Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1986:428 · Visa register
Förordning (1986:428) om prisreglering på fiskets område;
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1986-06-05
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:651
Upphävd: 1993-07-01
Inledande bestämmelser 1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om prisreglering och prisstöd på fiskets område samt föreskrifter om licens vid import och export av sådana varor som anges i bilagan till lagen (1974:226) om prisreglering på fiskets område. Ytterligare bestämmelser om prisstöd finns i förordningen (FIFS 1992:29) om prisstöd på fiskets område för regleringsåret 1992/93. Ytterligare bestämmelser om import och export finns i förordningen (1984:53) om import- och exportreglering. Med prisregleringslagen avses i denna förordning lagen (1974:226) om prisreglering på fiskets område. Med prisreglerade varor avses i förordningen sådana varor som anges i bilagan till prisregleringslagen. Förordning (1992:853). Bestämmelser om avgifter m.m. Prisregleringsavgift för svenskfångad fisk 2 § Fiskeriverket får besluta att prisregleringsavgift skall betalas för följande slag av svenskfångad fisk, såväl färsk, kyld eller fryst som saltad eller på annat sätt beredd 1. alla slag av saltvattensfisk som inlandförs på västkusten norr om Skåne med undantag av skarpsill och s. k. loddsill, 2. sill, torsk, horngädda, skrubba och rödspätta som inlandförs i Skåne och Blekinge, 3. strömming och torsk som inlandförs på ostkusten norr om Blekinge dock inte torsk som inlandförs i Norrbotten. Förordning (1991:559). 3 § Prisregleringsavgift för svenskfångad fisk skall betalas med högst ett belopp som motsvarar 6 procent av förstahandsvärdet. 4 § Prisregleringsavgift för svenskfångad fisk skall inte betalas för 1. fisk som övertas såsom överskottsfisk av Svensk fisk, ekonomisk förening, 2. fisk som vid första försäljningen köps och avsätts för annat ändamål än för mänsklig konsumtion. Prisregleringsavgift för importfisk 5 § Fiskeriverket får föreskriva att prisregleringsavgift skall betalas för följande slag av fisk som förs in till landet och inte utgör svenskfångad fisk (importfisk) 1. färsk, kyld eller fryst fisk som finns upptagen i bilaga till denna förordning, 2. saltad, sockersaltad, kryddad eller marinerad sill och strömming, ur tulltaxenr 03.05 och ur tulltaxenr 16.04 tulltaxelagen (1987:1068), 3. torkad långa, ur tulltaxenr 03.05 tulltaxelagen, 4. frysta fiskpinnar och liknande produkter, panerade även stekta, ur tulltaxenr 16.04 tulltaxelagen, 5. lutfisk, ur tulltaxenr 16.04 tulltaxelagen, 6. andra frysta produkter, ur tulltaxenr 16.04 tulltaxelagen, 7. räkor eller produkter av räkor, ur tulltaxenr 03.06 och ur tulltaxenr 16.05 tulltaxelagen. Förordning (1987:1295). 6 § Prisregleringsavgift för importfisk skall betalas med högst ett belopp som motsvarar 6 procent av importvärdet. Införselavgifter och utförselavgifter 7 § Fiskeriverket får besluta att införselavgift skall betalas vid införsel till landet av fiskfiléer (ur tulltaxenr 03.04) med högst följande belopp per 100 kilogram av varans nettovikt 1. för färska eller kylda filéer av torsk, kolja, gråsej, vitling eller kungsfisk som har annat ursprung än i ett EFTA-land, 45 kr., 2. för frysta filéer av torsk, kolja, gråsej, vitling eller kungsfisk som har annat ursprung än i ett EFTA-land eller EG-land, Färöarna eller Grönland, 45 kr. Förordning (1991:559). 8 § Fiskeriverket får besluta om utförselavgift enligt 13 och 14 §§ prisregleringslagen. Sådan avgift skall dock inte erläggas vid utförsel till ett EFTA-land. Förordning (1991:559). 9 § Utförselavgifter enligt 13 § prisregleringslagen skall inte betalas om varorna förs ut under sådana omständigheter som för en exportlicenspliktig vara medför rätt till utförsel utan licens enligt 9 § förordningen (1984:53) om import- och exportreglering. Gemensamma bestämmelser 10 § Varor som har förts från en ort inom landet till en frihamn skall, om de förs från frihamnen utan samband med utförsel, förtullas eller behandlas på det sätt som anges i 7 § första stycket 1 och 2 tullagen (1987:1065). Vid förtullningen skall betalas prisregleringsavgift för importfisk och införselavgift för importfisk enligt prisregleringslagen. Förordning (1987:1295). 11 § Prisregleringsavgift för importfisk eller införselavgift för importfisk skall inte betalas om varorna förs in under sådana omständigheter som för en importlicenspliktig vara medför rätt till införsel utan licens enligt 6 § förordningen (1984:53) om import- och exportreglering. Förordning (1987:1295). 