Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:236 · Visa register
Förordning (1985:236) om statsbidrag till försöksverksamhet med särskilda studiecirklar
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1985-04-25
Ändring införd: t.o.m. SFS 1986:669
Ikraft: 1985-07-01
Tidsbegränsad: 1987-07-01
Inledande föreskrifter 1 § I denna förordning meddelas föreskrifter om statsbidrag till försöksverksamhet med viss studieverksamhet (särskilda studiecirklar), som anordnas av lokala studieförbundsavdelningar. Ändamålet med försöksverksamheten är att rekrytera och aktivera människor som studieförbunden har svårt att nå med studiecirkelverksamhet enligt förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. 2 § Ett studieförbund kan få statsbidrag till särskilda studiecirklar, om förbundet har rätt till statsbidrag enligt förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. och de särskilda studiecirklarna bedrivs i enlighet med studiecirkelverksamhetens allmänna mål och riktlinjer. Villkor 3 § För varje särskild studiecirkel skall det finnas en studieledare och en arbetsplan, som skall vara godkända av en lokal studieförbundsavdelning. 4 § Varje särskild studiecirkel skall omfatta minst tre studietimmar. Med studietimme menas en tid om 45 minuter. 5 § I en särskild studiecirkel får ingå högst 20 deltagare, studieledaren inräknad. Vid varje sammankomst skall minst tre deltagare, studieledaren inräknad, vara närvarande. Minst två av dessa skall ha fyllt eller under kalenderåret fylla 14 år. Former av statsbidrag 6 § Statsbidrag till särskilda studiecirklar utgår i form av lägre schablonbidrag och tilläggsbidrag. Lägre schablonbidrag 7 § Lägre schablonbidrag utgår på det sätt att studieförbunden får byta ut en studietimme med det högre schablonbidraget enligt 20 § förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. mot fyra studietimmar med det lägre schablonbidraget enligt samma paragraf nyssnämnda förordning. Under ett redovisningsår får lägre schablonbidrag enligt denna förordning utgå för högst 512 000 studietimmar. Förordning (1986:669). 8 § Varje studieförbund får byta ut högst två procent av det antal studietimmar med det högre schablonbidraget som förbundet tilldelas enligt 21 § andra stycket förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. Tilläggsbidrag 9 § Tilläggsbidrag lämnas i motsvarande fall och med samma belopp som anges i 19 § andra stycket och 23--26 a §§ förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. Särskilda föreskrifter 10 § Statsbidrag får inte utgå till sådan verksamhet till vilken statsbidrag utgår i annan ordning. Statsbidrag får inte heller utgå till särskilda studiecirklar där förhållandena är sådana som anges i 28 § första stycket och 29 § förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. 11 § Föreskrifterna i 3, 4, 18 och 33--35 §§ förordningen (1981:518) om statsbidrag till studiecirklar m. m. skall också tillämpas för försöksverksamheten. Överklagande 12 § Skolöverstyrelsens beslut om tilläggsbidrag får överklagas hos regeringen genom besvär. Andra beslut av skolöverstyrelsen enligt denna förordning får inte överklagas. Utvärdering 13 § Skolöverstyrelsen skall följa försöksverksamheten och redovisa erfarenheterna av den till regeringen. Redovisning för tiden den 1 juli 1985--30 juni 1986 skall lämnas senast den 1 oktober 1986 och slutredovisning senast den 1 oktober 1987.