Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:781 · Visa register
Förordning (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1985-10-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2018:948
Ikraft: 1985-12-01
1 § Arvode, reseersättning och traktamente enligt denna förordning betalas till gode män som biträder vid förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering, ledningsrättslagen (1973:1144), anläggningslagen (1973:1149) eller enligt den upphävda lagen (1925:334) om rätt i vissa fall för nyttjanderättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område. 2 § Arvodet är 300 kronor för varje tjänstgöringsdag. Samma arvode betalas för resdagar, när restiden överstiger åtta timmar mellan klockan 6 och 24. Förordning (1989:286). 3 § Om en god man får vidkännas löneavdrag eller annan inkomstförlust på grund av uppdraget, får för varje dag som den gode mannen har rätt till arvode för uppdraget betalas ett tilläggsbelopp för den del av inkomstförlusten som inte täcks av arvodet. Tilläggsbeloppet beslutas av Lantmäteriet. Det beräknas med ledning av uppgifter om löneavdrag eller, när det inte kan ske, med utgångspunkt i uppgifter om beräknad årsinkomst. Tilläggsbeloppet ska bestämmas för ett år i sänder. Om en förändring har inträffat som i väsentlig utsträckning påverkar den gode mannens rätt till tillläggsbelopp, får dock Lantmäteriet ändra beloppet. Arvodet och tilläggsbeloppet får tillsammans inte överstiga 1 000 kronor. Förordning (2008:684). 4 § Reseersättning och traktamente ska betalas enligt de bestämmelser om reseförmåner som enligt kollektivavtal gäller för en arbetstagare vid Lantmäteriet. Om flera ska resa till samma förrättning bör de samåka, om det innebär att kostnaderna sammanlagt blir lägre. Förordning (2008:684). 5 § Ersättning enligt denna förordning betalas ut av Lantmäteriet. Tjänstgöringen ska styrkas genom intyg av förrättningslantmätaren. Förordning (2008:684). 6 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2018:948).