Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:693 · Visa register
Förordning (1983:693) med särskilda bestämmelser om tidsbegränsad stiftsbundenhet för präster
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1983-06-16
Ikraft: 1983-07-13
Författningen har upphävts genom: SFS 1989:84
Upphävd: 1989-07-01
1 § I denna förordning anges de särskilda villkor som skall gälla för att präster skall komma i fråga till prästerliga tjänster eller förordnas att inneha eller uppehålla sådana tjänster i ett annat stift än det till vilket de efter prästvigningen först har knutits (hemstiftet). En präst skall inte anses vara knuten till ett stift, där prästen endast har tillfällig anställning. 2 § Den som inte har fullgjort prästerlig tjänstgöring i sitt hemstift under minst tre år får endast efter medgivande av domkapitlet i hemstiftet komma i fråga till en prästerlig tjänst i ett annat stift eller förordnas att inneha eller uppehålla en sådan tjänst. Om prästen har avlagt svensk teologie doktorsexamen behövs inte något sådant medgivande. 3 § Vid tillämpningen av denna förordning skall tjänsteår beräknas enligt 4 § prästvalsförordningen (1958:261). 4 § Med prästerlig tjänstgöring i hemstiftet skall likställas a) tjänstgöring som en präst efter medgivande av domkapitlet i hemstiftet har fullgjort utom detta stift, b) tjänstgöring som kyrkoherde i en svensk församling i utlandet, för vilken regeringen har fastställt kyrkoordning, c) tjänstgöring som präst bland svenskar utomlands i verksamhet som bedrivs av Stiftelsen för Svenska kyrkans mission eller Stiftelsen för Svenska kyrkan i utlandet eller som tidigare bedrevs av de för motsvarande verksamhet inrättade styrelserna. Förordning (1986:851). 5 § Domkapitlets medgivande enligt 2 § får begränsas till en viss angiven tjänst och till viss tid. Ett medgivande, som har begränsats till viss tid, får inte återkallas utan prästens samtycke.