Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:1129 · Visa register
Förordning (1984:1129) om försörjningsberedskapsstöd
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1984-12-06
Ändring införd: t.o.m. SFS 1994:375
Ikraft: 1985-01-21
Författningen har upphävts genom: SFS 1996:197
Upphävd: 1996-06-01
1 § Statliga myndigheter, myndigheter inom kommuner och landsting samt företag som ägs av kommuner eller landsting kan få försörjningsberedskapsstöd för anskaffning i Sverige av textil- och konfektionsvaror, skor, läder, skinn och skinnprodukter, om anskaffningen är av särskild betydelse för att försörjningsberedskapen inom beklädnadsområdet skall kunna upprätthållas. Stöd får dock inte utgå om det inverkar på konkurrensen inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Överstyrelsen för civil beredskap får inom ramen för tillgängliga medel utnyttja beredskapsstödet för sådana inköp av sjukhustextilier som överstyrelsen gör för att omsätta sina beredskapslager av sådana textilier. Förordning (1992:1114). 2 § Försörjningsberedskapsstöd utgår med det belopp som utgör skillnaden mellan kostnaderna för den förmånligaste anskaffningen i Sverige och den förmånligaste anskaffningen utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Stödet kan dock bara utgå, om skillnaden är mindre än 200 000 kronor eller mindre än 20 procent av inköpssumman på det utländska anbudet. Förordning (1992:1114). 3 § Frågor om försörjningsberedskapsstöd prövas av Överstyrelsen för civil beredskap. Beslut varigenom försörjningsberedskapsstöd skall lämnas enligt 1 § första stycket måste föregås av samråd med Kommerskollegium och Arbetsmarknadsstyrelsen. Uppkommer oenighet skall Överstyrelsen med eget yttrande överlämna ärendet till regeringen eller besluta om att försörjningsberedskapsstöd inte skall lämnas. I sistnämnda fall får en samrådsmyndighet hänskjuta frågan till regeringen. Förordning (1994:375). 4 § Före inköp av textil- och konfektionsvaror, skor, läder, skinn och skinnprodukter till ett värde som för varje varuslag uppgår till 200 000 kronor eller mer skall följande myndigheter samråda med Överstyrelsen för civil beredskap: Rikspolisstyrelsen Kriminalvårdsstyrelsen Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) Försvarsmakten Försvarets materielverk Statens räddningsverk Kustbevakningen Socialstyrelsen Statens järnvägar Vägverket Luftfartsverket Generaltullstyrelsen Arbetsmarknadsstyrelsen Samrådet bör ske före anbudsinfordran och grundas på myndighetens anskaffningsplaner. Förordning (1994:375). 5 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning får meddelas av Överstyrelsen för civil beredskap efter hörande av Kommerskollegium och Arbetsmarknadsstyrelsen. Förordning (1994:375).