Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:163 · Visa register
Cirkulär (1983:163) om kungörande av konkursbeslut i annat nordiskt land, m.m.
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1983-03-24
Ikraft: 1983-05-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:937
Upphävd: 1988-01-01
Till upplysning för vederbörande konkursdomare meddelas att den tidning som avses i 2 § lagen (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, och i 2 § lagen (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land är i Danmark "Statstidende'' (på Färöarna "Dimmalaetting"), i Finland "Officiella tidningen", i Island "Lögbirtingarblad", samt i Norge "Norsk Lysingsblad". Med anledning av föreskrifterna i 2 § lagen (1934:67) med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge, och i 13 § konkursförordningen (1979:801) meddelas vidare att tillkännagivanden om konkurser skall i Danmark a) tinglysas vid den underrätt, inom vars område fast egendom som ingår i konkursboet är belägen, b) införas i fartygsregistret (Det almindelige skibsregister, Köpenhamn), om i konkursboet ingår fartyg om minst 20 registerton brutto eller andel i sådant fartyg, i Finland a) införas i inteckningsprotokollet vid den underrätt, inom vars område fast egendom som ingår i konkursboet är belägen, b) införas i vederbörande fartygsregister, om i konkursboet ingår handelsfartyg om minst 19 registerton netto eller fartyg, som eljest är intaget i fartygsregister, eller andel i fartyg som nu nämnts, c) införas i luftfartygsregistret (luftfartsstyrelsen, Vanda), om i konkursboet ingår luftfartyg, i Island a) tinglysas vid underrätten i den rättskrets inom vars område fast egendom som ingår i konkursboet är belägen, b) införas i vederbörande fartygsregister, om i konkursboet ingår fartyg om mer än 12 registerton brutto, i Norge a) tinglysas vid den herreds- eller byrett inom vars område fast egendom som ingår i konkursboet är belägen, b) införas i vederbörande fartygsregister (skibsregister), om i konkursboet ingår fartyg som är registrerat i skibsregister.