12 § Fiskeriverket får vid utförsel av en vara medge återbetalning av införselavgift och prisregleringsavgift. Med utförsel jämställs att varan förs till en frihamn. Fiskeriverket får även i andra fall än som avses i första stycket medge återbetalning av eller befrielse från avgift enligt prisregleringslagen, om det finns särskilda skäl. Förordning (19991:559). 13 § Ansökan om återbetalning av en avgift skall ha kommit in till fiskeriverket, i fråga om utförda varor inom ett år från utförseln och i övriga fall inom ett år från det avgiften erlades. Verket kan i särskilda fall medge att ansökningstiden förlängs. Förordning (1991:559). 14 § Återbetalning av avgifter vid utförsel får medges för förtullade varor, som förs ut i oförändrat eller förändrat skick. Detsamma gäller i fråga om utförsel av sådana varor som till mängd och beskaffenhet motsvarar förtullade varor. Återbetalning medges inte om mer än två år har förflutit från det att varorna angavs till förtullning till dess att förutsättningarna för återbetalning inträdde. Fiskeriverket får i särskilda fall medge förlängning av tidsfristen. Förordning (1991:559). 15 § Vid utförsel av varor för vilka söks bidrag eller begärs återbetalning av eller befrielse från avgift skall anspråken anmälas till tullmyndigheten i den ordning generaltullstyrelsen efter samråd med fiskeriverket bestämmer. Fiskeriverket får medge att anspråk enligt första stycket inte behöver framställas i samband med utförseln. Förordning (1991:559). 16 § Föreskrifter om kontroll vid utförsel av varor som avses i 15 § och av varor för vilka utförselavgift skall betalas meddelas av fiskeriverket. Bestämmelser om prisstöd 17 § Prisstöd inom ramen för prisregleringen på fiskets område kan i mån av tillgång på medel lämnas för konsumtionsfisk som landas i Sverige. Prisstöd kan lämnas i form av pristillägg och överskottspris. Prisstöd får lämnas endast till fiskare som har beviljats licens enligt förordningen (1987:886) om licens för yrkesfiske eller motsvarande äldre föreskrifter. Förordning (1990:735). 18 § har upphävts genom förordning (1987:593). 19 § har upphävts genom förordning (1987:593). Fraktstöd enligt första stycket får lämnas med högst 17 öre per kilogram. Till fiskare som är bosatta i Uppsala län eller norr därom får dock fraktstödet uppgå till högst 37 öre per kilogram. 20 § Svensk fisk, ekonomisk förening prövar frågor om stöd i marknadsreglerande syfte inom ramen för prisregleringen på fiskets område. Bestämmelser om uppgiftsskyldighet 21 § När prisreglerade varor anmäls till förtullning skall den tullskyldige, enligt föreskrifter som meddelas av fiskeriverket, lämna uppgifter till tullmyndigheten om varornas avsändningsland och ursprungsland, kvantitet och värde samt förete handlingar för att styrka uppgifternas riktighet. Förordning (1991:1315). 22 § Den som driver rörelse och därvid köper fisk, kräftdjur eller blötdjur direkt av fiskare eller som använder egna fångster i annan rörelse än fiske är skyldig att lämna uppgifter enligt 23 och 24 §§. Detsamma gäller den som driver fiskauktion eller liknande verksamhet. 23 § Sådana rörelseidkare som avses i 22 § skall utan anmaning lämna uppgifter om 1. den benämning under vilken rörelsen drivs, hemort och, i förekommande fall, organisationsnummer, 2. fiskarens namn, personnummer och hemort eller, i fråga om fiskelag, namn, personnummer och hemort för den som har utsetts att företräda laget, samt fiskefartygets distriktsbeteckning och igenkänningssignal, 3. inköpta kvantiteter med uppdelning på arter och sorteringar, 4. inköpspris för fångst per art och sortering, 5. mottagningsplats för inköpta fångster, 6. datum för köp. 24 § Fiskeriverket får begränsa uppgiftsskyldigheten enligt 23 § eller bestämma att ytterligare uppgifter som behövs för prisregleringen skall lämnas. Förordning (1991:559). 25 § Uppgifterna lämnas på blankett som fastställs av fiskeriverket och i den ordning som verket bestämmer. Därvid skall tillses att de uppgiftsskyldiga inte betungas onödigt. Förordning (1991:559). 26 § Uppgifterna får användas av fiskeristyrelsen för att få upplysningar om det yrkesmässiga fisket. Bestämmelser om import och export 27 § Fiskeriverket får meddela föreskrifter om importlicenstvång för prisreglerade varor oavsett varornas ursprungsland. Gentemot länder inom EFTA får dock inga importbegränsande åtgärder vidtas. Förordning (1991:559). 28 § Fiskeriverket får meddela föreskrifter om exportlicenstvång för prisreglerade varor oavsett varornas bestämmelseland. Gentemot länder inom EFTA får dock inga exportbegränsande åtgärder vidtas. Förordning (1991:559). 