Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:885 · Visa register
Förordning (1985:885) om försöksverksamhet vid tillsättning av vissa tjänster inom folktandvården
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1985-12-12
Ikraft: 1986-01-01
Tidsbegränsad: 1992-01-01
1 § Utan hinder av 5--8 §§ förordningen (1985:884) om behörighet till vissa tjänster inom folktandvården och om tillsättning av sådana tjänster får de landstingskommuner som får bedriva försöksverksamhet enligt lagen (1984:382) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation tillsätta tjänster som chef vid en enhet för specialisttandvård på följande sätt. Vad som i denna förordning sägs om landstingskommuner gäller även kommuner som inte ingår i någon landstingskommun. Förordning (1988:1421). 2 § Tjänsten tillsätts efter förslag av en sakkunnig som utses av landstingskommunen för varje tillsättningsärende. Den sakkunnige skall inneha specialistkompetens inom den specialitet som den lediga tjänsten avser. 3 § Den sakkunnige skall i ett skriftligt beslut på förslag föra upp de fyra sökande som anses främst i fråga om förtjänst och skicklighet. Landstingskommunen skall anslå beslutet på landstingskommunens anslagstavla med uppgift om den dag då beslutet anslogs. En av de föreslagna sökandena skall förordnas på tjänsten. 4 § Den sakkunniges beslut om tjänsteförslag får överklagas hos socialstyrelsen genom besvär. Besvärshandlingen skall ha kommit in till socialstyrelsen inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs. Socialstyrelsens beslut får inte överklagas.