Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1984:338 · Visa register
Förordning (1984:338) om redovisning av den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen
Departement: Finansdepartementet BO
Utfärdad: 1984-05-24
Ikraft: 1984-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1993:1077
Upphävd: 1993-11-01
1 § I den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen enligt 3 § lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m. m. bör ingå 1. att översiktligt bedöma behovet av åtgärder för att främja bostadsförsörjningen i kommunen samt 2. att ange omfattningen och inriktningen av de åtgärder av betydelse för bostadsförsörjningen som avses bli genomförda under de närmaste tre åren. De uppgifter som avses i första stycket 2 bör revideras varje år. 2 § Kommunen skall varje år informera länsstyrelsen och länsbostadsnämnden om innehållet i kommunens bostadsförsörjningsplanering genom att lämna över det program som avses i 3 § andra stycket lagen (1947:523) om kommunala åtgärder till bostadsförsörjningens främjande m. m. Kommunen skall därutöver lämna länsstyrelsen och länsbostadsnämnden sådana uppgifter om bostadsförsörjningen i kommunen som behövs för redovisningar som regeringen beslutar särskilt. Förordning (1991:73). 3 § Vid den tidpunkt som boverket bestämmer skall länsstyrelsen, efter samråd med länsbostadsnämnden, med ledning av inkomna program ställa samman uppgifter om kommunernas bostadsförsörjningsplanering och sedan med eget yttrande angående bostadsförsörjningsläget i länet sända sammanställningen till boverket. Länsbostadsnämnden skall inom sitt verksamhetsområde svara för att länsstyrelsen och boverket får de underlag och uppgifter som länsstyrelsen respektive verket behöver för att behandla frågor om den kommunala bostadsförsörjningen. Förordning (1991:73).