Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:942 · Visa register
Lag (1982:942) om svenska kyrkan
Departement: Civildepartementet
Utfärdad: 1982-11-11
Författningen har upphävts genom: SFS 1992:1173
Upphävd: 1993-01-01
1 § har upphävts genom lag (1992:351). 2 § har upphävts genom lag (1992:351). 3 § har upphävts genom lag (1992:351). 4 § har upphävts genom lag (1992:351). 5 § har upphävts genom lag (1992:351). 6 § har upphävts genom lag (1992:351). 7 § har upphävts genom lag (1992:351). 8 § har upphävts genom lag (1992:351). 9 § har upphävts genon lag (1992:351). 10 § har upphävts genom lag (1992:351). 11 § har upphävts genom lag (1992:351). 12 § Frågor om en prästkandidats inträde i det kyrkliga ämbetet prövas av domkapitlet i det stift där kandidaten söker en anställning som präst. I andra fall prövas frågorna av domkapitlet i det stift där kandidaten är kyrkobokförd eller, om han inte är folkbokförd inom riket, av domkapitlet i Uppsala stift. Lag (1991:1775). 13 § En präst, som genom lagakraftägande dom eller beslut har blivit avskedad från sin anställning som präst, kan skiljas från prästämbetet eller för viss tid, som inte överstiger ett år, förklaras obehörig att utöva detta. Detsamma gäller för den präst, som inte innehar eller uppehåller en prästtjänst och som på grund av sitt levnadssätt eller annars har i avsevärd mån skadat det anseende en präst bör ha. */k/ Lag (1988:1429) */-k/. 14 § En präst, som genom lagakraftägande dom eller beslut har ålagts disciplinpåföljd, kan förklaras obehörig att utöva prästämbetet för viss tid, som inte överstiger ett år, om han i anslutning till domen eller beslutet på grund av sin sinnesbeskaffenhet har erhållit tjänstledighet. Under tiden får han inte utöva sin tjänst. Detsamma gäller för den präst som innehar eller uppehåller en prästtjänst och som genom lagakraftägande dom funnits ha begått brott. En präst kan även förklaras obehörig att utöva prästämbetet under den tid då han är avstängd från sin anställning som präst. */k/ Lag (1988:1429) */-k/. 15 § En präst som har övergett svenska kyrkans lära skall skiljas från prästämbetet. Den som innehar en anställning som präst får dock skiljas från ämbetet först sedan han har slutat sin anställning. */k/ Lag (1988:1429) */-k/. 16 § Frågor om att skilja någon från det kyrkliga ämbetet eller för viss tid förklara denne obehörig att utöva ämbetet prövas enligt följande: Innehavare Prövas av 1. biskopar ansvarsnämnden för biskopar 2. andra präster än biskopar a) präster som är folkbokförda i Sverige - präster som är anställda i ett stift domkapitlet i det stift där prästen har sin anställning - präster som tjänstgör i svensk domkapitlet i Uppsala stift församling i utlandet - präster som är anställda inom domkapitlet i Uppsala stift Svenska kyrkans stiftelse för rikskyrklig verksamhet eller av styrelsen för Svenska kyrkan i utlandet - övriga präster domkapitlet i det stift där prästen är folkbokförd b) präster som inte är folkbokförda domkapitlet i Uppsala stift i Sverige Lag (1991:1775). 17 § Domkapitlets och ansvarsnämndens för biskopar beslut i ärenden enligt 16 § gäller omedelbart. Besluten får överklagas hos kyrkomötets besvärsnämnd. Besvärsnämndens beslut får inte överklagas. */k/ Lag (1988:1429) */-k/. 18 § har upphävts genom lag (1992:351).