Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:533 · Visa register
Lag (1985:533) om skatteutjämningsavgift
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1985-06-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 1986:1342
Ikraft: 1985-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:560
Upphävd: 1987-07-01 överg.best.
1 § Landstingskommun och kommun skall under åren 1986 och 1987 erlägga avgift (skatteutjämningsavgift) enligt denna lag. Lag (1986:495). 2 § Avgiftsunderlaget utgörs av det antal skattekronor som enligt taxeringsnämndens beslut vid taxeringen till kommunal inkomstskatt närmast föregående år påförts skattskyldiga som avses i 10 § 1 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt, justerat enligt 1 c § lagen (1982:221) med särskilda bestämmelser angående det kommunala skatteunderlaget m. m., samt det antal skattekronor som tillskjuts för året enligt lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag. Lag (1986:495). 3 § Avgiften utgör för landstingskommun 24 öre per skattekrona. Lag (1986:495). 4 § Avgiften utgör för kommun 37 öre per skattekrona till den del avgiftsunderlaget inte överstiger vad som motsvarar 135 procent av medelskattekraften, 5 kronor och 37 öre per skattekrona till den del avgiftsunderlaget överstiger vad som motsvarar 135 men inte överstiger vad som motsvarar 140 procent av medelskattekraften, 6 kronor och 37 öre per skattekrona till den del avgiftsunderlaget överstiger vad som motsvarar 140 men inte överstiger vad som motsvarar 150 procent av medelskattekraften, 8 kronor och 37 öre per skattekrona till den del avgiftsunderlaget överstiger vad som motsvarar 150 procent av medelskattekraften. Avgiften är dock endast 37 öre per skattekrona till den del avgiftsunderlaget inte överstiger vad som motsvarar den tillförsäkrade skattekraften enligt lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag. Lag (1986:495). 5 § Med medelskattekraften förstås den enligt 12 § lagen (1979:362) om skatteutjämningsbidrag fastställda medelskattekraften att användas vid beräkning av skatteutjämningsbidrag för året. Lag (1986:495). 6 § Ändras rikets indelning i landstingskommuner eller kommuner, beräknas skatteutjämningsavgift på grundval av den indelning som gäller vid ingången av året. Lag (1986:495). 7 § Länsskattemyndigheten fastställer skatteutjämningsavgift och tillställer senast den 25 januari landstingskommun och kommun uppgift om avgiftens belopp för året. Till ledning för landstingskommuns och kommuns budgetarbete skall länsskattemyndigheten senast den 10 september lämna landstingskommun och kommun uppgift om uppskattad skatteutjämningsavgift för nästa år. Lag (1986:1342). 8 § Skatteutjämningsavgiften skall betalas med en tolftedel varje månad under året genom avräkning med lika belopp vid varje utbetalning av landstingsskatt och kommunalskatt enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. Är avgiften inte uträknad vid avräkningstillfällena i månaderna januari och februari, får avräkning ske med ett uppskattat belopp. Om något av de belopp som avräknas i månaderna januari och februari inte motsvarar en tolftedel av landstingskommunens eller kommunens avgift, skall den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om det belopp som avräknas i mars månad. Lag (1986:495). 9 § Länsskattemyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen genom besvär. Lag (1986:1342). Övergångsbestämmelser 1986:495 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1986. Bestämmelserna i 2 och 3 §§ i deras äldre lydelse tillämpas i fråga om skatteutjämningsavgift för år 1986.