Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:618 · Visa register
Förordning (1984:618) om elevplatser i gymnasieskolan m.m.
Departement: Utbildningsdepartementet
Utfärdad: 1984-06-14
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:743
Upphävd: 1987-07-01
Inledande föreskrifter 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om elevplatser i 1. utbildningar i kommunernas och landstingskommunernas gymnasieskolor (gymnasieskolan), 2. engelskspråkig gymnasial utbildning som anordnas av Stockholms kommun. 2 § I denna förordning avses med redovisningsår tiden den 1 juli--den 30 juni påföljande kalenderår, gymnasieort ort som har allsidig gymnasieskoleutbildning med ortens kommun såsom huvudman, gymnasieregion det huvudsakliga upptagningsområdet för större delen av gymnasieskoleutbildningen på en gymnasieort, korta LA-kurser lokalt arbetsmarknadsanknutna specialkurser som omfattar mindre än ett läsår och som inte kräver viss ålder, praktik eller utbildning utöver grundskolan för tillträde. Föreskrifterna i denna förordning om kommuner och landstingskommuner gäller i tillämpliga delar även kommunalförbund. Riksramar 3 § Regeringen fastställer för varje redovisningsår för hela riket en totalram för tilldelning av elevplatser för intagning i årskurs 1 eller motsvarande på utbildningar som avses i 1 §. Totalramen anges i årselevplatser, vilket innebär att en intagningsplats på en två- eller treårig studieväg motsvarar två respektive tre årselevplatser. En intagningsplats på fyraårig teknisk linje motsvarar dock 3,7 årselevplatser. 4 § Totalramen är uppdelad på 1. en ram för utbildningar på vilka eleverna kan börja direkt efter grundskolan (direktramen) och 2. en ram för kurser för invandrarungdom och för utbildningar som kräver viss ålder, praktik eller utbildning utöver grundskolan för tillträde (lilla ramen). 5 § Direktramen är uppdelad på sex sektorsramar och en ram för ospecificerade platser. 6 § I sektorsramarna ingår platser för linjer och gymnasial lärlingsutbildning enligt följande. 1. Ramen för humanistisk-samhällsvetenskaplig sektor (HS-sektorn) inrymmer treårig humanistisk linje (H), treårig samhällsvetenskaplig linje (S), tvåårig social linje (So), tvåårig musiklinje (Mu) och tvåårig estetisk-praktisk linje (Ep). 2. Ramen för vård-, social- och konsumtionssektorn (VSK-sektorn) inrymmer tvåårig vårdlinje (Vd), tvåårig social servicelinje (Ss) och tvåårig konsumtionslinje (Ko). 3. Ramen för ekonomisk-merkantil sektor (EM-sektorn) inrymmer treårig ekonomisk linje (E), tvåårig ekonomisk linje (Ek) och tvåårig distributions- och kontorslinje (Dk). 4. Ramen för teknisk-naturvetenskaplig sektor (TN-sektorn) inrymmer treårig naturvetenskaplig linje (N), fyraårig teknisk linje (T), tvåårig teknisk linje (Te) och tvåårig drift- och underhållsteknisk linje (Du). 5. Ramen för teknisk-industriell sektor (TI-sektorn) inrymmer tvåårig beklädnadsteknisk linje (Be), tvåårig bygg- och anläggningsteknisk linje (Ba), tvåårig el-teleteknisk linje (Et), tvåårig fordonsteknisk linje (Fo), tvåårig livsmedelsteknisk linje (Li), tvåårig processteknisk linje (Pr), tvåårig träteknisk linje (Tr) och tvåårig verkstadsteknisk linje (Ve) samt gymnasial lärlingsutbildning. 6. Ramen för jordbruks- och skogsbrukssektorn (JST-sektorn) inrymmer tvåårig jordbrukslinje (Jo), tvåårig skogsbrukslinje (Sb) och tvåårig trädgårdslinje (Td). I varje sektorsram ingår dessutom platser för sådana specialkurser inom direktramen som ligger nära sektorns linjer. I ramen för TI- sektorn ingår platser för specialkurser inom direktramen vilka inte ligger nära någon linje. Platser för korta LA-kurser finns dock inte i sektorsramarna. 