Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:294 · Visa register
Lag (1983:294) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän flottled
Departement: Justitiedepartementet L1
Utfärdad: 1983-05-05
Ikraft: 1984-01-01
1 § En allmän flottled får inrättas, om flottleden behövs med hänsyn till skogsnäringen samt nyttan för orten och det allmänna överväger olägenheterna av flottleden och flottningen. Första stycket gäller även i fråga om utvidgningar av allmänna flottleder. 2 § En allmän flottled skall helt eller delvis avlysas 1. om flottningen kan anses vara nedlagd, 2. om flottleden inte längre behövs, 3. om flottleden utgör hinder för något annat företag som är av större allmän betydelse än flottleden. Vid avlysning enligt första stycket 3 får föreskrivas särskilda villkor för avlysningen. 3 § Om det är påkallat med hänsyn till flottningens intresse eller i övrigt med hänsyn till allmänna eller enskilda intressen, får särskilda föreskrifter meddelas om hur den allmänna flottleden skall ordnas och begagnas. 4 § Beslut enligt 1--3 §§ meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Beslut enligt denna lag av annan myndighet än regeringen överklagas hos regeringen genom besvär. 5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 3 § döms till böter eller fängelse i högst ett år.