Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:272 · Visa register
Lag (1984:272) om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1984-05-17
Ikraft: 1984-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1994:1809
Upphävd: 1995-07-01 överg.best.
1 § En civilförsvarspliktig är under de förutsättningar och i den omfattning som anges i 12 § 1--3 mom. civilförsvarslagen (1960:74) skyldig att tjänstgöra i annan verksamhet inom totalförsvaret än civilförsvarets verksamhet. Uttagning för sådan tjänstgöring skall verkställas av myndigheter som regeringen bestämmer. Skyldighet att tjänstgöra i verksamhet som är förenad med egentliga stridsuppgifter har dock bara de civilförsvarspliktiga som har uttagits till ordnings- eller bevakningsuppgifter. Uttagen är att anse som inskriven enligt 17 § civilförsvarslagen. Den civilförsvarspliktige skall under tjänstgöringen tillhöra den verksamhet som han deltar i. 2 § Är tjänstgöring enligt denna lag förenad med bruk av vapen, får den civilförsvarspliktige inte åläggas sådan tjänstgöring, om det kan antas att bruk av vapen mot annan är så oförenligt med den civilförsvarspliktiges allvarliga personliga övertygelse att han inte kommer att fullgöra tjänstgöringen. 3 § Bestämmelserna i 12 § 5 mom., 13, 15, 16, 18, 21, 77 och 78 §§, 79 § 1--3 mom., 81 och 83 §§ civilförsvarslagen (1960:74) skall tillämpas på den som tjänstgör enligt denna lag. Vid tillämpningen av dessa bestämmelser skall med civilförsvaret avses verksamhet enligt denna lag.