Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:145 · Visa register
Förordning (1985:145) om statsbidrag till fritidsfisket inom vissa områden
Departement: Jordbruksdepartementet
Utfärdad: 1985-03-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 1991:555
Ikraft: 1985-05-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1998:1343
Upphävd: 1998-12-01
1 § Statsbidrag lämnas enligt denna förordning till åtgärder som främjar fritidsfisket på enskilt vatten vid kusten av Östhammars kommun i Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län, Östergötlands län, Kalmar län, Gotlands län och Blekinge län samt i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland. 2 § Statsbidrag till andra åtgärder än bildande av fiskevårdsområden lämnas inte, om åtgärden har påbörjats utan särskilt medgivande innan frågan om bidrag har avgjorts. Om det finns särskilda skäl, får undantag göras från första stycket. 3 § Statsbidrag får lämnas till 1. kostnader för bildande av fiskevårdsområden, 2. fiskevårdsåtgärder som främjar fritidsfisket, 3. serviceanläggningar för fritidsfiskets behov. Bidrag enligt första stycket 1 får avse arvode till förrättningsman, kostnader för fiskerättsförteckning, kungörelsekostnader och andra kallelsekostnader. Om det finns särskilda skäl, får bidrag också lämnas för andra kostnader. 4 § Bidrag enligt 3 § lämnas med högst 50 procent av den godkända kostnaden för åtgärden. Om det finns särskilda skäl lämnas bidrag med ett belopp som motsvarar högst hela den godkända kostnaden. 5 § Beslut om bidrag får upphävas och bidrag som lämnats ut får återkrävas, om bidraget har beviljats på grund av oriktig uppgift från bidragstagaren eller denne bryter mot villkoren för bidragen. 6 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av fiskeriverket eller, efter bemyndigande av verket, av länsstyrelsen. Förordning (1991:555). 7 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos fiskeriverket. Fiskeriverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1991:555). 8 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av fiskeriverket. Förordning (1991:555). Övergångsbestämmelser 1990:860 Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.