Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1982:705 · Visa register
Förordning (1982:705) med instruktion för statens vattenfallsverk
Departement: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 1982-06-24
Författningen har upphävts genom: SFS 1988:851
Upphävd: 1988-08-01 överg.best.
Inledande bestämmelser 1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens vattenfallsverk. Bestämmelserna i 9 § första stycket verksstadgan om tjänsteresor gäller även sådana resor utom landet. Bestämmelserna i 17 § andra stycket andra punkten verksstadgan om prövning av frågor om ledighet för vissa tjänstemän gäller de chefer som anges i 31 § andra stycket. Förordning (1986:311). Uppgifter 2 § Verket har till uppgift att 1. handha statens kraftverksrörelse och därmed sammanhängande verksamhet samt verka för en rationell elenergiförsörjning och en effektiv användning av elenergi inom riket, 2. självt eller i samverkan med andra uppföra och driva anläggningar för el- eller värmeförsörjning, 3. bedriva forsknings- och utvecklingsverksamhet för energiförsörjning och att utföra demonstrationsanläggningar, 4. inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m., 5. handha kanalrörelsen vid Trollhätte kanalverk, 6. inom sitt verksamhetsområde arbeta för en avveckling av kärnkraften till senast år 2010. Förordning (1987:351). 3 § Verket uppbär och redovisar verkets inkomster samt betalar därmed och med medel som i övrigt står till dess förfogande verkets utgifter. Verket beslutar om leverans av elenergi från verkets anläggningar och fastställer avgifter för sådana leveranser. Verket fastställer efter samråd med sjöfartsverket taxor och övriga villkor för kanalrörelsen. 4 § Verket har totalförsvarsuppgifter inom funktionen energiförsörjning enligt förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del. Verket skall vid fullgörandet av dessa uppgifter också samråda med överbefälhavaren. Förordning (1986:311). 5 § Verket skall varje år 1. före den 1 december till regeringen avge förslag till driftstat för nästa räkenskapsår, 2. före den 1 maj till industridepartementet avge redovisning för verksamheten under närmast föregående räkenskapsår, innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och förslag till disposition av fonderade överskottsmedel, 3. utarbeta och offentliggöra statistik över rörelsen. Förordning (1984:777). 6 § Verket skall varje månad på statsverkets checkräkning i riksbanken insätta de kontanta inkomstmedel som inte behövs såsom förlag i rörelsen under den närmaste tiden. Om inte regeringen föreskriver annat för visst räkenskapsår skall verket senast under december månad ha satt in tre fjärdedelar av de överskottsmedel som regeringen har beslutat skall inbetalas för räkenskapsåret. Sedan räkenskaperna avslutats för räkenskapsåret, skall resterande fjärdedel av överskottsmedlen sättas in. Om hinder möter mot sådan slutlig insättning, skall verket anmäla det till finansdepartementet. Överskott som kvarstår sedan kravet på inbetalning av överskottsmedel har tillgodosetts redovisas som disponibla medel. Förordning (1984:777). 7 § Efter medgivande av regeringen får verket för statens räkning bilda aktiebolag eller förvärva aktier i befintliga bolag, allt inom ramen för verkets uppgifter eller med nära anknytning till dessa. 8 § Verket får sälja eller avskriva lös egendom som är obehövlig, försliten eller inte längre användbar för sitt ändamål och avskriva egendom som gått förlorad genom olyckshändelse eller förkommit på annat sätt. Verket får besluta om försäljning av aktier som innehas av verket endast om regeringen medger det. 9 § Har skadegörelse förövats på egendom som förvaltas av verket eller har tillgrepp skett av sådan egendom, får verket belöna den som bidragit till att gärningsmannen har upptäckts eller gripits. Verket får belöna även den som har visat rådighet genom att avvärja skada på eller förlust av egendom och den som har tillrättaskaffat tillgripen eller på annat sätt förkommen egendom eller penningmedel. Har en anställds kläder eller andra personliga tillhörigheter skadats eller förlorats under hans tjänsteutövning eller vid förvaring på en plats som har anvisats av verket, får verket ersätta honom. 10 § Innan verket för regeringen lägger fram förslag att en kraftstation skall anläggas, skall verket inhämta yttrande av överbefälhavaren. Begäran om yttrande skall avse fråga om det från militär synpunkt finns något att erinra mot valet av plats och om det från allmän försvarssynpunkt finns särskilda önskemål i fråga om den planerade anläggningen. 