Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:936 · Visa register
Förordning (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige
Departement: Justitiedepartementet L7
Utfärdad: 1984-12-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:1161
Ikraft: 1985-01-01
1 § Migrationsverket får besluta om bidrag av allmänna medel till flyktingar för kostnader för resa till Sverige för vissa anhöriga till en flykting som avses i 4 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716). Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel. Förordning (2009:1161). 2 § Bidrag får lämnas till resa för anhörig som har sammanlevt med flyktingen utanför Sverige och som är 1. make eller maka eller ogift barn under 20 år, 2. förälder eller syskon till den som är minderårigt barn, om det med hänsyn till barnets behov föreligger särskilda skäl, eller 3. annan person som under längre tid under äktenskapsliknande former har sammanlevt med flyktingen. Om det finns synnerliga skäl, får bidrag lämnas även för andra anhöriga än som avses i första stycket. Bidrag får dock inte lämnas, om den anhörige med stöd av särskilt regeringsbeslut om överföring av vissa flyktingar till Sverige har fått tillstånd att resa in i riket. Förordning (1987:879). 3 § Bidrag får lämnas endast om den anhörige har beviljats uppehållstillstånd före inresan i Sverige eller är undantagen från skyldigheten att ha uppehållstillstånd. 4 § Bidrag får inte lämnas i den mån flyktingen eller den anhörige har medel att själv bekosta resan. 5 § Bidrag får lämnas om ansökan görs innan resan har påbörjats. Om synnerliga skäl föreligger, får dock Migrationsverket besluta om bidrag även om ansökan inte har gjorts i förväg. Förordning (2000:397). 6 § Migrationsverkets beslut om bidrag enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (2000:397). Övergångsbestämmelser 1989:550 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande flyktingar som fått uppehållstillstånd enligt 3 § utlänningslagen (1980:376). 2006:116 Denna förordning träder i kraft den 31 mars 2006. Äldre bestämmelser gäller fortfarande beträffande flyktingar som fått uppehållstillstånd enligt motsvarande äldre bestämmelser.