Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:1034 · Visa register
Lag (1983:1034) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.m.
Departement: Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad: 1983-12-15
Ikraft: 1984-01-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:1300
Upphävd: 1993-01-01
1 § I denna lag finns föreskrifter om kontroll över 1. tillverkning av krigsmateriel och 2. tillhandahållande av krigsmateriel, uppfinning avseende krigsmateriel och metod för framställning av sådan materiel. I lagen (1988:558) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m. finns föreskrifter om förbud mot utförsel av krigsmateriel, upplåtelse och överlåtelse av rätt att utom riket tillverka krigsmateriel, avtal med någon utom riket om utveckling av krigsmateriel och metod för framställning av sådan materiel, bedrivande av militärt inriktad utbildning inom riket av utländsk medborgare samt mot marknadsföring av krigsmateriel. Denna lag gäller inte för sådana statliga myndigheter som inte är affärsverk. Regeringen meddelar föreskrifter om vad som skall avses med krigsmateriel enligt denna lag. Lag (1989:504). 1 a § Med utlänningsförbehåll avses i denna lag ett i bolagsordningen för ett svenskt aktiebolag intaget förbehåll enligt vilket sådant kontrollsubjekt som avses i 3 § första och andra styckena den upphävda lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m. m. genom teckning eller överlåtelse endast får förvärva en viss del av aktierna i bolaget, vid varje tidpunkt motsvarande mindre än fyrtio procent av hela aktiekapitalet och mindre än tjugo procent av röstetalet för samtliga aktier i bolaget. Med utlänningsförbehåll avses också förbehåll enligt vilket strängare föreskrifter i dessa hänseenden gäller. Regeringen kan medge att även andra förbehåll än som anges i första stycket skall anses som utlänningsförbehåll enligt denna lag. Lag (1991:1896). 1 b § Utlänningsförbehåll för ett svenskt aktiebolag som har tillstånd att tillverka krigsmateriel här i riket får inte upphävas eller ändras utan tillstånd av regeringen. Lag (1991:1896). 2 § Krigsmateriel får inte tillverkas här i riket utan tillstånd av regeringen, om ej annat följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. Tillstånd att tillverka krigsmateriel får meddelas endast svensk medborgare, svensk myndighet, svenskt handelsbolag i vilket inte någon av bolagsmännen är sådant kontrollsubjekt som avses i 3 § första och andra styckena den upphävda lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m. m. och svenskt aktiebolag i vars bolagsordning intagits utlänningsförbehåll. Om särskilda skäl föreligger, får dock tillstånd ges även åt annan. Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet enligt första stycket för 1. tillverkning av krigsmateriel som bedrivs på uppdrag av den som har tillstånd att tillverka ifrågavarande krigsmateriel, 2. ändring eller ombyggnad av skjutvapen i fall som avses i 24 § första stycket vapenlagen (1973:1176), 3. tillverkning av enstaka skjutvapen och av ammunition för tillverkarens eget bruk. Lag (1991:1896). 3 § Krigsmateriel, uppfinning avseende krigsmateriel och metod för framställning av sådan materiel får inte här i riket och inte heller utom riket av svensk myndighet, svenskt företag eller den som är bosatt eller stadigvarande vistas här yrkesmässigt tillhandahållas genom försäljning, utbjudande mot vederlag eller förmedling åt någon inom landet eller i utlandet utan tillstånd av regeringen, om ej annat följer av andra stycket eller av föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. Tillstånd enligt första stycket behövs inte 1. vid tillhandahållande till svensk statlig myndighet eller sådan tillverkare som har tillstånd att tillverka krigsmateriel av det slag tillhandahållandet avser, 2. för innehavare av tillverkningstillstånd, om tillhandahållandet avser sådan krigsmateriel som tillhör tillståndshavaren och som finns inom landet eller uppfinning eller metod som innehas av tillståndshavaren. Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från tillståndskravet enligt första stycket i fråga om sådan handel med skjutvapen som regleras genom föreskrifterna i vapenlagen (1973:1176) eller sådan hantering av ammunition eller annan explosiv vara som regleras genom föreskrifterna i lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor. Lag (1989:504). 4 § Tillstånd för svenskt aktiebolag att tillverka krigsmateriel får förenas med villkor om att styrelseledamot och verkställande direktör i bolaget samt suppleanter för dem skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige. Tillstånd enligt 2 eller 3 § får förenas med annat villkor än som avses i första stycket samt med kontroll- och ordningsbestämmelser. Tillstånd kan meddelas för viss tid eller tills vidare och kan återkallas av regeringen, om tillståndshavaren har åsidosatt föreskrift i denna lag eller föreskrift, villkor eller bestämmelse som har meddelats med stöd av lagen eller i annat fall skälig anledning till återkallelse föreligger. Lag (1984:944). 5 § Den som har fått tillstånd enligt 2 eller 3 § skall stå under kontroll av den myndighet som regeringen bestämmer. 6 § Tillståndshavaren skall, enligt de närmare föreskrifter som regeringen meddelar, till kontrollmyndigheten lämna 1. deklaration på heder och samvete rörande den verksamhet för vilken tillstånd har meddelats, 2. uppgifter om uppdrag som lämnats åt någon annan att tillverka krigsmateriel. Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från skyldighet att avlämna sådan deklaration som avses i första stycket 1. Lag (1988:559). 7 § Tillståndshavaren är skyldig att efter anmodan av kontrollmyndigheten lämna de upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen. Den som har fått tillstånd enligt 2 § är skyldig att för tillsyn lämna tjänstemän hos kontrollmyndigheten tillträde till lokaler där verksamheten bedrivs. 8 § För att täcka kostnaderna för kontrollmyndighetens organisation och verksamhet skall den som har fått tillstånd enligt 2 § årligen betala en avgift som regeringen bestämmer. Avgiften beräknas efter ett för samtliga tillverkare lika förhållande till det fakturerade värdet av försåld krigsmateriel. 9 § Den som bryter mot 2 eller 3 § döms till böter eller fängelse i högst två år. 10 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 1. bryter mot andra föreskrifter i denna lag än som avses i 9 § eller mot villkor som meddelats med stöd av 4 § andra stycket eller mot föreskrift eller ordnings- eller kontrollbestämmelse som har meddelats med stöd av lagen, 2. lämnar oriktig uppgift i ansökan om tillstånd eller i deklaration enligt denna lag eller vid fullgörande av uppgiftsskyldighet enligt lagen. I ringa fall skall inte dömas till ansvar. Lag (1988:559). 11 § Till ansvar enligt denna lag skall inte dömas, om gärningen är belagd med straff i brottsbalken. 12 § Krigsmateriel som har varit föremål för brottslig tillverkning skall förklaras förverkad, om inte detta är uppenbart oskäligt. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Utbyte av brottsligt tillhandahållande av krigsmateriel, uppfinning avseende krigsmateriel och metod för framställning av sådan materiel skall förklaras förverkat, om inte detta är uppenbart oskäligt. 13 § Allmänt åtal för brott som avses i denna lag får väckas endast efter medgivande av kontrollmyndigheten. Lag (1984:429). Övergångsbestämmelser 1984:944 Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Beträffande tillstånd att tillverka krigsmateriel som har meddelats svenskt aktiebolag före den 1 januari 1985 får regeringen bestämma att tillståndet skall förenas med villkor om att ny styrelseledamot och verkställande direktör i bolaget samt suppleanter för dem skall vara svenska medborgare och bosatta i Sverige. Om sådant villkor åsidosätts får tillståndet återkallas.