11 § Verket företräder staten inom sitt verksamhetsområde, om annat inte följer av särskilda föreskrifter. 12 § Verket får överlägga direkt med kraftförsörjningsmyndighet i annat land i frågor av huvudsakligen teknisk art, vilka tillhör verkets arbetsområde. Om affärsdrivande verksamhet i utlandet finns särskilda bestämmelser. Organisation 13 § Verket leds av en styrelse som består av högst sju ledamöter. I styrelsen ingår verkets generaldirektör. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande. Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m.m. skall tillämpas på verket. 14 § Generaldirektören är chef för verket. Inom verket finns stabsenheter för ekonomi, planering, utveckling och miljö, personal samt information. Dessutom finns huvudenheter för elproduktion, energimarknad, administrativ service samt konstruktion och byggande. Varje stabs- och huvudenhet förestås av en chef. En av dessa är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1986:311). 15 § Vid verket finns en disciplinnämnd. Den består av generaldirektören, som är nämndens ordförande, den chef för stabs- eller huvudenhet som generaldirektören bestämmer och den som är chef för den centrala juridiska enheten. För var och en av de båda sistnämnda utser generaldirektören en ersättare. Förordning (1986:311). 16 § För verksamheten finns fem regionala enheter för drift och försäljning samt en kanalrörelse. Verket beslutar om dessas verksamhetsområden. Verket får inrätta särskilda produktionsenheter. Regional enhet eller produktionsenhet är underställd chefen för den huvudenhet som verket bestämmer. Förordning (1986:311). 17 § Hos verket finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov. I mån av behov får verket anlita utomstående för särskilda uppdrag. Ärendenas handläggning 18 § Av styrelsen avgörs 1. viktigare författningsfrågor, 2. viktigare frågor om verkets organisation och arbetsformer, 3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse, 4. viktigare anmärkningar som framställts vid revision, 5. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen. 19 § Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter, bland dem ordföranden, är närvarande. Generaldirektören skall alltid närvara. När ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara. Tjänstemän skall närvara vid styrelsesammanträde när generaldirektören bestämmer det eller någon annan ledamot begär det. Förordning (1986:825). 20 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden mellan minst fem ledamöter, bland dem ordföranden eller, om denne inte kan nås, vice ordföranden. Generaldirektören skall alltid delta i avgörandet. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen. 21 § Disciplinnämnden avgör frågor om skiljande från annan anställning än provanställning, om skiljande från uppdrag och om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning. Ärendena i nämnden avgörs efter föredragning av chefen för den centrala juridiska enheten. Om den som innehar eller uppehåller tjänst som byråchef eller därmed jämställd eller högre tjänst finns bestämmelser i 15 kap. 4 § lagen om offentlig anställning. Förordning (1986:825). 22 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller disciplinnämnden avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. 23 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas den av hans ställföreträdare. Denne inträder efter beslut av generaldirektören även i övrigt i hans ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden. När både generaldirektören och hans ställföreträdare har förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den chef för stabs- eller huvudenhet som generaldirektören bestämmer. I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den tillämpar. Förordning (1986:311). 24 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 22 § andra meningen avgörs utan föredragning. Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den stabs- eller huvudenhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen. Chefen för stabs- eller huvudenhet har rätt att närvara när ett ärende som hör till hans enhet föredras av någon annan. Förordning (1986:311). 25 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. följer att myndighetens befogenhet att besluta kan vara begränsad i vissa hänseenden. 26 § har upphävts genom förordning (1986:825). 27 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig. 28 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena. Revision 29 § Verket skall genom en särskild revisionsenhet övervaka att verksamheten bedrivs ändamålsenligt, effektivt och ekonomiskt samt i överensstämmelse med angivna mål och riktlinjer samt granska intern kontroll och redovisning. Viktigare resultat av revisionen skall redovisas för styrelsen. 