Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:764 · Visa register
Lag (1982:764) om vissa anställningar som läkare vid upplåtna enheter, m.m.
Departement: Socialdepartementet
Utfärdad: 1982-06-30
Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:307
Författningen har upphävts genom: SFS 2017:31
Upphävd: 2017-04-01
1 § I denna lag ges bestämmelser om vissa anställningar som läkare vid sådana enheter inom landstingens hälso- och sjukvård som har upplåtits för högskoleutbildning för läkarexamen (upplåtna enheter). Vad som sägs om landstingens hälso- och sjukvård gäller också den hälso- och sjukvård som anordnas av kommuner som inte ingår i ett landsting. Lag (2006:307). 2 § har upphävts genom lag (1990:641). 3 § I 3 kap. 8 § högskolelagen (1992:1434) finns bestämmelser bl.a. om att en anställning som lärare vid en högskola kan vara förenad med en anställning som specialistutbildad läkare. Lag (1997:798). 4 § Vid upplåtna enheter skall det i skälig omfattning finnas läkare med specialistkompetens som tjänstgör för en begränsad tid. En sådan läkare får anställas tills vidare för en tid av högst sex år. Lag (1997:798). 5 § Varje läkare som är anställd vid en upplåten enhet är skyldig att biträda vid handledningen av medicine studerande. Specialistutbildad läkare anställd vid enheten är, i den mån den eller de nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården medger det, skyldig att inom sitt verksamhetsområde ombesörja den undervisning och den examination som behövs för att högskoleutbildning för läkarexamen skall kunna bedrivas på ett ändamålsenligt sätt. Lag (2006:307). 6 § Kliniska assistenter och medicine studerande får biträda i hälso- och sjukvården. Lag (1990:641). Övergångsbestämmelser 1990:641 Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990. De som vid ikraftträdandet innehar tjänster som kliniska amanuenser får biträda i hälso- och sjukvården så länge de innehar sådana tjänster. 2017:31 1. Den upphävda lagen gäller fortfarande för anställningsavtal som har ingåtts före den 1 april 2017. 2. Den som den 1 juli 1990 hade en tjänst som klinisk amanuens får biträda i hälso- och sjukvården så länge han eller hon innehar tjänsten.