Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:452 · Visa register
Förordning (1987:452) om avgifter vid de allmänna domstolarna
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad: 1987-05-21
Ändring införd: t.o.m. SFS 2022:1329
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
1 § Denna förordning gäller avgifter för ansökningar (ansökningsavgifter) och för kungörande i konkursärenden och ärenden om företagsrekonstruktion (kungörandeavgifter) vid allmän domstol. Den gäller också avgifter för mål och ärenden som har överlämnats till allmän domstol från Kronofogdemyndigheten, Patent- och registreringsverket eller en registreringsmyndighet för företagsnamn (tilläggsavgifter). Avgiften ska tas ut av domstolen och betalas till staten i de mål och ärenden och med de belopp som anges i en särskild avgiftslista (Bilaga). I förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns särskilda bestämmelser om avgifter för mark- och miljödomstolarnas verksamhet. Förordning (2018:1810). 2 § En ansökningsavgift ska betalas av den som inleder ett mål eller ett ärende. En tilläggsavgift ska betalas av den som har inlett målet eller ärendet vid Patent- och registreringsverket, Kronofogdemyndigheten eller registreringsmyndigheten. En kungörandeavgift i ett konkursärende ska betalas av konkursboet och i ett ärende om företagsrekonstruktion av gäldenären. Förordning (2014:256). 3 § Befriade från skyldigheten att betala avgifter enligt denna förordning är 1. sådan domstol eller skiljedomstol som ska avgöra tvist mellan stater och annat internationellt organ som bildats för behandling av sådan tvist, i mål eller ärende som handläggs enligt lagen (1946:818) om bevisupptagning åt vissa internationella organ, 2. utländsk domstol i mål eller ärende som handläggs enligt lagen (1946:816) om bevisupptagning åt sådan domstol eller lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, 3. den som ansöker om att själv bli försatt i konkurs, i fråga om ansökningsavgiften, 4. sådan utländsk myndighet som avses i 18 kap. 18 § första stycket sjölagen (1994:1009) i ärende om sjöförklaring. Förordning (2008:173). 4 § En ansökningsavgift ska betalas när ett mål eller ett ärende inleds. Bestämmelser om avvisning på grund av att ansökningsavgiften inte har betalats finns i 42 kap. 4 § och 47 kap. 4 § rättegångsbalken samt 10 § lagen (1996:242) om domstolsärenden. Förordning (2014:256). 4 a § En tilläggsavgift ska betalas för ett mål eller ett ärende som har överlämnats till en domstol enligt 36 eller 54 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning, 10 § lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande, 3 kap. 13 eller 16 § varumärkeslagen (2010:1877) eller enligt 3 kap. 12 eller 15 § lagen (2018:1653) om företagsnamn. Tilläggsavgiften ska betalas när målet eller ärendet har överlämnats till domstolen. Bestämmelser om avvisning på grund av att tilläggsavgiften inte har betalats finns i 61 a § lagen om betalningsföreläggande och handräckning, 11 b § lagen om europeiskt betalningsföreläggande, 3 kap. 21 § varumärkeslagen och 3 kap. 19 § lagen om företagsnamn. Förordning (2018:1810). 5 § Ansökningsavgiften eller tilläggsavgiften ska betalas tillbaka om rättshjälp enligt rättshjälpslagen (1996:1619) har beviljats den part som har betalat avgiften. Förordning (2014:256). 6 § En kungörandeavgift i ett konkursärende eller ett ärende om företagsrekonstruktion ska betalas när beslut om konkursen eller planförhandlingen har meddelats. Förordning (2022:1329). 7 § Har upphävts genom förordning (2008:173). 8 § Har upphävts genom förordning (2008:173). 9 § Ett beslut om avgift enligt denna förordning får överklagas till Domstolsverket. Överklagandet ska inom ett år från den dag då avgiften betalades ha kommit in till den domstol som meddelade beslutet. Den omständigheten att överklagandet getts in till Domstolsverket hindrar inte att överklagandet tas upp till prövning, om handlingarna har kommit in före överklagandetidens utgång. Domstolsverkets beslut får inte överklagas. Förordning (2014:256). 10 § Domstolsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. 11 § Ett exemplar av denna förordning ska hållas tillgängligt för allmänheten hos den domstol som tar ut avgift enligt förordningen. Förordning (2014:256). 