Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:856 · Visa register
Förordning (1986:856) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av integrationspolitiken
Departement: Justitiedepartementet L7
Utfärdad: 1986-11-27
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:952
Ikraft: 1987-01-01
Statliga myndigheters ansvar 1 § Myndigheterna skall fortlöpande beakta samhällets etniska och kulturella mångfald både när de utformar sin verksamhet och när de bedriver den. Myndigheterna skall verka för lika rättigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Myndigheterna skall i sin verksamhet särskilt motverka alla former av etnisk diskriminering. Förordning (1999:593). Serviceskyldighet 2 § Myndigheterna skall inom ramen för tillgängliga resurser ge likvärdig service till alla oavsett etnisk eller kulturell bakgrund samt eftersträva att alla berörda nås av information om verksamheten. Myndigheterna skall därvid uppmärksamma att detta kan kräva särskilda åtgärder för nyanlända invandrare. Förordning (1999:593). Samråd 3 § Har upphävts genom förordning (2007:497). 4 § Myndigheterna ska delta i överläggningar enligt lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen när ombudsmannen finner det lämpligt. Förordning (2008:952).