Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:1079 · Visa register
Förordning (1983:1079) om statsbidrag till verksamheten med ungdomslag, m.m.
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Utfärdad: 1983-12-20
Ikraft: 1984-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1989:439
Upphävd: 1989-07-01 överg.best.
Inledande bestämmelse 1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till 1. arbetsgivare som bedriver verksamhet enligt lagen (1983:1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare och 2. kommuner som på annat sätt än genom arbete i ungdomslag stöder arbetslösa ungdomar. Bidrag till verksamheten i ungdomslag 2 § Bidrag till verksamheten i ungdomslag lämnas för 1. arbetsgivarens kostnader för lön och andra anställningsförmåner till de ungdomar som arbetar i sådana lag, 2. ersättning som har utgetts enligt 14 och 15 §§ lagen (1983:1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare, 3. arbetsgivarens kostnader för administrationen av ungdomslagen och handledningen av ungdomarna och 4. kommunernas kostnader för utbildning av ungdomar som arbetar i sådana lag. 3 § Bidrag som avses i 2 § 1 och 2 lämnas med det belopp som arbetsgivaren har utgett enligt föreskrifterna i 8, 9, 14, 14 a och 15 §§ lagen (1983:1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare. Därvid skall bidrag till kostnaderna för den utbildning som avses i 9 § andra stycket lagen (1983:1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare lämnas med ett belopp per timme som motsvarar en åttondel av utbildningsbidraget. Förordning (1987:413). 4 § Bidrag till administrations- och handledarkostnaderna lämnas med 5 procent av kostnaderna för lön, lönebikostnader och andra anställningsförmåner till de ungdomar som arbetar i ungdomslag. Förordning (1987:413). 5 § Bidrag som avses i 2 § 4 lämnas till kommuner som vid sidan av arbetet i ungdomslag tillhandahåller utbildning åt ungdomarna. För varje dag som utbildning tillhandahålls lämnas bidrag med 20 kronor per ungdom. Bidraget får användas för att stimulera ungdomarna att delta i utbildningen. Bidrag till ungdomar som bedriver egen rörelse 6 § Till ungdomar som har fyllt 18 men inte 20 år och som i stället för att delta i arbete i ungdomslag under minst 20 timmar varje vecka ägnar sig åt arbete i egen rörelse får kommunerna, om det är behövligt för att rörelsen skall kunna bedrivas, efter godkännande av länsarbetsnämnden utge stöd som berättigar till statsbidrag. 7 § Statsbidrag lämnas med högst 600 kronor för varje hel vecka som den unge ägnar sig åt verksamheten, dock längst under sex månader. Om denna period visar sig vara för kort, kan länsarbetsnämnden medge att bidrag får lämnas under ytterligare sex månader. Gemensamma bestämmelser 8 § har upphävts genom förordning (1984:524). 9 § Statsbidrag enligt denna förordning får inte lämnas till den som för samma insats uppbär bidrag med stöd av andra bestämmelser. 10 § Bestämmelserna i 19, 21 och 22 §§ förordningen (1987:405) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten gäller när denna förordning tillämpas. Förordning (1987:413). 11 § Bidrag betalas ut på ansökan i efterskott kvartalsvis, om inte AMS föreskriver annat. Förordning (1987:413). 12 § har upphävts genom förordning (1988:1589). 13 § har upphävts genom förordning (1987:413). 14 § AMS meddelar de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning och lagen (1983:1070) om arbete i ungdomslag hos offentliga arbetsgivare. Förordning (1986:740). Övergångsbestämmelser 1985:505 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1985. I fråga om administrations- och handledarkostnader som avser tid före ikraftträdandet gäller 4 § i sin äldre lydelse. 1987:413 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987. Bestämmelserna i 4 § i sin nya lydelse tillämpas inte på kostnader som uppkommit dessförinnan. 1989:439 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989 då förordningen (1983:1079) om statsbidrag till verksamheten med ungdomslag, m. m. skall upphöra att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för dem som efter ikraftträdandet av den nya förordningen kvarstår i arbete i ungdomslag.