Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1983:257 · Visa register
Förordning (1983:257) med instruktion för övervakningsnämnderna
Departement: Justitiedepartementet L5
Utfärdad: 1983-05-05
Ikraft: 1983-07-01
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:683
Upphävd: 1988-09-01
1 § Om övervakningsnämndernas verksamhetsområden och om indelning av vissa övervakningsnämnder på avdelningar gäller särskilda bestämmelser. 2 § I fråga om beslut som angår en övervakningsnämnds administration gäller 11 § allmänna verksstadgan (1965:600). 3 § Övervakningsnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst två av nämndens övriga ledamöter begär det. 4 § Övervakningsnämnden sammanträder på en skyddskonsulentexpedition, om en sådan finns inom verksamhetsområdet. Finns ingen skyddskonsulentexpedition, sammanträder nämnden på den ort, som är angiven i dess beteckning. Om särskilda skäl föreligger, får nämnden dock sammanträda på annan ort för behandling av ett visst eller vissa ärenden. 5 § Övervakningsnämnden biträds av en sekreterare, som förordnas av nämnden. Mer än en sekreterare får förordnas endast om kriminalvårdsstyrelsen medger det. 6 § Vid handläggning av ärenden som angår övervakningsnämndens administration är nämnden beslutför när ordföranden och minst två andra ledamöter är närvarande. 7 § Ärendena avgörs efter föredragning av sekreteraren eller, om nämnden så beslutar, av en kriminalvårdstjänsteman. Nämnden får föreskriva att en tjänsteman inom skyddskonsulentorganisationen eller en annan kriminalvårdstjänsteman skall närvara vid ett sammanträde för att lämna upplysningar. En kriminalvårdstjänsteman har alltid rätt att närvara, när nämnden behandlar ett ärende som han handlägger. Till ett sammanträde får även kallas den dömde, övervakare eller biträdande övervakare som inte är kriminalvårdstjänsteman, tjänsteman inom socialtjänsten eller vid arbetsförmedling, anhörig till den dömde eller annan person som kan lämna upplysningar eller råd för behandlingen av den dömde. Chefen för kriminalvårdsregionen har rätt att närvara vid nämndens sammanträden. 8 § Vid övervakningsnämndens sammanträden skall föras protokoll, som skall justeras av ordföranden. Detta gäller dock inte sådana ärenden som avses i 2 §. I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en avvikande mening antecknad. Förordning (1986:870). Vad som föreskrivs i denna paragraf gäller ej i fråga om ärenden som avses i 2 §. 9 § Underrättelse om övervakningsnämndens beslut skall sändas till skyddskonsulenten och, om den som beslutet avser är intagen i kriminalvårdsanstalt, till styresmannen vid anstalten. 10 § Övervakningsnämnden skall genom besök i de kriminalvårdsanstalter som hör till nämndens verksamhetsområde skaffa sig kännedom om förhållandena i anstalterna. Därvid skall tillfälle beredas de intagna till samtal med nämnden eller ledamot av denna. Nämnden har rätt att göra framställningar till kriminalvårdsstyrelsen och, såvitt gäller intagna i lokalanstalter, till chefen för kriminalvårdsregionen om de intagnas behandling eller förhållandena i övrigt i anstalterna. 11 § Ordföranden i övervakningsnämnden skall övervaka att nämndens arbete bedrivs i föreskriven ordning och utan onödig tidsutdräkt. 12 § Övervakningsnämnden skall varje år före den 1 mars ge in en berättelse till kriminalvårdsstyrelsen om sin verksamhet under det senaste kalenderåret. 13 § Sekreteraren hos övervakningsnämnden skall ansvara för att ärenden och inkommande handlingar diarieförs, bereda och föredra ärenden i den mån föredragningen inte enligt 7 § ankommer på annan, efter ordförandens anvisningar föra protokoll vid nämndens sammanträden, upprätta förslag till expeditioner, skrivelser och årsredogörelse samt i övrigt fullgöra de uppgifter som åläggs honom. 13 a § Övervakningsnämndens ordförande och sekreterare samt den eller de kriminalvårdstjänstemän som ordföranden utser får pröva frågor om utlämnande av allmänna handlingar och frågor som uppkommer i samband med att nämndens beslut överklagas eller att omprövning begärs av ett sådant beslut. Förordning (1986:870). 14 § Kallelser eller andra handlingar får tillställas den dömde genom delgivning. 15 § Bestämmelserna i denna förordning om övervakningsnämnden gäller även en avdelning av nämnden. En ledamot eller en ersättare får tillfälligt tjänstgöra i en annan avdelning än den han tillhör.