Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:288 · Visa register
Förordning (1984:288) om överföring i krig av vissa av domkapit- lens uppgifter till kontraktsprostarna
Departement: Civildepartementet KY
Utfärdad: 1984-05-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 1989:87
Ikraft: 1984-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1995:128
Upphävd: 1995-07-01
1 § Denna förordning skall tillämpas 1. om riket kommer i krig, 2. om regeringen föreskriver att förordningen skall tillämpas. Regeringen meddelar föreskrifter om när förordningen inte längre skall tillämpas. 2 § Om förbindelserna mellan domkapitlet och pastoraten i ett kontrakt i stiftet inte kan upprätthållas, får kontraktsprosten från domkapitlet överta de uppgifter som anges i 4 §. När förbindelserna med domkapitlet åter kan upprätthållas, skall kontraktsprosten till domkapitlet omedelbart anmäla de beslut som har fattats med stöd av första stycket. 3 § Även om förbindelserna till domkapitlet kan upprätthållas, får dom- kapitlet till en kontraktsprost helt eller delvis föra över de uppgifter som anges i 4 §, om det föreligger risk för att förbindelserna med pasto- raten kommer att brytas. 4 § Kontraktsprosten får ändra eller upphäva sådana föreskrifter om de prästerliga arbetsuppgifternas fördelning som har meddelats av domkapitlet för prästerna i ett pastorat inom kontraktet eller för någon annan präst som tjänstgör inom kontraktet. Förordning (1989:87). 5 § Ett beslut som en kontraktsprost har meddelat med stöd av denna förordning får överklagas i den ordning som är föreskriven om besvär över beslut av domkapitlet i frågan.