Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:124 · Visa register
Förordning (1983:124) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning
Departement: Justitiedepartementet L4
Utfärdad: 1983-03-17
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:1214
Ikraft: 1983-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 2019:83
Upphävd: 2019-04-01
1 § Kustbevakningen skall medverka vid övervakningen av efterlevnaden av de föreskrifter som avses i 1 § lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning. Förordning (1988:486). 2 § De befogenheter som anges i 2-4 §§ lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning får utövas av 1. chefen för Kustbevakningen 2. chef vid regional ledning vid Kustbevakningen, 3. annan tjänsteman vid Kustbevakningen som handhar operativa övervakningsuppgifter. Befogenheterna får dock utövas endast av de tjänstemän som genomgått av Kustbevakningen föreskriven utbildning för detta ändamål. Förordning (1988:486). 3 § För kustbevakningstjänstemän som utför övervakning enligt 1 § gäller 10, 13 och 14 §§ polisförordningen (2014:1104). Om kustbevakningstjänstemän får kännedom om ett brott mot någon av de föreskrifter som avses i 1 §, ska de lämna en rapport om detta till sin förman så snart som möjligt. Rapporteftergift får lämnas under samma förutsättningar som anges i 9 § andra stycket polislagen (1984:387). Förordning (2014:1214). 4 § Kustbevakningen meddelar efter samråd med Polismyndigheten de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av lagen (1982:395) om Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning och denna förordning. Förordning (2014:1214).