Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:837 · Visa register
Förordning (1985:837) om PCB m. m.
Departement: Miljödepartementet
Utfärdad: 1985-11-07
Omtryck: SFS 1993:1054
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:924
Ikraft: 1986-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2007:19
Upphävd: 2007-03-01
1 § Med PCB- och PCT-produkt avses i denna förordning en kemisk produkt (kemiskt ämne eller beredning) vars hälso- eller miljöfarliga egenskaper beror på att PCB (polyklorerade bifenyler) resp. PCT (polyklorerade terfenyler) ingår i produkten. Med PCB- och PCT-vara avses i denna förordning en sådan vara som innehåller eller har behandlats med PCB eller PCT. I fråga om PCB- och PCT-produkter samt PCB- och PCT-varor gäller utöver förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer bestämmelserna i denna förordning. Ytterligare bestämmelser finns i förordningen (1998:122) om bortskaffande av PCB m.m. Förordning (1998:924). 2 § En PCB- eller PCT-produkt samt en PCB- eller PCT-vara får inte tillverkas, bearbetas, saluföras, överlåtas för användning eller återanvändas. Produkten eller varan får inte importeras från eller exporteras till länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen. Trots detta får produkten eller varan läggas upp på tillfälliga lager, i frizon, i frilager eller återutföras. Kemikalieinspektionen bestämmer i övrigt hur det skall förfaras med en produkt eller vara som importerats i strid mot denna förordning. Förordning (1995:1095). 3 § Transformator eller sådan kondensator som har högre effekt än två kilovoltampere (reaktivt) får inte tas i bruk om den innehåller PCB. Sådan transformator och kondensator som avses i första stycket får inte användas efter den 31 december 1994. Förordning (1993:1054). 4 § har upphävts genom förordning (1993:1054). 5 § Kemikalieinspektionen får, om det finns synnerliga skäl, i enskilda fall medge undantag från förbudet i 2 §. Förordning (1995:1095). 6 § har upphävts genom förordning (1993:1054). 7 § Förpackning eller annat emballage till PCB- eller PCTprodukt och sådan PCB-vara som avses i 3 § skall vara tydligt märkt med uppgift om dess innehåll av PCB och PCT. Detsamma gäller PCB- och PCT-produkt samt sådan vara som avses i 3 §, om den inte är förpackad eller på annat sätt emballerad. Kemikalieinspektionen får, om det finns särskilda skäl, i enskilda fall medge undantag från märkningsskyldigheten enligt första stycket. Förordning (1995:1095). 8 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter. Förordning (1998:924). 9 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. Förordning (1998:924). 10 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande. Förordning (1998:924). 1993:1054 Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993.