Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:355 · Visa register
Lag (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar
Departement: Finansdepartementet
Utfärdad: 1984-06-07
Ändring införd: t.o.m. SFS 1993:494
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:225
Upphävd: 1993-05-01 överg.best.
1 § Skatt (förpackningsskatt) erläggs enligt denna lag till staten vid omsättning inom landet av förpackning för konsumtionsfärdig dryck hänförlig till tulltaxenr 20.09 eller 22.01--22.08 tulltaxelagen (1987:1068) och vid införsel av sådan förpackning med eller utan dryck, om förpackningens fyllnadsvolym överstiger 0,2 men ej 3 liter. Skatteplikt föreligger ej för förpackning som är tillverkad huvudsakligen av papp eller papper. Bestämmelserna i 1 § lagen (1987:1066) om frihet från skatt eller avgift vid införsel gäller inte i fråga om skatt enligt denna lag. Lag (1987:1244). 2 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Införs skattepliktiga förpackningar till landet i annat fall än som avses i 4 § skall förpackningsskatt betalas till tullmyndighet. Därvid gäller tullagen (1987:1065) och 9 kap. 4 § lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1987:1244). 3 § Skattskyldig, utom i fall som avses i 2 § andra stycket, är den som 1. i yrkesmässig verksamhet här i landet tillverkar skattepliktig förpackning, 2. i yrkesmässig verksamhet här i landet säljer eller tar i anspråk förpackning, som utan skatt har förvärvats från tillverkaren eller införts till landet, när försäljningen eller ianspråktagandet avser sådan förpackning och sådant ändamål som anges i 1 §. 4 § Skattskyldighet föreligger inte 1. när förpackning utan dryck levereras inom landet till den som är registrerad som skattskyldig för tillverkning av förpackningar av samma slag, 2. när förpackning utan dryck införs till landet av den som är registrerad som skattskyldig för tillverkning av förpackningar av samma slag, 3. när förpackning införs till landet under omständigheter som medför tullfrihet enligt 108 § tullagen (1987:1065) eller 6, 7, 13 eller 14 § lagen (1987:1069) om tullfrihet m. m., 4. när förpackning införs till landet i den ordning som anges i 18 § 4, 6 eller 7 lagen (1977:293) om handel med drycker. Lag (1987:1244). 5 § Skattskyldighet för den som är registrerad enligt 7 § inträder när skattepliktig förpackning inom landet levereras till köpare eller tas i anspråk för tappning av dryck i yrkesmässig verksamhet. 6 § Förpackningsskatt utgår med 8 öre för varje pantförpackning. För övriga förpackningar utgår skatten med 10 öre per förpackning om förpackningens fyllnadsvolym ej överstiger 0,3 liter, med 15 öre om fyllnadsvolymen överstiger 0,3 men ej 0,7 liter och med 25 öre om fyllnadsvolymen överstiger 0,7 liter. Med en pantförpackning avses en förpackning som ingår i ett riksomfattande system som innebär att en konsument vid inköp av en dryck får betala ett pantbelopp för förpackningen vilket återbetalas till honom när förpackningen efter användningen återlämnas. 7 § Den som är skattskyldig enligt 3 § skall vara registrerad hos riksskatteverket. 8 § I deklaration får avdrag göras för skatt på förpackningar som 1. har sålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför sig till bristande betalning från köparen, 2. återtagits i samband med återgång av köp. Avdrag enligt första stycket 1 får göras med belopp som svarar mot så stor del av skatten som förlusten visas utgöra av förpackningarnas försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning, skall redovisning åter lämnas för skatten på det antal förpackningar som betalningen avser. 9 § Har dryck som avses i 1 § utförts ur landet i förpackning, för vilken förpackningsskatt har erlagts, skall riksskatteverket på ansökan av den som utfört varan medge kompensation för den förpackningsskatt som belastar varan. Utförs skattepliktig förpackning för förnyad användning hos utländsk dryckestillverkare, skall riksskatteverket på ansökan av tillverkaren eller dennes ombud medge återbetalning av erlagd förpackningsskatt för utförda förpackningar. Återbetalning medges dock ej för större antal förpackningar än som svarar mot tillverkarens tidigare införsel till landet av skattepliktiga förpackningar av samma slag med dryck. Ansökan om kompensation eller återbetalning görs skriftligen hos riksskatteverket. Den skall omfatta en period om två kalendermånader räknat från kalenderårets början och ges in till riksskatteverket inom ett år efter periodens utgång. Kompensation eller återbetalning utgår inte för belopp som understiger 500 kronor för en period. Närmare föreskrifter om kompensation för och återbetalning av förpackningsskatt meddelas av riksskatteverket. 10 § Talan mot beslut enligt 9 § förs hos kammarrätten genom besvär. Övergångsbestämmelser 1984:355 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984 då lagen (1973:37) om avgift på vissa drycksförpackningar upphör att gälla. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i de fall avgiftsskyldighet inträtt före den 1 juli 1984. Bestämmelserna i 3 § 2 den nya lagen gäller ej för förpackningar som har förvärvats från tillverkare eller införts till landet före den 1 juli 1984. 1993:225 Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar m. m. skall upphöra att gälla vid utgången av april månad 1993. Den upphävda lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 maj 1993. Efter utgången av juni 1993 skall uppgifter som enligt lagen ankommit på Riksskatteverket fullgöras av Skattemyndigheten i Kopparbergs län. Beslut som meddelas av Skattemyndigheten i Kopparbergs län överklagas hos länsrätten. Lag (1993:494). 1993:494 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av Riksskatteverket enligt 9 § före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser. Överklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs län.