Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:565 · Visa register
Förordning (1986:565) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1986-06-11
Ändring införd: t.o.m. SFS 1991:1603
Ikraft: 1986-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1314
Upphävd: 1994-01-01
Inledning 1 § I denna förordning ges föreskrifter i anslutning till lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl. 2 § I denna förordning jämställs med psykiskt utvecklingsstörda sådana personer som avses i 1 § andra stycket lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl. Vad som sägs i denna förordning om landsting gäller också för kommuner som inte tillhör ett landsting. Om ett landsting till en kommun har överlåtit uppgifter enligt lagen om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl., skall föreskrifterna i förordningen om landsting i tillämpliga delar gälla kommunen. Förordning (1991:1603). De särskilda omsorgerna 3 § När en psykiskt utvecklingsstörd skall få stöd av en särskild kontaktperson bör den eller de nämnder som utövar ledningen av omsorgsverksamheten meddela ett skriftligt förordnande. I ett sådant förordnande bör uppdragets omfattning och tiden för uppdraget anges närmare. Förordning (1991:1603). 4 § Korttidstillsyn utanför hemmet av skolungdom över 12 år avser den tillsyn som behövs före och efter skoldagen samt under lovdagar. 5 § Vid anskaffning av och tillsyn över familjehem bör samverkan ske med kommunens socialnämnd. Om en sådan nämnd som avses i 3 § har beslutat att särskilda omsorger skall ges i form av boende i familjehem bör nämnden genom personliga besök av särskilt utvalda representanter för nämnden och på annat lämpligt sätt fortlöpande hålla sig väl förtrogen med förhållandena i hemmen och ge hemmen behövligt stöd. Förordning (1991:1603). Tillsyn 6 § I socialstyrelsens tillsyn ingår att från en sådan nämnd som avses i 3 § varje år inhämta en redogörelse för verksamheten under föregående år. En sådan redogörelse skall inhämtas även från den som erhållit tillstånd att bedriva enskild omsorgsverksamhet. Förordning (1991:1603). Avgifter 7 § När avgifter som avser kost och logi bestäms enligt 13 § lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. får endast den boendes egna inkomster läggas till grund för avgifterna. Avgifterna får för kalendermånad uppgå till högst 10 procent av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring. Det belopp som minst skall förbehållas den boende för hans personliga behov (förbehållsbelopp) bestäms på sätt som anges i 8 och 9 §§. 8 § Förbehållsbeloppet skall motsvara 30 procent av folkpensionen för en ogift ålderspensionär enligt 6 kap. 2 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring jämte pensionstillskott enligt 2 § första stycket lagen (1969:205) om pensionstillskott. 9 § Om den boende har inkomster som är större än de folkpensionsbelopp som sägs i 8 §, skall förbehållsbeloppet höjas med ett belopp som motsvarar 20 procent av skillnaden mellan de sammanlagda inkomsterna efter avdrag för skatt och nämnda folkpensionsbelopp. Om den folkpension som den boende uppbär enligt 6 kap. 2 § första stycket eller 7 kap. 4 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring är beräknad till det lägre belopp som följer av att även maken har rätt till ålderspension eller uppbär hel förtidspension, skall höjningen av förbehållsbeloppet i stället utgöra 20 procent av skillnaden mellan hans sammanlagda inkomster efter avdrag för skatt och den för gift ålderspensionär enligt nämnda lagrum utgående folkpensionen inklusive pensionstillskott. När höjningen av förbehållsbeloppet beräknas, skall inkomsterna bestämmas enligt de regler som gäller för att beräkna sammanräknad nettoinkomst vid taxering till statlig inkomstskatt. 10 § Om någon annan person är beroende av den boende för sitt uppehälle, skall landstinget ta skälig hänsyn till det när avgiften bestäms. Även i annat fall skall avgiften sättas ned, om det finns särskilda skäl för det. Förordning (1991:1603). Personal 11 § Socialstyrelsen meddelar föreskrifter om behörighet till 1. tjänst som föreståndare som avses i 12 §, 2. tjänst som är förenad med ledningsansvar enligt 13 §, och 3. tjänst som förskolekonsulent inom verksamhet med särskilda omsorger. Socialstyrelsen meddelar även föreskrifter om tjänsternas tillsättning. 12 § Vid dagcenter, elevhem och gruppbostad skall det finnas någon som förestår verksamheten. En sådan föreståndare skall ha hand om den omedelbara ledningen och förvaltningen av verksamheten. Föreståndaren skall föra de anteckningar som behövs om dem som får särskilda omsorger inom verksamheten. Beslut om tillsättande av föreståndare skall meddelas socialstyrelsen. Förordning (1991:1603). 13 § Beträffande omsorgsverksamhet enligt 4 § första stycket 2 och 3 lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl., frånsett verksamhet i dagcenter, skall det finnas någon som svarar för ledningen under en sådan nämnd som avses i 3 §. Denne skall föra de anteckningar som behövs om dem som får särskilda omsorger inom verksamheten. Förordning (1991:1603). Enskild omsorgsverksamhet 14 § En ansökan hos socialstyrelsen enligt 17 § lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl. om tillstånd att bedriva enskild omsorgsverksamhet skall vara skriftlig och ange 1. vilken verksamhet som skall bedrivas, 2. vem som skall bedriva verksamheten, 3. hur verksamheten skall bedrivas och dess omfattning, 4. för vilka omsorgsbehövande verksamheten är avsedd, 5. hur verksamheten skall finansieras, 6. vem som skall förestå eller leda verksamheten, 7. personalen och dess utbildning. Till ansökan skall fogas den kommunala nämndens skriftliga tillstyrkan av verksamheten samt ritningar över de lokaler i vilka verksamheten skall bedrivas och uppgift om vilka brandskyddsåtgärder som har vidtagits. Om sökanden är ett bolag eller en stiftelse skall sökanden också bifoga bolagsordningen eller stadgarna och uppge vem som får föra talan för bolaget eller stiftelsen. Förordning (1991:1603). 15 § Socialstyrelsen skall utfärda ett skriftligt bevis när tillstånd har meddelats. I beviset skall anges vem som skall bedriva verksamheten, vilken omsorgsverksamhet som skall bedrivas, det högsta antal personer som samtidigt får erhålla särskilda omsorger där, vem som skall vara föreståndare eller ledare samt övriga villkor för tillståndet. Tillståndet kan meddelas tills vidare eller för viss tid. Ett tillstånd får inte överlåtas. En sådan nämnd som avses i 3 § skall underrättas om ett meddelat tillstånd. Förordning (1991:1603). 16 § Om den som driver en enskild omsorgsverksamhet vill förändra verksamheten så att den inte längre motsvarar det meddelade tillståndet, skall han söka tillstånd hos socialstyrelsen för den ändrade verksamheten. Om den som driver en enskild omsorgsverksamhet lägger ned verksamheten, skall han omedelbart anmäla detta till socialstyrelsen och en sådan nämnd som avses i 3 §. Förordning (1991:1603). Övriga bestämmelser 17 § Föreskrifter för att garantera psykiskt utvecklingsstörda skydd till liv, personlig säkerhet eller hälsa inom verksamheten med de särskilda omsorgerna meddelas av socialstyrelsen. 18 § Frågor som avses i 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig anställning prövas av socialstyrelsen.