgift och tillställer sen ast den 25 januari landsting uppgift om avgiftens belopp för året. Skattemyndigheten skall senast den 10 september lämna landsting uppgift om uppsk attad skatteutjämningsavgift för nästa år. Lag (1992:673). 8 § Skatteutjämningsavgiften skall betalas med en tolftedel varje månad under år et genom avräkning med lika belopp vid varje utbetalning av landstingsskatt enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämm elser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. Är avgiften inte uträknad vid avräkningstillfällena i månaderna januari och februari, får avräkning ske med ett uppskattat belopp. Om något av de belopp som avräknas i månaderna januari och februari inte motsvarar en tolftedel av landstingets avgift, skall den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om de t belopp som avräknas i mars månad. 9 § Skattemyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen. Lag (1992:673). Övergångsbestämmelser 1987:560 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987 och tillämpas första gången i fråga om skatteutjämningsavgift för år 1988. 2. Avgiftsunderlaget för år 1988 skall justeras på det sätt som anges i 1 c § lagen (1982:221) med särskilda bestämmelser om det kommunala skatteunderlaget m. m. 3. Genom lagen upphävs lagen (1985:533) om skatteutjämningsavgift. Den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt i fråga om skatteutjämningsavgift för åren 1986 och 1987. 1989:605 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989 och tillämpas första gången i fråga om skatteutjämningsavgift för år 1990. 1990:397 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Bestämmelsen i 2 § tillämpas första gången i fråga om skatteutjämningsavgift för år 1992. 1990:610 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången i fråga om skatteutjämningsavgift för år 1991. 1991:1035 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas första gången i fråga om skatteutjämningsavgift för år 1992. 1992:673 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången i fråga om skatteutjämningsavgift för landsting för år 1993. 1993:1656 Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift skall upphöra att gälla vid utgången av år 1993. Den upphävda lagen tillämpas dock fortfarande för år 1993 och tidigare år.