Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:908 · Visa register
Förordning (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1984-11-22
Omtryck: SFS 1991:1647
Ändring införd: t.o.m. SFS 2019:1008
Ikraft: 1985-01-01
Inledning 1 § I denna förordning finns bestämmelser om vissa statsbidrag till regioner och andra för sjukvård m.m. Det som i förordningen sägs om regioner gäller även kommuner som inte ingår i en region. Förordning (2019:1008). 2 § Särskilt statsbidrag till hälso- och sjukvården lämnas i enlighet med vad regeringen särskilt beslutar. Det särskilda bidraget innefattar även ersättning 1. för rådgivning som lämnas i födelsekontrollerande syfte eller om abort eller sterilisering, 2. för sådan oralkirurgisk behandling som avses i 2 § tandvårdsförordningen (1998:1338), 3. för läkarundersökningar och utlåtanden som behövs för Försäkringskassans handläggning av försäkringsärenden, 5. för öppen sjukvård till personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller är anhållna, häktade eller intagna vid kriminalvårdsanstalter, 6. för sådan öppen sjukvård som föranletts av godkänd arbetsskada, 7. för avinstitutionalisering, 8. för förebyggande hälsovård, och 9. för hjälp åt funktionshindrade. Förordning (2011:1182). 2 a § Har upphävts genom förordning (1995:1344). 2 b § Har upphävts genom förordning (1995:1344). 3 § Har upphävts genom förordning (2004:888). 4 § Har upphävts genom förordning (2004:888). 5 § Har upphävts genom förordning (1996:1537). 6 § Har upphävts genom förordning (1996:1537). 6 a § Har upphävts genom förordning (1996:1537). 6 b § Har upphävts genom förordning (1996:1537). 6 c § Har upphävts genom förordning (1996:1537). 6 d § Har upphävts genom förordning (1996:1537). 7 § Har upphävts genom förordning (2004:888). Patientavgifter 8 § Patientavgift får tas ut av den vård- eller intygssökande 1. när han eller hon hos sjukvårdshuvudmannen besöker en läkare eller besöker någon annan som ger psykoterapi eller psykoanalys, 2. för varje besök hos en privatpraktiserande läkare eller hos en annan privat vårdgivare som ger psykoterapi eller psykoanalys, om vårdgivaren har särskilt avtal med en sjukvårdshuvudman, 3. för annan sjukvårdande behandling än läkarvård, som ombesörjs av en sjukvårdshuvudman eller av en vårdgivare som avses i 2, 4. för rådgivning som lämnas av läkare per telefon, och 5. för undersökning eller läkarutlåtande enligt 110 kap. 14 § 3 och 4 eller 110 kap. 30 § andra stycket socialförsäkringsbalken samt 14 § lagen (1991:1047) om sjuklön som ombesörjs av en sjukvårdshuvudman. Det som föreskrivs om undersökning eller läkarutlåtande enligt 110 kap. 14 § 3 och 4 socialförsäkringsbalken gäller endast vid ansökan enligt 27 kap. 40 § samma balk eller vid bedömning av rätten till sjukpenning eller behov av rehabiliteringsåtgärder enligt 30 kap. samma balk. Avgiften enligt första stycket 1 och 2 gäller för samtliga åtgärder vid besöket, inräknat läkemedelsförskrivning, provtagning för klinisk laboratorieundersökning, utfärdande av läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial. Avgiften enligt första stycket 3 gäller för samtliga åtgärder vid ett behandlingstillfälle. Avgiften för läkarutlåtande enligt första stycket 5 avser även den undersökning som har legat till grund för utlåtandet. Förordning (2010:1664). 9 § Ges läkarvård eller annan sjukvårdande behandling vid besök hos den försäkrade får en tilläggsavgift tas ut. Om flera personer som tillhör samma hushåll ges vård vid samma sjukbesök, får inte mer än en tilläggsavgift tas ut. Förordning (1991:1647). 10 § Uppkommer kostnader med anledning av att en patient har uteblivit från avtalat läkarbesök eller besök för annan sjukvårdande behandling får patientavgift ändå tas ut. 11 § Patientavgift får inte tas ut 1. för rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller för rådgivning om abort eller sterilisering som meddelas vid personligt besök, 2. för sådan öppen sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5, 3. för intyg som behövs för att få ut föräldrapenningsförmåner enligt socialförsäkringsbalken, 4. för sjuktransport av personer som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förordning (2010:1664). 12 § Har betecknats 10 § genom förordning (1990:1395). 13 § Har upphävts genom förordning (1990:1395). Övriga bestämmelser 14 § Ersättning enligt denna förordning lämnas under förutsättning att regionen inte tar ut avgifter i vidare mån än vad som följer av förordningen. Förordning (2019:1008). 14 a § Har upphävts genom förordning (1995:1344). 15 § Sjukvårdshuvudmannen är skyldig att lämna de uppgifter om hälso- och sjukvården som Försäkringskassan föreskriver inom sitt område. Förordning (2004:888). 16 § Regionen ska på begäran av patienten anteckna betalda patientavgifter enligt 8 § första stycket 1-5 och 9 §. Även i övrigt ska regionen vidta de åtgärder som behövs för avgiftsbefrielse enligt 17 kap. 6 och 7 §§ hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). En patient som för viss tid har uppnått avgiftsbefrielse enligt nämnda bestämmelser är även befriad från att betala patientavgifter enligt 8 § första stycket 1-5 och 9 § under samma tid. Förordning (2019:1008). 17 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas. Förordning (1994:1004). 18 § Har upphävts genom förordning (1994:1004). Övergångsbestämmelser 1990:1395 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet. 1991:1647 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet. 1992:1697 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet. 1993:53 Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1993. Äldre bestämmelser tillämpas på läkarvård som lämnats före den dagen. 1993:1669 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraft- trädandet. 1994:1004 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet. 1994:2052 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet. 1995:1053 Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1995. I fråga om undersökningar och läkarutlåtanden som har ombesörjts före ikraftträdandet tillämpas äldre föreskrifter. 1995:1344 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet. 1996:1537 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet. 1997:1308 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande beträffande ersättning som avser tid före ikraftträdandet.