Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:261 · Visa register
Förordning (1983:261) om statlig trafikflygarutbildning
Departement: Försvarsdepartementet
Utfärdad: 1983-04-28
Ändring införd: t.o.m. SFS 1995:924
Ikraft: 1983-06-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1997:1120
Upphävd: 1998-01-01
1 § För trafikflygarutbildning finns en trafikflygarhögskola som ingår i krigsflygskolan vid Försvarsmakten. Högskolan leds av en chef. Till högskolan är knutet ett utbildningsråd. Förordning (1994:711). Uppgifter 2 § Trafikflygarhögskolan har till uppgift att ge de studerande vid högskolan grundläggande civil trafikflygarutbildning. Utbildningen skall anordnas så att de studerande förvärvar de kunskaper och färdigheter som krävs för fortsatt utbildning och anställning som flygstyrman och befälhavare i såväl tung civil luftfart som övrigt kommersiellt flyg. Efter medgivande av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även annan utbildning anordnas vid högskolan. Förordning (1994:4). 3 § Utbildningsrådet skall fortlöpande följa utbildningen vid trafikflygarhögskolan. Det åligger rådet särskilt att 1. ägna uppmärksamhet åt övergripande frågor som rör planering och genomförande av utbildningen samt utbildningsmetoder, 2. följa utvecklingen i fråga om antagning och godkännande av studerande, 3. överväga principiella frågor som rör behovet av personal och kompetenskrav för lärare och annan personal, 4. överväga principiella frågor som rör den grundläggande trafikflygarutbildningen, 5. föreslå de åtgärder i fråga om utbildningen som rådet finner påkallade eller i övrigt lämpliga. Förordning (1994:4). Utbildningsrådet 4 § Utbildningsrådet består av en ordförande och högst tre andra ledamöter. Ordföranden förordnas av regeringen. Av övriga ledamöter utses en av vardera Försvarsmakten, Luftfartsverket och Högskoleverket. Rådet skall sammanträda minst två gånger varje år. Därutöver skall rådet sammanträda när ordföranden eller minst två andra ledamöter begär det. Förordning (1995:924). Utbildningen 5 § Trafikflygarutbildningen skall planeras så att det i 2 § angivna syftet med denna kan uppnås. Vidare bör en så god samordning som möjligt åstadkommas mellan utbildningen vid trafikflygarhögskolan och den vidareutbildning som de studerande avses genomgå. 6 § Trafikflygarutbildningen skall bygga på att de studerande har gått igenom en linje i gymnasieskolan som omfattar minst två läsår eller att de har motsvarande utbildning. 7 § Trafikflygarutbildningen skall delas upp i olika skeden. Tiden för varje skede skall anges i en utbildningsplan som gäller för hela utbildningen. För utbildningen under varje skede skall finnas en kursplan. Utbildningsplanen och kursplanerna fastställs av Försvarsmakten efter förslag av chefen förr krigsflygskolan och efter samråd med utbildningsrådet. Innan en plan fastställs skall den ha godkänts av luftfartsverket. Förordning (1994:711). 8 § Behörig att antas till trafikflygarutbildningen är den som 1. är svensk medborgare, 2. när utbildningen påbörjas, är minst tjugo och högst tjugosju år, 3. har genomgått särskild antagningsprövning enligt vad Försvarsmakten bestämmer, 4. uppfyller villkoren för allmän behörighet till högskola enligt högskoleförordningen (1993:100), 5. antingen har sådana kunskaper i engelska som motsvarar en slutförd lärokurs om minst tre årskurser på någon linje i gymnasieskolan och efter genomgången utbildning fått lägst betyget 3 i ämnet eller har sådana kunskaper i engelska som motsvarar en slutförd lärokurs om minst två årskurser med fullständig studiekurs på tre- eller fyraårig linje i gymnasieskolan och efter genomgången utbildning fått lägst betyget 3 i ämnet, 6. har sådana kunskaper i svenska som motsvarar en slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan och efter genomgången utbildning fått lägst betyget 3 i ämnet, 7. har sådana kunskaper i matematik som motsvarar en slutförd lärokurs om minst tre årskurser på någon linje i gymnasieskolan och efter genomgången utbildning fått lägst betyget 3 i ämnet, 8. har sådana kunskaper i fysik eller i naturkunskap som motsvarar en slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan och efter genomgången utbildning fått lägst betyget 3 i ämnet, och 9. uppfyller de villkor som anges i 84 § tredje stycket luftfarts- förordningen (1986:171). Frågor huruvida sökanden till utbildningen uppfyller de villkor som avses i första stycket 9 prövas av Luftfartsverket. Uppfyller en sökande villkoren, skall verket utfärda ett bevis därom. Förordning (1994:711). 9 § Om det finns särskilda skäl, får Försvarsmakten i enskilda fall medge undantag från ett eller flera av de i 8 § 1--8 angivna behörighetsvillkoren. Förordning (1994:711). 10 § Frågor om antagning till trafikflygarutbildningen avgörs av Försvarsmakten efter samråd med utbildningsrådet. Förordning (1994:711). 11 § Från trafikflygarutbildningen får skiljas den som 1. visar sig olämplig för fortsatt utbildning, 2. inte längre uppfyller de behörighetsvillkor som anges i 8 §, eller 3. på grund av sjukdom eller av någon annan orsak är frånvarande från utbildningen i sådan utsträckning att han inte kan tillgodogöra sig denna. Frågor om skiljande från utbildningen avgörs av chefen för krigsflygskolan efter anmälan av chefen för trafikflygarhögskolan. Luftfartsverket skall underrättas om beslut om att skilja någon från utbildningen. 12 § Den som med godkänt resultat har gått igenom hela trafikflygarutbildningen eller ett eller flera skeden av den skall få ett bevis över utbildningen (utbildningsbevis). Den som utan att ha uppnått godkänt resultat har gått igenom hela trafikflygarutbildningen eller ett eller flera skeden av den skall få ett intyg över utbildningen (utbildningsintyg). Utbildningsbevis och utbildningsintyg utfärdas av chefen för krigsflygskolan. Övriga bestämmelser 13 § Beslut enligt denna förordning av chefen för trafikflygarhögskolan eller chefen för krigsflygskolan får överprövas av överbefälhavaren eller den chef för avdelning i högkvarteret som överbefälhavaren bestämmer. Beslut av Luftfartsverket och beslut av Försvarsmakten som fattats av någon annan än chefen för trafikflygarhögskolan eller chefen för krigsflygskolan får överklagas hos regeringen. Beslut enligt 12 §, som har överprövats enligt första stycket, får dock inte överklagas. Förordning (1994:711). 14 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av Försvarsmakten. Förordning (1994:711). 15 § Den som är elev vid den norska trafikflygarskolan Torp får meddelas trafikflygarutbildning vid trafikflygarhögskolan. Beträffande sådana elever gäller inte 8--10 §§. Förordning (1988:145). Övergångsbestämmelser 1992:751 Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. En ledamot som har utsetts med stöd av äldre föreskrifter kvarstår som ledamot i rådet under den tid som han har utsetts för.