Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:626 · Visa register
Förordning (1985:626) om vissa torvfyndigheter
Departement: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 1985-06-13
Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:878
Ikraft: 1985-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2016:995
Upphävd: 2017-01-01
Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller närmare föreskrifter om ansökningsförfarande och handläggning i fråga om koncessioner och andra ärenden enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter. Ansökan om undersökningskoncession 2 § Ansökan om undersökningskoncession skall ges in till länsstyrelsen i det län där det område som avses med ansökningen eller större delen därav ligger. Ansökningen skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om 1. sökandens namn, hemvist och adress, 2. det område och den tid ansökningen avser, 3. sådan företrädesrätt som avses i 9 § lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 4. den planerade verksamhetens art och sannolika omfattning samt sökandens tekniska och ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten, 5. de uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas, 6. den tillämnade verksamhetens inverkan på allmänna och enskilda intressen samt de åtgärder sökanden anser behövliga för att skydda allmänna intressen eller enskild rätt, 7. den benämning som sökanden föreslår på koncessionen. Till ansökningshandlingen skall fogas karta jämte beskrivning av det område som avses med ansökningen samt den utredning som sökanden vill åberopa till stöd för sin ansökan. Ansökningshandlingen och de handlingar som fogas till den skall ges in i det antal som länsstyrelsen efter samråd med sökanden bestämmer för varje särskilt fall. Förordning (1998:878). Ansökan om bearbetningskoncession 3 § Ansökan om bearbetningskoncession skall ges in till länsstyrelsen i det län där det område som avses med ansökningen eller större delen därav ligger. Ansökningen skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om 1. sökandens namn, hemvist och adress, 2. det område och den tid ansökningen avser, 3. de fastigheter som berörs av ansökningen samt namn och adress på fastighetsägare och övriga sakägare, 4. sådan företrädesrätt som avses i 9 § lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, 5. de uppgifter som behövs för att bedöma hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken iakttas, 6. den tillämnade verksamhetens inverkan på allmänna och enskilda intressen samt de åtgärder sökanden anser behövliga för att skydda allmänna intressen eller enskild rätt, 7. tillgängliga uppgifter om torvens förbränningsegenskaper och innehåll av ämnen som vid förbränning kan medföra skada på miljön, 8. sökandens plan för den tillämnade verksamheten samt hans tekniska och ekonomiska förutsättningar att fullfölja planen, 9. sådan undersökningskoncession som meddelats för sökanden inom det sökta området, 10. de huvudsakliga villkor som enligt sökandens mening bör gälla för verksamheten, 11. den benämning som sökanden föreslår på koncessionen. Görs samtidigt ansökan om anvisande av mark enligt 26 § lagen om vissa torvfyndigheter, skall ansökningen också innehålla sådana uppgifter som anges i 13 § första stycket 2-4. Ansökningshandlingen och de handlingar som fogas till den enligt 4 § skall ges in i det antal som länsstyrelsen efter samråd med sökanden bestämmer för varje särskilt fall. Förordning (1998:878). 4 § Till ansökningshandling som avses i 3 § skall fogas 1. karta över det med ansökningen avsedda området jämte behövlig beskrivning, 2. en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken och uppgift om det samråd som skett enligt 6 kap. 4-6 §§ miljöbalken, 3. berättelse över resultat som erhållits genom undersökningsarbete, upprättade kartor och annan förefintlig utredning som är av betydelse för att bedöma de i 7 § lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter angivna kraven, 4. täktplan och arbetsprogram för den tillämnade verksamheten, 5. utredning som belyser behovet av den tillämnade verksamheten och dess inverkan på allmänna och enskilda intressen samt utredning i övrigt som sökanden vill åberopa för att styrka i ansökningen lämnade uppgifter. Av kartan och beskrivningen skall tydligt framgå det begärda koncessionsområdets belägenhet, belägenheten av områden vartill sökanden har företrädesrätt som avses i 3 § 4 samt förhållanden av betydelse för att bedöma torvfyndighetens storlek, läge och sträckning. Görs samtidigt ansökan om anvisande av mark enligt 26 § lagen om vissa torvfyndigheter, skall till ansökningshandlingen också fogas handlingar som avses i 13 § andra stycket. Förordning (1998:878). Ansökan om förberedande undersökning 5 § Ansökan om tillstånd till förberedande undersökning enligt 18 § lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter görs hos länsstyrelsen i det län där det med ansökan avsedda området eller