Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1987:1325 · Visa register
/r1/ Förordning (1987:1325) om tillämpning av en överenskommelse om sjukvårdsförmåner den 24 mars 1987 mellan Sverige och Algeriet;
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1987-12-17
Övrigt: Endast bilagans svenska text med här.
Ikraft: 1988-02-01
Den överenskommelse om sjukvårdsförmåner mellan Sverige och Algeriet som har undertecknats den 24 mars 1987 skall gälla här i riket från och med den 1 februari 1988. Överenskommelsen bifogas i svensk och fransk text denna förordning som bilaga. Bilaga Överenskommelse om sjukvårdsförmåner mellan Konungariket Sverige och Demokratiska Folkrepubliken Algeriet Konungariket Sveriges regering och Demokratiska Folkrepubliken Algeriets regering som önskar reglera förbindelserna mellan de bägge staterna på sjukvårdsområdet har överenskommit att sluta följande överenskommelse. Artikel 1 En medborgare i en av de fördragsslutande staterna som är bosatt inom endera av dessa staters territorium har vid tillfällig vistelse inom den andra fördragsslutande statens territorium rätt till sjukvårdsförmåner enligt denna stats lagstiftning och på samma villkor som medborgarna i nämnda stat i den utsträckning som hans hälsotillstånd kräver omedelbar sjukvård. Artikel 2 Den personal vid de båda fördragsslutande staternas diplomatiska och konsulära representationer som omfattas av Wienkonventionen om diplomatiska och konsulära förbindelser har, liksom deras medföljande familjemedlemmar, rätt till vårdförmåner enligt lagstiftningen om sjuk- och moderskapsförsäkring i den mottagande staten på samma villkor som denna stats medborgare under hela den tid som dessa personer vistas inom nämnda stats territorium. Artikel 3 Denna överenskommelse skall inte tillämpas när personen i fråga beger sig till den andra fördragsslutande statens territorium i syfte att få sjukvård. Artikel 4 Kostnaderna för de sjukvårdsförmåner som utgetts enligt denna överenskommelse betalas av den fördragsslutande stat som utgett förmånerna och skall inte återbetalas av den andra fördragsslutande staten. Artikel 5 1. Behöriga organ för tillämpningen av denna överenskommelse är i Sverige, riksförsäkringsverket i Algeriet, den nationella socialförsäkringskassan. 2. Svårigheter som kan uppkomma vid tillämpningen av denna överenskommelse skall gemensamt lösas av de i första stycket nämnda behöriga organen. Artikel 6 Var och en av fördragsslutande staterna skall underrätta den andra när de konstitutionella åtgärder som för deras del krävs för överenskommelsens ikraftträdande genomförts. Överenskommelsen träder i kraft första dagen i tredje månaden som följer efter dagen för den sista av dessa underrättelser. Artikel 7 Denna överenskommelse kan uppsägas av var och en av de fördragsslutande staterna. Uppsägning skall meddelas minst tre månader före löpande kalenderårs slut och har verkan från och med nämnda års slut. Upprättad i Alger den 24 mars 1987 i två exemplar på svenska, arabiska och franska språken, vilka texter äger lika vitsord. För Konungariket Sveriges regering Jean-Christophe Öberg För Demokratiska Folkrepubliken Algeriets regering Mohamed Nabi