Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:997 · Visa register
Förordning (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad: 1985-12-05
Ändring införd: t.o.m. SFS 2008:248
Ikraft: 1986-02-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2019:80
Upphävd: 2019-05-01
1 § I fråga om ventilationsanläggningar som innehåller asbest eller asbesthaltigt material gäller bestämmelserna i denna förordning utöver förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer. Förordning (2008:248). 2 § Med asbest avses i denna förordning de fibrösa, kristallina silikatmineralen krysotil (vit asbest), krokidolit (blå asbest), amosit (brun asbest), antofyllit, tremolit och aktinolit. Med asbesthaltigt material avses material som innehåller mer än en viktprocent asbest. 3 § Fastighetsägare eller annan, som ansvarar för yrkesmässig användning av en ventilationsanläggning, skall anmäla asbestförekomst i denna till den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet i den kommun där anläggningen finns. Anmälningsskyldigheten gäller sådan ventilationsanläggning, som är försedd med anordningar för att på mekanisk väg tillföra luft till en byggnad och som innehåller asbest eller asbesthaltigt material, vilket kan komma i direkt beröring med den luft som tillförs. Förordning ( 1991:1618). 4 § Anmälan enligt 3 § skall göras senast den 31 december 1986 och skall innehålla uppgifter om var i ventilationsanläggningen det asbesthaltiga materialet finns. 5 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter. Förordning (1998:919). 6 § Bestämmelser om ansvar på grund av överträdelser av denna förordning finns i 29 kap. miljöbalken. Förordning (1998:919). 7 § Bestämmelserna i 33--35 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter om överklagande skall tillämpas i ett ärende som avses i denna förordning.