Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:59 · Visa register
Förordning (1984:59) om varors ursprung
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1984-02-09
Ikraft: 1984-04-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1607
Upphävd: 1995-01-01 överg.best.
1 § Denna förordning skall tillämpas i fråga om varors ursprung i samband med ursprungsmärkning av kläder, införsel och utförsel av varor samt framställning av handelsstatistiska uppgifter, om regeringen föreskriver det. 2 § Varor, som är helt framställda i ett land, skall anses ha sitt ursprung i det landet. Som helt framställda i ett land anses sådana varor som anges i artikel 4 i bilagorna 1 och 2 till frihandelsförordningen (1987:1185). Varor, som är framställda genom bearbetning i mer än ett land, skall anses ha sitt ursprung i det land där de sist har undergått väsentlig bearbetning. Med väsentlig bearbetning avses sådan bearbetning som har varit avgörande för varornas form och beskaffenhet. Förordning (1987:1175). 3 § Generaltullstyrelsen får meddela förhandsbesked om en varas ursprung. I fråga om sådant förhandsbesked skall 56--60 §§ tullagen (1987:1065) tillämpas. Förordning (1987:1175). 4 § Generaltullstyrelsens beslut i fråga om förhandsbesked får av sökanden överklagas hos kammarrätten. Om generaltullstyrelsen har avvisat en ansökan om förhandsbesked eller återkallat ett lämnat förhandsbesked eller meddelat ett sådant beslut som avses i 59 § tredje stycket tullagen (1987:1065), får beslutet dock inte överklagas. Förordning (1987:1175). 5 § Närmare föreskrifter om varors ursprung får meddelas av generaltullstyrelsen efter samråd med kommerskollegium, statens jordbruksverk, fiskeriverket och statistiska centralbyrån. Förordning (1991:919). Övergångsbestämmelser 1994:1607 1. Denna förordning träder i kraft samtidigt med lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om varor som anmälts eller borde ha anmälts till förtullning innan denna förordning trätt i kraft samt i fråga om kontroll av ursprungsintyg som utfärdats före dagen för Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 3. Tillstånd varigenom någon har blivit "godkänd exportör" inom ramen för avtal om frihandel med annat land gäller fortfarande, dock längst ett år efter dagen för anslutningen. Närmare villkor för den fortsatta giltigheten finns i bilaga VI till fördraget den 24 juni 1994 om Konungariket Norges, Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen, se lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen och tillkännagivandet (1994:1501) av fördrag och andra instrument med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 4. Förekommer det i en lag eller i en annan författning hänvisning till en författning som upphävts genom denna förordning skall hänvisningen i stället gälla EG: s bestämmelser eller svenska tullförfattningar.