Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:1104 · Visa register
Lag (1983:1104) om särskild avgift för elektrisk kraft från kärnkraftverk
Departement: Finansdepartementet S6
Utfärdad: 1983-12-22
Omtryck: SFS 1986:503
Ändring införd: t.o.m. SFS 1999:1064
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Författningen har upphävts genom: SFS 2000:466
Upphävd: 2000-07-01 överg.best.
1 § Skatt skall erläggas till staten enligt denna lag för elektrisk kraft som inom landet framställs i ett kärnkraftverk. Lag (1986:503). 2 § har upphävts genom lag (1984:165). 3 § Den som har tillstånd att inneha och driva kärnkraftsreaktorer (reaktorinnehavaren) skall erlägga skatten och vara registrerad hos beskattningsmyndigheten. Lag (1993:483). 4 § Skyldighet att erlägga skatt enligt denna lag inträder när den elektriska kraften levereras från kärnkraftverket. Lag (1986:503). 5 § Skatten tas ut med 2,7 öre per kilowattimme. Lag (1999:1064). 6 § Regler för förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Lag (1984:165). Övergångsbestämmelser 1995:914 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 1996:688 Denna lag träder i kraft den 1 september 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Under tiden 1 september 1996-30 juni 1997 skall skatt enligt 5 § dock tas ut med 2,2 öre per kilowattimme. 1996:1222 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 1999:1064 Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. 2000:466 Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet av den nya lagen.