Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1985:1105 · Visa register
Lag (1985:1105) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m.
Departement: Industridepartementet
Utfärdad: 1985-12-19
Ikraft: 1986-02-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1989:164
Upphävd: 1989-07-01
1 § Med obligatorisk kontroll avses i denna lag sådan kontroll genom teknisk provning, analys eller annan liknande undersökning som 1. är föreskriven i lag eller annan författning, eller 2. åläggs någon genom beslut av en myndighet, eller 3. är förutsättning för att en ekonomisk förmån, ett tillstånd eller annat liknande skall ges enligt föreskrift i författning. 2 § För varje område för obligatorisk kontroll (kontrollområde) kan en riksprovplats utses eller en eller flera provplatser auktoriseras (auktoriserade provplatser). Om det finns särskilda skäl, kan två eller flera riksprovplatser utses för samma kontrollområde. 3 § Har en riksprovplats eller en auktoriserad provplats utsetts för ett kontrollområde, skall obligatorisk kontroll inom området utföras vid denna, om inte annat följer av föreskrifter eller av beslut i det särskilda fallet. 4 § En riksprovplats skall utföra obligatorisk kontroll på ett sakkunnigt, objektivt och även i övrigt lämpligt sätt. Det allmänna skall ha ett bestämmande inflytande över verksamheten. Denna skall ha sådan inriktning att riksprovplatsens oberoende ställning inte kan sättas i fråga. En riksprovplats utses av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. 5 § En riksprovplats som skall utföra obligatorisk kontroll får vid kontrollen utnyttja provningsresultat från tillverkare eller andra med motsvarande ansvar för produkten, om detta medges i föreskrifter eller i beslut i det särskilda fallet. Vid tillämpning av första stycket skall riksprovplatsen godkänna den vars provningsresultat skall utnyttjas. 6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får överlämna till en riksprovplats som är bolag eller stiftelse att pröva frågor som gäller godkännande av personal, utrustning, förfarande, organisation, produkt eller anläggning eller fastställande av avgift för utförd kontroll. 7 § En auktoriserad provplats skall utföra den obligatoriska kontrollen på ett sakkunnigt, objektivt och även i övrigt lämpligt sätt. Auktorisation meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. 8 § Auktorisation meddelas för viss tid eller tills vidare. Auktorisation kan återkallas, om provplatsen inte fullgör sin skyldighet enligt 7 § eller annars i något väsentligt hänseende bryter mot de villkor som gäller för verksamheten. 9 § En riksprovplats eller auktoriserad provplats kan utses för kontroll som det åligger en myndighet att själv utföra eller låta utföra eller som enligt internationell överenskommelse skall utföras i viss ordning. 10 § Tillsyn över verksamheten vid riksprovplatser som inte är statliga myndigheter och vid auktoriserade provplatser utövas av den myndighet som regeringen bestämmer. 11 § En riksprovplats skall lämna bidrag till den centrala förvaltningsmyndighetens kostnader för dess verksamhet enligt denna lag och lagen (1974:897) om riksmätplatser m. m. Bidragets storlek fastställs av regeringen. 12 § En auktoriserad provplats skall ersätta den myndighet som har meddelat auktorisationen för kostnader med anledning av denna. 13 § En riksprovplats får ta ut avgift för obligatorisk kontroll enligt vad regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer närmare föreskriver. 14 § Regeringen får meddela föreskrifter om auktorisation att inom ett visst område utföra kontroll genom teknisk provning, analys eller annan liknande undersökning, som inte utgör obligatorisk kontroll enligt 1 § (auktorisation för frivillig kontroll). I fråga om sådan auktorisation tillämpas vad som gäller om auktoriserade provplatser enligt 7--10 och 12 §§. 15 § Beslut i fråga om godkännande av tillverkare eller annan enligt 5 § får överklagas genom besvär hos statens mät- och provråd. Mot beslut av mät- och provrådet i sådant ärende får talan inte föras. Har beslut i annan fråga som avses i denna lag meddelats av annan myndighet än regeringen, får beslutet överklagas hos regeringen genom besvär. Övergångsbestämmelser 1985:1105 1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 1986, då lagen (1974:896) om riksprovplatser m. m. och lagen (1975:444) om beslutanderätt för riksprovplats som ej är myndighet skall upphöra att gälla. 2. Auktorisation som enligt äldre bestämmelser meddelats för termografering av byggnader gäller fortfarande. I fråga om sådan auktorisation tillämpas äldre bestämmelser. 3. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersätts genom bestämmelse i den nya lagen, skall i stället den nya bestämmelsen tillämpas.