Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:533 · Visa register
Lag (1984:533) om arbetsställenummer m.m.
Departement: Finansdepartementet ESA
Utfärdad: 1984-06-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 2017:389
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
1 § Har upphävts genom lag (1995:609). 2 § Har upphävts genom lag (1995:609). Arbetsställenummer 3 § De arbetsgivare som stadigvarande bedriver sin verksamhet i flera lokaler (arbetsställen) skall av statistiska centralbyrån tilldelas ett arbetsställenummer för varje sådant arbetsställe. Det åligger centralbyrån att varje år före november månads utgång underrätta berörda arbetsgivare om deras arbetsställenummer. Uppgiftsskyldighet 4 § I 15 kap. 9 § och 26 kap. 19 b § skatteförfarandelagen (2011:1244) finns bestämmelser om att uppgift om arbetsställenummer i vissa fall ska lämnas i en kontrolluppgift om intäkt i inkomstslaget tjänst eller per betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration. Lag (2017:389). Anmaningar 5 § Om uppgift om arbetsställenummer inte lämnas inom den tid som gäller för avlämnande av kontrolluppgiften, får statistiska centralbyrån anmana den uppgiftsskyldige att fullgöra sin skyldighet. Innan en anmaning utfärdas, bör den uppgiftsskyldige, om det kan ske utan någon olägenhet, på lämpligt sätt erinras om sin skyldighet att lämna uppgift om arbetsställenummer. Viten m. m. 6 § Om den uppgiftsskyldige inte följer en anmaning enligt 5 §, får Statistiska centralbyrån förelägga den uppgiftsskyldige att göra detta vid vite. Vitet bestäms till lägst 100 och högst 1 000 kronor. Lag (2003:653). 7 § Beslut om vitesföreläggande får inte överklagas. 8 § Frågor om utdömande av förelagt vite skall på begäran av Statistiska centralbyrån prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets uppgiftsskyldigheten skall fullgöras. Lag (2009:797). 9 § Har upphävts genom lag (1995:609). Övergångsbestämmelser 1984:533 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984 och skall tillämpas första gången på de kontrolluppgifter som skall lämnas senast den 31 januari 1986.