Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:222 · Visa register
Förordning (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser
Departement: Finansdepartementet PP
Utfärdad: 1984-05-03
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:885
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:909
Upphävd: 1998-01-01 överg.best.
Tillämpningsområde 1 § Denna förordning gäller arbetstagare för vilken pensionsavgifter skall betalas och som har anställning med pensionsrätt enligt -- pensionsplan för arbetstagare hos staten m. fl. (pensionsplanen) eller -- förordningen (1991:1427) om tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning. Bestämmelser om pensionsavgifter finns även i särskilda beslut av regeringen. Förteckning över huvudmän som skall betala fortlöpande pensionsavgifter finns i bilaga till denna förordning. Statens löne- och pensionsverk meddelar närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning. Förordning (1991:1428). Fortlöpande avgift 2 § Om inte annat följer av andra eller tredje stycket skall huvudmannen betala fortlöpande avgift för tid i anställning som avses i 1 § i den omfattning den tillgodoräknas som pensionsgrundande tjänstetid. Är arbetstagaren tjänstledig för att tjänstgöra i en annan anställning betalas avgift bara om detta följer av de bestämmelser som gäller för den sistnämnda anställningen. Statens löne- och pensionsverk får medge befrielse från avgiftsbetalning om det föreligger särskilda skäl, t. ex. vid långvarig ledighet för offentligt uppdrag. Förordning (1991:1428). 3 § Om regeringen inte beslutar något annat, skall den fortlöpande avgiften per år vara -- elva procent av den pensionsgrundande lönen för arbetstagare vid teater- och musikinstitutioner utom för dem som avlönas från anslaget Bidrag till regional musikverksamhet och -- åtta procent av den pensionsgrundande lönen för andra arbetstagare. Förordning (1991:1428). Anställningstid som får tillgodoräknas mot engångsavgift 4 § Om engångsavgift betalas får arbetstagaren som pensionsgrundande tjänstetid tillgodoräkna sig -- tid för anställning som, enligt vad som gäller vid avgången, avses i 1 § men för vilken fortlöpande avgift inte har erlagts, och -- tid som inte har tillgodoräknats enligt äldre avgiftsbestämmelser på grund av att pensionsunderlaget höjts. Har en anställning förts över från avgiftsfri till avgiftsbelagd statlig tjänstepensionering skall avgift dock inte betalas för den tid som omfattas av den avgiftsfria pensioneringen. Förordning (1991:1428). 5 § Engångsavgift beräknas tidigast under tredje månaden före den, då arbetstagarens anställning är avsedd att upphöra, och senast under åttonde månaden efter den, då anställningen har upphört. 6 § Engångsavgift bestäms på grundval av egenpensionens månadsbelopp från och med den månad, varunder den berättigade fyller 65 år (A-belopp), och i förekommande fall dess månadsbelopp dessförinnan (B-belopp). Härvid fastställs månadsbeloppen med hänsyn till det basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring som gäller för den månad, då engångsavgiften beräknas. Månadsbeloppen bestäms efter samordning enligt bestämmelserna i pensionsplanen med förmån som avses där. Beträffande folkpension som ännu inte har börjat utgå bestäms A-beloppet med beaktande av den folkpension i form av hel förtidspension som skulle ha utgått under beräkningsmånaden, om förutsättningar då förelegat för sådan pension. Beträffande tilläggspension som inte är slutligt fastställd skall vid bestämmande av A-beloppet beaktas tilläggspension som svarar mot vad som vid beräkningstidpunkten är känt i fråga om antalet år med pensionspoäng och poängmedeltalet. Förordning (1991:1428). 7 § Engångsavgiften utgör summan av pensionens A-belopp, multiplicerat med kapitaliseringsfaktorn, och dess B-belopp, multiplicerat med kapitaliseringsfaktorn. Kapitaliseringsfaktorerna för olika levnadsåldrar och belopp framgår av följande tabell. För överskjutande del av år tillämpas lineär interpolation. --------------------------------------------------------------------- Ålder, Kapitaliseringsfaktor för år A-belopp B-belopp --------------------------------------------------------------------- 70 148 69 155 68 162 67 169 66 177 56 185 64 179 12 63 172 24 62 166 36 61 160 48 60 154 60 --------------------------------------------------------------------- Särskild engångsavgift 8 § Höjs egenpensionens belopp på grund av att pensionsunderlaget har ändrats, beräknas en särskild engångsavgift. Den särskilda engångsavgiften bestäms på grundval av den höjning av pensionens A-belopp och B-belopp som svarar mot höjningen av pensionsbeloppet. I övrigt beräknas den särskilda engångsavgiften enligt 6 och 7 §§. Beslut om höjning av pensionsbeloppet får inte meddelas förrän engångsavgift och särskild engångsavgift har erlagts. Förordning (1991:1428). Särskilda bestämmelser 9 § Engångsavgift och särskild engångsavgift erläggs senast under den sjätte månaden efter den, då avgiften debiterats. 10 § För tillgodoräkning av pensionsgrundande tjänstetid i annat fall än som avses i 5--9 §§ eller för familjepension fastställer regeringen engångsavgift och särskild engångsavgift. Förordning (1991:1428). Övergångsbestämmelser 1984:222 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. Beträffande fortlöpande avgift tillämpas de nya bestämmelserna för tid från och med den 1 januari 1984. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1959:289) om avgifter m. m. beträffande vissa i statens allmänna tjänstepensionsreglemente avsedda anställningar och förordningen (1980:664) om beräkning av engångsavgifter m. m. för pensionsändamål. 1990:1512 Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1991. Den tillämpas dock för tid från och med den 1 oktober 1990. 1991:1428 Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som belöper på tid före ikraftträdandet. Bilaga Förteckning över huvudman som skall betala pensionsavgifter Huvudmän Arbetstagare för vilka pensions- avgifter skall betalas Kungliga hovstaten arbetstagare som avlönas från anslag under kungliga hovstaten Sveriges civilförsvars- arbetstagare förbund Stiftelsen Gällöfsta kurs- arbetstagare centrum Handikappinstitutet arbetstagare Riksförsäkringsverkets sjuk- arbetstagare hus i Nynäshamn Tranås kuranstalt arbetstagare Statsunderstödda svenska rektor och annan lärare utlandsskolor än timlärare Grännaskolan, Sigtunaskolan rektor, studierektor och Humanistiska Läroverket, annan lärare än timlärare Franska skolan, Göteborgs Högre Samskola, Lundsbergs skola, Sigrid Rudebecks Gymnasium, Apelrydsskolan, Vackstanässkolan och Bergs- skolan i Filipstad Ericastiftelsen arbetstagare Stockholms internationella arbetstagare som inte har fredsforskningsinstitut pensionsrätt enligt pensions- (SIPRI) planen och inte heller är kontraktsanställda Svenska språknämnden annan arbetstagare än före- ståndare och forsknings- assistent Svenska jägareförbundet arbetstagare Skogs- och lantbruks- arbetstagare som inte har akademien pensionsrätt enligt pensions- planen Regional musikverksamhet arbetstagare vars lön vid teater- och musik- finansieras från anslaget institutioner Bidrag till regional musik- verksamhet Huvudmän som skall betala arbetstagare pensionsavgifter enligt särskilda beslut av regeringen Förordning (1994:885).