Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:837 · Visa register
Förordning (1985:837) om PCB m. m.
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1985-11-07
Omtryck: SFS 1993:1054
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:924
Ikraft: 1986-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:19
Upphävd: 2007-03-01
1 § Med PCB- och PCT-produkt avses i denna förordning en kemisk produkt (kemiskt ämne eller beredning) vars hälso- eller miljöfarliga egenskaper beror på att PCB (polyklorerade bifenyler) resp. PCT (polyklorerade terfenyler) ingår i produkten. Med PCB- och PCT-vara avses i denna förordning en sådan vara som innehåller eller har behandlats med PCB eller PCT. I fråga om PCB- och PCT-produkter samt PCB- och PCT-varor gäller utöver förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer bestämmelserna i denna förordning. Ytterligare bestämmelser finns i förordningen (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m. Förordning (1998:924). 2 § En PCB- eller PCT-produkt samt en PCB- eller PCT-vara får inte tillverkas, bearbetas, saluföras, överlåtas för användning eller återanvändas. Produkten eller varan får inte importeras från eller exporteras till länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen. Trots detta får produkten eller varan läggas upp på tillfälliga lager, i frizon, i frilager eller återutföras. Kemikalieinspektionen bestämmer i övrigt hur det skall förfaras med en produkt eller vara som importerats i strid mot denna förordning. Förordning (1995:1095). 3 § Transformator eller sådan kondensator som har högre effekt än två kilovoltampere (reaktivt) får inte tas i bruk om den innehåller PCB. Sådan transformator och kondensator som avses i första stycket får inte användas efter den 31 december 1994. Förordning (1993:1054). 4 § har upphävts genom förordning (1993:1054). 5 § Kemikalieinspektionen får, om det finns synnerliga skäl, i enskilda fall medge undantag från förbudet i 2 §. Förordning (1995:1095). 6 § har upphävts genom förordning (1993:1054). 7 § Förpackning eller annat emballage till PCB- eller PCTprodukt och sådan PCB-vara som avses i 3 § skall vara tydligt märkt med uppgift om dess innehåll av PCB och PCT. Detsamma gäller PCB- och PCT-produkt samt sådan vara som avses i 3 §, om den inte är förpackad eller på annat sätt emballerad. Kemikalieinspektionen får, om det finns särskilda skäl, i enskilda fall medge undantag från märkningsskyldigheten enligt första stycket. Förordning (1995:1095). 8 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter. Förordning (1998:924). 9 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (1998:924). 10 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande. Förordning (1998:924). 1993:1054 Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993.