7 § I ramen för ospecificerade platser ingår platser för 1. korta LA-kurser, 2. en minimiorganisation för undervisning enligt samordnade timplaner, 3. den treåriga finskspråkiga blandade linjen i Stockholms kommuns gymnasieskola, 4. den engelskspråkiga gymnasiala utbildning som anordnas av Stockholms kommun, 5. den gymnasiala utbildningen för döva och gravt hörselskadade i Örebro, 6. utbildningen av hörselskadade i Örebro kommuns gymnasieskola och 7. utbildningar som regeringen bestämmer särskilt. Dessutom ingår platser vilka är tänkta för utbildningar som avses i 6 § men vilka inte redan från början förs till en bestämd sektorsram. Skolöverstyrelsen skall föra dessa platser till sektorsramar enligt föreskrifter som regeringen meddelar. Förordning (1985:757). 8 § I lilla ramen ingår platser för 1. kurser för invandrarungdom, 2. specialkurser som bygger på en minst tvåårig gymnasial utbildning (påbyggnadsutbildningar), 3. andra specialkurser på vilka elever inte kan börja direkt efter grundskolan. Riksramars fördelning på länsramar m.m. 9 § Från totalramens delramar för hela riket skall skolöverstyrelsen undanta de årselevplatser som behövs för 1. ändamål som avses i 7 § 2--7, 2. finskspråkiga parallellinjer i Stockholms kommuns gymnasieskola och engelskspråkiga tekniska studievägar i Norrköpings kommuns gymnasieskola eller 3. sådana beslut som enligt andra föreskrifter skall fattas av skolöverstyrelsen. I övrigt skall skolöverstyrelsen fördela årselevplatserna i varje riksram mellan länen i form av länsramar. Fördelningen skall ske i ett sammanhang. Skolöverstyrelsen skall dock för senare fördelning hålla inne det antal årselevplatser som behöver finnas såsom reserv. Förordning (1985:757). Tilldelning ur länsramarna 10 § Inom ramarna för länet skall länsskolnämnden bestämma hur många intagningsplatser, i förekommande fall uttryckt i antal klasser, som varje kommun och landstingskommun i länet får inrätta för varje studieväg och för gymnasial lärlingsutbildning. Skolöverstyrelsens medgivande krävs för tilldelning av elevplatser på studieväg inom en för skolhuvudmannen ny sektor enligt 6 §. Vid länsskolnämndens fördelning av elevplatser gäller vidare de begränsningar som följer av 13, 15, 16 och 18 §§. 11 § Tilldelning ur länsramarna görs efter ansökan av kommunens skolstyrelse eller landstingskommunens utbildningsnämnd. I fråga om tidpunkter och former för ansökningarna gäller de föreskrifter som skolöverstyrelsen meddelar. 12 § Länsskolnämnderna skall fatta årliga beslut om tilldelning ur länsramarna. Dessa beslut skall fattas senast vid den tidpunkt som skolöverstyrelsen bestämmer. Länsskolnämnderna får såsom reserv hålla inne ett antal platser som fördelas vid en senare tidpunkt. 13 § Om kommuner med gymnasieskola hör till olika län men samma gymnasieregion, skall vardera länsskolnämnden samråda med den andra innan länets kommun tilldelas platser. Om länsskolnämnderna inte enas, skall skolöverstyrelsen besluta. Vissa omfördelningar mellan länsramar 14 § Om det efter en länsskolnämnds fördelning ur en ram för en sektor eller för korta LA-kurser blir årselevplatser över, vilka inte räcker till ytterligare en klass, får länsskolnämnden omfördela de överblivna platserna till en ram där tillskottet kan utnyttjas. Efter medgivande från skolöverstyrelsen får länsskolnämnder sinsemellan omfördela sådana överblivna årselevplatser till län och ram för en sektor eller korta LA-kurser där tillskottet kan utnyttjas. Särskilda föreskrifter om lågfrekventa studievägar m.m. 15 § Med lågfrekventa studievägar avses i denna förordning sådana reguljära eller försöksvis införda studievägar som med hänsyn till sin särskilda karaktär bör anordnas endast på ett fåtal orter i landet men som har allmänt intresse. För lågfrekventa studievägar gäller de särskilda föreskrifterna i 16 §. Skolöverstyrelsen bestämmer inför varje redovisningsår vilka studievägar som i detta sammanhang skall räknas som lågfrekventa. Andra stycket gäller inte, om annat följer av särskilda föreskrifter som regeringen meddelar. 