12 § Har upphävts genom förordning (2008:173). Övergångsbestämmelser 1987:452 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987 då förordningen (1975:1129) om expeditionsavgift vid centralnämnden för fastighetsdata upphör att gälla. 2. Ansökningsavgifter för mål eller ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet skall bestämmas enligt expeditionskungörelsen (1964:618). Förordning (1988:11). 3. Har kungörelse utfärdats efter ikraftträdandet i dessförinnan anhängiggjorda mål eller ärenden som avser annat än konkurs och ackord skall kungörelsekostnader tas ut enligt de äldre reglerna. 4. Har kungörelse utfärdats om konkursbeslut eller ackordsförhandling efter ikraftträdandet i dessförinnan anhängiggjorda ärenden skall kungörandeavgift tas ut enligt denna förordning. Har sådan kungörelse utfärdats före ikraftträdandet, skall kostnaderna för de ytterligare kungörelser som efter ikraftträdandet utfärdas i ärendet stanna på statsverket. 1987:1117 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om angelägenheter som handläggs enligt lagen (1974:8) om rättegången i tvistemål om mindre värden. 1988:11 Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1988. Äldre bestämmelser om kungörandeavgift gäller fortfarande i de konkurser där beslut om konkursen eller ackordsförhandlingen har meddelats före den 1 februari 1988. 1990:437 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre bestämmelser om kungörandeavgift gäller fortfarande i de ärenden där beslut om konkursen eller ackordsförhandlingen har meddelats före den 1 juli 1990. 1998:939 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ansökningar som har anhängiggjorts före ikraftträdandet. 2001:428 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ansökan om anstånd enligt 18 kap. 7 § ärvdabalken som har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet. 2005:159 Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för expeditioner som har utfärdats före ikraftträdandet. 2008:173 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008. 2. Vid överklagande av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet ska äldre bestämmelser tillämpas. 2014:256 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål och ärenden som har inletts vid allmän domstol eller överlämnats dit före ikraftträdandet. 2022:1329 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden som har inletts före ikraftträdandet. Bilaga Avgiftslista Ansökningsavgifter En ansökningsavgift tas ut med nedan angivet belopp när någon inleder något av följande. Kategori A ....................................... 900 kr Allmänna domstolsärenden: - adoption, vårdnad eller umgängesrätt, - tillfällig åtgärd i fråga om vårdnad, boende, umgänge eller förmynderskap enligt 2 § lagen (2022:948) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen eller 5 § lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention, - namn enligt lagen (2016:1013) om personnamn, - testamentsvittnesförhör, - förordnande av boutredningsman, bodelningsförrättare eller skiftesman, - tillstånd till försäljning m.m. enligt 7 kap. 8 § äktenskapsbalken eller 24 § sambolagen (2003:376), - beslut om särskild förvaltning enligt 9 kap. 8 § äktenskapsbalken, - förordnande om rätt att bo kvar i det gemensamma hemmet enligt 18 kap. 2 § äktenskapsbalken eller 28 § sambolagen, - tillstånd till försäljning av fast egendom eller tomträtt enligt 19 kap. 13 § ärvdabalken, - förordnande enligt 3 eller 6 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt, - tillstånd till fusion enligt 16 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, - likvidation och förordnande av likvidator enligt 17 kap. lagen om ekonomiska föreningar, 25 kap. aktiebolagslagen (2005:551) eller 2 kap. 37 § lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, - entledigande av styrelseledamot eller förvaltare enligt 9 kap. 6 § stiftelselagen (1994:1220), - kraftlöshetsförklaring av fullmakt enligt 17 § lagen (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, - förordnande enligt lagen (1929:145) om skiljemän, - förordnande av sammanträdesledare enligt 7 och 20 §§ lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter, - rättsgenetisk undersökning enligt lagen (1958:642) om rättsgenetisk undersökning vid