29 § Fiskeriverket får föreskriva ensamrätt för Svensk fisk, ekonomisk förening att föra prisreglerade varor ut ur landet till länder med centraliserad import. En sådan föreskrift får dock inte inskränka rätten för andra att föra ut dylika varor i fall som avses i 9 § förordningen (1984:53) om import- och exportreglering. Verket bestämmer vilka länder som skall anses ha centraliserad import. Förordning (1991:559). Övriga bestämmelser 30 § Till böter döms den som 1. underlåter att fullgöra uppgiftsskyldigheten enligt 22 §, 2. uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktig uppgift, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken. 31 § Beslut av Svensk fisk, ekonomisk förening i frågor som avses i 20 § får överklagas hos fiskeriverket. Verkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:559). 32 § Fiskeriverket meddelar närmare föreskrifter om prisstöd enligt denna förordning. Förordning (1991:559). 33 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av prisregleringslagen och denna förordning meddelas av fiskeriverket. Förordning (1991:559). 34 § Vid meddelande av föreskrifter enligt denna förordning skall fiskeriverket, om det behövs, samråda med generaltullstyrelsen och, i frågor som avses i 22--26 §§ förordningen, dessutom med statistiska centralbyrån. Förordning (1991:559). Övergångsbestämmelser 1986:428 Denna förordning träder i kraft, i fråga om 17 § andra stycket den dag som regeringen bestämmer, och i övrigt den 1 juli 1986. Genom förordningen upphävs förordningen (1984:63) om prisreglering på fiskets område. 1989:5 Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1989. Förordningen tillämpas dock på införsel som har ägt rum efter den 31 december 1988. 1989:1101 Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1990. Förordningen tillämpas dock på införsel som har ägt rum efter den 31 december 1989. 1990:735 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Om det är nödvändigt för att undvika allvarliga störningar på den svenska marknaden får jordbruksnämnden meddela föreskrifter om kvantitativa importrestriktioner gentemot länder inom EFTA. Restriktionerna får gälla längst intill utgången av år 1993 och får avse följande varor. HS tulltaxenr Varuslag ur 03.02 Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 03.04: -- sill och strömming -- torsk Jordbruksnämnden får också meddela föreskrifter om kvantitativa importrestriktioner för strömming, så länge Finland tillfälligt upprätthåller sin nuvarande ordning för denna vara. 1991:42 Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991. Förordningen tillämpas dock på införsel som har ägt rum efter den 31 december 1990. Bilaga Förteckning över fisk, färsk, kyld eller fryst för vilken regleringsavgift kan tas ut vid import ______________________________________________________________________ Tull- Varuslag taxenr ______________________________________________________________________ ur 03.02 Fisk, färsk eller kyld, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 03.04: helgeflundra, piggvar, slätvar, rödspätta, skrubba, bergtunga, lerskädda, rödtunga, sandskädda, sjötunga, tonfisk, sill och strömming, torsk, kolja, gråsej, långa, vitling, kummel, lubb, lyrtorsk, makrill, haj, horngädda, rocka, fjärsing, havskatt, knot, marulk, sjurygg (stenbit) och kungsfisk ur 03.03 Fisk, fryst, med undantag av fiskfiléer och annat fiskkött enligt nr 03.04: helgeflundra, piggvar, slätvar, rödspätta, skrubba, bergtunga, lerskädda, rödtunga, sandskädda, sjötunga, tonfisk, sill och strömming, torsk, kolja, gråsej, långa, vitling, kummel, lubb, lyrtorsk, makrill, haj, horngädda, rocka, fjärsing, havskatt, knot, marulk, sjurygg (stenbit) och kungsfisk ur 03.04 Fiskfiléer och annat fiskkött, färska eller kylda: av helgeflundra, piggvar, slätvar, rödspätta, skrubba, bergtunga, lerskädda, rödtunga, sandskädda, sjötunga, torsk, kolja, gråsej, vitling, kummel, lubb, lyrtorsk, sill och strömming, kungsfisk, makrill, fjärsing, haj, havskatt, horngädda, knot, marulk, rocka, sjurygg (stenbit) eller tonfisk Fiskfiléer, frysta: av torsk, kolja, gråsej, vitling, kummel, lubb, lyrtorsk, helgeflundra, piggvar, slätvar, rödspätta, skrubba, bergtunga, lerskädda, rödtunga, sandskädda, sjötunga, kungsfisk, makrill, fjärsing, haj, havskatt, horngädda, knot, marulk, rocka, sjurygg (stenbit) eller tonfisk Annat fiskkött än filéer, fryst: av sill och strömming, helgeflundra, piggvar, slätvar, rödspätta, skrubba, bergtunga, lerskädda, rödtunga, sandskädda, sjötunga, tonfisk, torsk, kolja, gråsej, långa, vitling, kummel, lubb, lyrtorsk, makrill, haj, horngädda, rocka, fjärsing, havskatt, knot, marulk, sjurygg (stenbit) eller kungsfisk Förordning (1987:1295).