Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:678 · Visa register
Utsökningsregisterförordning (1986:678)
Departement: Finansdepartementet S5
Utfärdad: 1986-08-14
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:782
Ikraft: 1986-09-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2001:590
Upphävd: 2001-10-01
1 § En kronofogdemyndighet är registeransvarig för det centrala utsökningsregistret när det gäller uppgifter i mål hos myndigheten om exekutiva åtgärder. I fråga om uppgifter i ärenden som handläggs hos en kronofogdemyndighet är myndigheten registeransvarig för det centrala utsökningsregistret endast om uppgifterna avser 1. anstånd, avräkning, nedsättning, betalning eller återkallelse, 2. konkurs, ackord eller företagsrekonstruktion. Bestämmelser om förfarandet vid registrering av mål i utsökningsregistren finns i indrivningsförordningen (1993:1229). Förordning (1996:892). 2 § Riksskatteverket får meddela föreskrifter enligt 6 och 6 a §§ utsökningsregisterlagen (1986:617) om innehållet i utsökningsregistren. Verket skall samråda med Datainspektionen innan föreskrifter meddelas som innebär att det centrala utsökningsregistret eller de regionala utsökningsregistren utvidgas med en viss typ av uppgifter. Förordning (1995:484). 2 a § Riksskatteverket får ha terminalåtkomst till handlingar som avses i 6 a § andra stycket utsökningsregisterlagen (1986:617) för handläggning av mål eller ärenden där verket företräder staten vid domstol och för uppföljning av kronofogdemyndigheternas verksamhet. Kronofogdemyndigheten i en region får ha terminalåtkomst till uppgifter och handlingar som avses i 6 a § utsökningsregisterlagen i en annan kronofogdemyndighets regionala register beträffande 1. den som är registrerad som svarande i mål i båda regionerna, 2. den som svarar för en förpliktelse solidariskt med en gäldenär i den egna regionen. En specialindrivningsenhet får ha terminalåtkomst till uppgifter som avses i 6 a § första stycket i andra kronofogdemyndigheters regionala register. Förordning (1996:1447). 2 b § En sökande eller dennes ombud får, om Riksskatteverket för en viss sökande eller ett visst ombud har medgett det, ha terminalåtkomst till 1. uppgifter i det centrala utsökningsregistret, 2. uppgifter som avses i 6 a § första stycket utsökningsregisterlagen (1986:617) i regionala utsökningsregister. Terminalåtkomst enligt första stycket får endast avse uppgifter om mål eller ärenden som sökanden har gett in och får endast omfatta uppgifter som avses i 9 kap. 19 § första stycket andra meningen sekretesslagen (1980:100). Förordning (1995:484). 2 c § För ändamål som avses i 1 § tredje stycket 4 och 5 utsökningsregisterlagen (1986:617) får uppgifter som avses i 4 § och 6 § 4, 8 och 9 nämnda lag samt uppgift om skuldens storlek avseende fordringar som drivs in i allmänt mål lämnas ut till prövningsmyndigheter enligt 2 kap. 2 § yrkestrafiklagen (1998:490) och 4 § lagen (1998:492) om biluthyrning. Uppgifterna får sambearbetas med uppgifter i Vägverkets centrala yrkestrafikregister om 1. innehavare av trafiktillstånd och övriga prövade som avses i 2 kap. 6, 7 och 15 §§ yrkestrafiklagen, 2. innehavare av tillstånd till biluthyrning och övriga prövade som avses i 8-10 §§ lagen om biluthyrning. Förordning (1998:782). 3 § Datainspektionen får lämna sådant medgivande om utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling som avses i 9 § andra stycket utsökningsregisterlagen (1986:617) i fråga om uppgifter som inte omfattas av sekretess. 4 § Uppgifter enligt 6 § 9 utsökningsregisterlagen (1986:617) om konkurs och näringsförbud får bevaras i utsökningsregistret under högst fem år. Uppgifter om fordran på skatt enligt skattebetalningslagen (1997:483) får bevaras under högst tre år från det fordran preskriberats eller, om målet dessförinnan avslutats på annat sätt, skulle ha preskriberats. Förordning (1997:1079). 5 § Uppgift som inte längre får bevaras med stöd av bestämmelserna i 11 § första stycket utsökningsregisterlagen (1986:617) och 4 § denna förordning skall gallras senast tre månader efter bevaringstidens utgång. Förordning (1997:375). Övergångsbestämmelser 1986:678 Denna förordning träder i kraft den 1 september 1986. Sådant utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling som har beslutats före ikraftträdandet får ske i enlighet med beslutet även efter ikraftträdandet. 1992:1678 Denna förordning träder i kraft den 1 april 1993. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om preliminär skatt som avser tid före ikraftträdandet. 1996:892 1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1996. 2. När god man har förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser. 1997:1078 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för skatt som uppbärs enligt uppbördslagen (1953:272), lagen (1968:430) om mervärdeskatt eller mervärdesskattelagen (1994:200).