utredning av faderskap, - sjöförklaring, - entledigande av någon annan än sökanden från ett uppdrag som angetts ovan, - informationsföreläggande enligt 53 c § lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, 57 c § patentlagen (1967:837), 35 c § mönsterskyddslagen (1970:485), 9 c § lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter, 9 kap. 5 a § växtförädlarrättslagen (1997:306), 9 kap. 1 § varumärkeslagen (2010:1877) eller 6 kap. 1 § lagen (2018:1653) om företagsnamn, - medling eller förlängd tid för pågående medling enligt lagen (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister, - intagande i protokoll för framtida säkerhet, och - verkställbarhetsförklaring enligt lagen (2011:860) om medling i vissa privaträttsliga tvister. Mål i en mark- och miljödomstol enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster, om värdet av vad som yrkas inte uppenbart överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. Ärende i en mark- och miljödomstol som det inte tas ut någon avgift för enligt 2 eller 3 kap. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken ska tillämpas, inklusive tvistemål enligt förordningen (EG) nr 861/2007 av den 11 juli 2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande. Äktenskapsmål eller mål om underhåll enligt äktenskapsbalken och mål som gäller faderskap, föräldraskap enligt 1 kap. 9 § föräldrabalken, vårdnad om barn, barns boende, umgänge med barn eller underhåll till barn, inklusive mål som inleds genom en gemensam ansökan. För ett tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken tillämpas tas ingen ny avgift ut om målet enligt rättens beslut ska handläggas enligt andra bestämmelser. Kategori B .................................... 2 800 kr Annat tvistemål än sådant som angetts under kategori A. Ärende som avser säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. rättegångsbalken. Ärende om kvarstad på bankmedel enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur. Enskilt åtal. Konkursärende. Ärende om företagsrekonstruktion. Annat mål i en mark- och miljödomstol än sådant som angetts under kategori A, med undantag för mål om utdömande av vite efter särskild ansökan av myndighet, mål om utdömande av tilläggsavgift enligt plan- och bygglagen (1987:10) och mål som det tas ut avgift för enligt 2 eller 3 kap. förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Tilläggsavgifter En tilläggsavgift tas ut med nedan angivet belopp när ett mål eller ärende har överlämnats till domstol enligt följande. Tvistemål där 1 kap. 3 d § första stycket rättegångsbalken ska tillämpas, inklusive tvistemål enligt förordningen (EG) nr 861/2007 om inrättande av ett europeiskt småmålsförfarande, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 § lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning eller 10 § lagen (2008:879) om europeiskt betalningsföreläggande ........................ 600 kr Annat tvistemål, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning eller enligt 10 § lagen om europeiskt betalningsföreläggande ........................ 2 500 kr Tvistemål om administrativ hävning av ett registrerat företagsnamn, efter överlämnande av ärende från registreringsmyndighet enligt 3 kap. 12 eller 15 § lagen om företagsnamn .................................. 2 350 kr Tvistemål om administrativ hävning av ett registrerat varumärke, efter överlämnande från Patent- och registreringsverket enligt 3 kap. 13 eller 16 § varumärkeslagen ............................... 2 350 kr Mål i en mark- och miljödomstol enligt lagen om allmänna vattentjänster, om värdet av vad som yrkas inte uppenbart överstiger hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning eller 10 § lagen om europeiskt betalningsföreläggande ............. 600 kr Annat mål i en mark- och miljödomstol enligt lagen om allmänna vattentjänster, efter överlämnande från Kronofogdemyndigheten enligt 36 eller 54 § lagen om betalningsföreläggande och handräckning eller 10 § lagen om europeiskt betalningsföreläggande ........................ 2 500 kr Kungörandeavgifter En kungörandeavgift tas ut med nedan angivet belopp i följande ärenden. Konkursärende ................................. 500 kr Ärende om företagsrekonstruktion .............. 500 kr Förordning (2022:1329).