större delen därav ligger. Ansökningen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om den tid som ansökningen avser, karta utvisande det område som avses med ansökningen samt redogörelse för de arbeten som sökanden avser att utföra. Ansökningsavgift 6 § Avgift för ansökningar om koncession utgår med 6 000 kronor för varje koncessionsområde. För ansökan enligt 5 § utgår en ansökningsavgift med tjugo kronor för varje påbörjat hektar av det sökta området. Ansökningsavgift erläggs när ansökan ges in. Förordning (1991:429). Handläggning av koncessionsansökan 7 § Uppfyller en ansökan inte vad som fordras enligt 2, 3, 4 eller 5 § eller är den i övrigt ofullständig eller har sökanden inte erlagt avgift enligt 6 §, skall länsstyrelsen, om inte rättelse sker på annat sätt, förelägga sökanden att inom viss tid avhjälpa bristen. Efterkommer sökanden inte föreläggande och är bristen så väsentlig att ansökningen inte kan ligga till grund för prövning av ärendet, skall länsstyrelsen avvisa ansökningen. Ett föreläggande skall innehålla en upplysning om vad påföljden blir om sökanden inte gör vad som begärs. 8 § Om en ansökan om koncession inte avvisas, skall länsstyrelsen införa kungörelse om ansökningen i Post- och Inrikes Tidningar och ortstidning. Länsstyrelsen skall så snart det kan ske underrätta Sveriges geologiska undersökning och bergmästaren om gjorda ansökningar. Om tillgängliga uppgifter gör det möjligt och ger anledning därtill, skall länsstyrelsen sända meddelande om ansökningar om undersökningskoncession till dem som berörs av ansökningen. Länsstyrelsen skall sända meddelanden om ansökningar om bearbetningskoncession till fastighetsägare, nyttjanderättshavare, servitutshavare och andra som berörs av ansökningen. I kungörelser enligt första stycket och meddelanden enligt andra eller tredje stycket skall anges att erinringar mot ansökningen skall göras skriftligen hos länsstyrelsen inom viss angiven tid, minst fyra veckor efter det kungörelsen var införd i Post- och Inrikes Tidningar. 9 § Länsstyrelsen skall vid beredningen av koncessionsärenden se till att ärendena utreds på det sätt som är motiverat med hänsyn till den planerade verksamhetens art och omfattning. Yttranden skall alltid inhämtas från berörda kommuner, andra länsstyrelser inom vars område det sökta koncessionsområdet ligger, bergmästaren, Sveriges geologiska undersökning, Statens energimyndighet och Naturvårdsverket. Förordning (1998:878). 10 § De myndigheter som hörts i ett koncessionsärende skall underrättas om beslut i ärendet. Dessutom skall lantmäterimyndigheten underrättas om beslutet. Förordning (1995:1442). Förlängning av koncessionens giltighetstid 11 § Uppkommer fråga om förlängning av giltighetstiden för en koncession eller förberedande undersökning, tillämpas 2--5 och 7--10 §§. Länsstyrelsen kan medge undantag från föreskrifterna i 2--4 §§ om vad en ansökan skall innehålla och vad som skall fogas till ansökningshandlingen. Villkor i samband med koncession 12 § Som villkor för en bearbetningskoncession skall alltid gälla att anmälan omedelbart skall göras till länsstyrelsen när bearbetningen påbörjas, läggs ned, avbryts för längre tid än sex månader eller återupptas. Ansökan om anvisande av mark och handläggning av sådan ansökan m. m. 13 § Ansökan om anvisande av mark enligt 26 § lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter skall vara skriftlig och innehålla 1. uppgift om sökandens namn, hemvist och adress, 2. beskrivning av den mark inom och utom koncessionsområdet som han önskar taga i anspråk, 3. uppgift om de fastigheter som berörs av ansökningen samt namn och adress på berörda markägare, 4. uppgift om medgivanden till påbörjandet av bearbetningen som lämnats av markägare enligt 26 § lagen om vissa torvfyndigheter. Till ansökningshandlingen skall fogas karta över den mark som sökanden önskar taga i anspråk jämte beskrivning varav tydligt framgår markens belägenhet. 14 § Vad som föreskrivs i 7 § om föreläggande och avvisning gäller även i fråga om ansökan om anvisande av mark. 15 § Beslut om anvisande av mark skall innehålla en noggrann beskrivning av den anvisade markens belägenhet och sträckning. 16 § Bestämmelsen i 10 § tillämpas också i fråga om beslut om anvisande av mark. Meddelande om att bearbetningskoncession upphört 17 § Upphör en bearbetningskoncession skall länsstyrelsen underrätta Sveriges geologiska undersökning, bergmästaren, lantmäterimyndigheten, berörda kommuner, andra länsstyrelser inom vars område koncessionsområdet ligger och, om det kan ske, berörda markägare. Förordning (1996:150). 18 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen genom besvär. 19 § Bergmästaren för register över koncessioner och tillstånd enligt 5 §. Övergångsbestämmelser 1995:1442 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet. 2016:995 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för mål och ärenden enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.