16 § Om en kommun eller landstingskommun hos länsskolnämnden ansöker om tilldelning av intagningsplatser på en lågfrekvent studieväg, skall länsskolnämnden med eget yttrande överlämna ärendet till skolöverstyrelsen för beslut. Förordning (1985:757). 17 § För undervisning enligt samordnade timplaner får länsskolnämnderna ur länsramarna tilldela de berörda kommunerna platser utöver dem som kommunerna får direkt ur riksramen för ospecificerade platser för en minimiorganisation enligt 7 § första stycket 2 och 9 § första stycket 1. Beträffande tilldelning ur länsramarna gäller föreskrifter i förordningen (1983:505) om samordnade timplaner och resurser i vissa kommuners gymnasieskolor. Allmänna begränsningar 18 § I skolförordningen (1971:235) finns föreskrifter om medgivande att inrätta gymnasieskola, om vilka studievägar som en kommuns respektive en landstingskommuns gymnasieskola får omfatta samt om beslut angående skolenhet, i vilken gymnasieskola skall ingå. Vid skolöverstyrelsens och länsskolnämndernas beslut om tilldelning av elevplatser gäller de begränsningar som följer av dessa föreskrifter. Sådan tilldelning av elevplatser som innebär utökning av kommuners gymnasieskoleutbildning på andra orter än gymnasieorter får avse endast yrkesinriktad utbildning. I förordningen (1982:897) om yrkesinriktad filialutbildning i gymnasieskolan finns särskilda föreskrifter för fall där en kommun inom ramen för sin gymnasieskola anordnar yrkesinriktad utbildning i form av filialutbildning i en annan kommun. Av andra föreskrifter som regeringen meddelar kan följa begränsningar utöver dem som avses i första--tredje styckena. Rapportering 19 § Länsskolnämnderna skall årligen till skolöverstyrelsen redovisa sina beslut om tilldelning ur länsramarna. Närmare föreskrifter om detta meddelas av skolöverstyrelsen. 20 § Varje kommun och landstingskommun med gymnasieskola skall vid tidpunkt som skolöverstyrelsen bestämmer till länsskolnämnden redovisa i vilken utsträckning tilldelade elevplatser har utnyttjats. Länsskolnämnden skall översända dessa uppgifter till skolöverstyrelsen. Övriga föreskrifter 21 § Skolöverstyrelsens beslut om länsramar får inte överklagas. 22 § Länsskolnämndernas beslut om tilldelning ur länsramarna får överklagas hos skolöverstyrelsen genom besvär. 23 § Skolöverstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen genom besvär, om inte annat följer av 21 §. 24 § Skolöverstyrelsen meddelar de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Övergångsbestämmelser 1984:618 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984 och gäller i fråga om ramar för skolornas organisation för tiden från och med den 1 juli 1985. 2. Genom förordningen upphävs förordningen (1982:171) om elevplatser i gymnasieskolan. 3. Om inte annat följer av punkt 4, skall de äldre bestämmelserna fortfarande tillämpas i fråga om ramar för gymnasieskolans organisation för tiden före den 1 juli 1985. 4. För redovisningsåret 1984/85 meddelar regeringen särskilda bestämmelser om elevplatser för undervisning enligt samordnade timplaner och elevplatser för intagning på estetisk-praktisk linje och finskspråkig blandad linje. Övergångsbestämmelser 1985:757 Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling. De nya bestämmelserna skall dock endast tillämpas i fråga om beslut som avser tiden från och med den 1 juli 1986. För beslut som avser tiden dessförinnan skall de äldre bestämmelserna fortfarande gälla.