30 § Verket prövar anmärkningar som har framställts vid revisionen. Är en anmärkning författningsenligt grundad, får verket likväl lämna den utan vidare åtgärd, om det anmärkta förfarandet varit till fördel för verket eller rimligt från dess synpunkt eller om andra särskilda skäl föreligger. Tjänstetillsättning m.m. 31 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år. Tjänster som chef för stabsenhet och för huvudenhet tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören. Andra innehavare av tjänster med beteckningen p än generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år efter anmälan av generaldirektören. Andra tjänster tillsätts av verket. Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för högst tre år efter anmälan av generaldirektören. Förordning (1986:311). 32 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av regeringen för högst tre år. Förordnande att vara styrelsens ordförande eller vice ordförande meddelas av regeringen för högst tre år. 33 § Bestämmelserna i 4 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om offentlig anställning om att tjänst skall kungöras ledig till ansökan gäller endast ordinarie tjänst i någon av lönegraderna F 1 - F 17 eller extra ordinarie tjänst i någon av lönegraderna F 9 - F 17 som tillsätts på annat sätt än genom förflyttning. 34 § När en tjänst som avses i 33 § skall tillsättas, utfärdar verket kungörelse i verkets cirkulär eller andra för personalen avsedda meddelanden med föreläggande av tre veckors ansökningstid, räknat från dagen för införandet. Kungörelsen anslås på verkets anslagstavla i lokal som verket bestämmer. Tillkännagivandet om verkets beslut om tillsättning av kungjord tjänst eller beslut om att inte tillsätta sådan tjänst anslås genast på verkets anslagstavla i lokal som verket bestämmer med uppgift om den dag då anslaget skedde. Tillkännagivande i fråga om tjänster som inte kungjorts lediga till ansökan behöver inte anslås. 35 § Vikariat tillsätts av verket. Avgör regeringen frågan om ledighet från tjänsten, tillsätts dock vikariatet av regeringen. Om omständigheterna påkallar det, får verket besluta att långtidsvikariat på sådana tjänster som avses i 33 § tillsätts utan att vikariatet kungjorts ledigt till ansökan. Besvär 36 § Om ett beslut i personalärende har meddelats av tjänsteman som är underordnad chef för stabs- eller huvudenhet, kan den som beslutet rör begära att detta överprövas av generaldirektören. I fråga om sådant beslut om tjänstetillsättning eller sådant beslut om att inte tillsätta tjänst som tillkännages genom anslag räknas besvärstiden från den dag då anslaget skedde. Detsamma gäller beslut om långtidsvikariat som tillsätts i samma ordning som tjänsten. Förordning (1986:311). Övriga bestämmelser 37 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av verket även i fråga om chefer för stabs- eller huvudenhet och andra tjänstemän med tjänster med beteckningen p än generaldirektören och dennes ställföreträdare. Förordning (1986:311). 38 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef för central förvaltningsmyndighet tillämpas på generaldirektören. 39 § Innan namnet på en större anläggning fastställs eller ändras, skall verket samråda med den eller de berörda kommunerna. Uppnås därvid inte enighet i frågan skall ärendet överlämnas till regeringens prövning. Förordning (1986:311). Övergångsbestämmelser 1984:777 Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. För det räkenskapsår som avslutades den 30 juni 1984 gäller 5 § 2 i den äldre lydelsen. 1986:311 1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 1986. 2. Då tjänster tillsätts i samband med inrättande av de i 14 § angivna stabs- och huvudenheterna behöver dessa tjänster inte kungöras lediga till ansökan under förutsättning att tjänsten tillsätts med någon som är anställd inom statens vattenfallsverk. I sådana fall tillämpas inte bestämmelserna i omplaceringsförordningen (1984:110) och i förordningen (1984:819) om statliga platsanmälningar. 1988:851 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988, då förordningen (1982:705) med instruktion för statens vattenfallsverk skall upphöra att gälla. 2. I fråga om Vattenfalls organisation skall 14 och 16 §§ i den upphävda instruktionen gälla till den 1 januari 1989. 3. Beträffande Vattenfalls redovisning för verksamhetsåret 1988 skall 5 § 2 i den upphävda instruktionen tillämpas. 4. Bestämmelserna i 20 § om inbetalning av skatt skall tillämpas från och med verksamhetsåret 1989.